6
Ñɨ pai gau; nɨme nap gau
Kale ñɨ pai gau, Bɨ Kub hain gɨpim rö, name nap manö hagöl rö udmim. Nagɨ aij me adö anɨbu. * God manö unbö sɨdu? laŋ haga u hagöm haga, “Name nap bɨ kalɨp ud aij gɨmim, hagmil rö gɨmim,” a ga. Pen God manö anɨbu nöp hagöm manö ap halö hagöm haga, “Kale unbö geinabim, yad kalöp nan aij ap ñɨnabin,” a ga. * God haga, “Anɨg gɨnabim u, yɨŋɨd umagnabim; mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i mɨlö padö mɨdmim, mɨd aij gɨnabim,” a ga.
Pen nap bɨ, ñɨ pai kale gau mɨd aij gɨlaŋ a gɨmim, kalɨp pa jɨ nɨŋeb rö manö u rö hagagmim. Anɨg gɨpe, ñɨ pai kale gau pa jɨ nɨŋöm, manö hagnabim rö nɨŋagnaböl. Pen ñɨ pai kale gau kub gɨlö nɨŋöl gɨ, kale nap bɨ God Manö hag ñɨ aij gɨmim, nagɨ aij adö anɨbu hag ñöl gɨ mɨdmim. *
Bɨ nagɨ wög gɨpal gau; bɨ kub kalɨp abad mɨdpal gau
Pen kale nɨbi bɨ, bɨ kub kalöp mani rau dap lɨlö kalɨp nagɨ wög gɨ ñɨmɨdim gau, Krais manö hagö, pɨñɨŋ gɨmim ud aij gɨpim rö, bɨ kub kale mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i gau manö haglö, kale u rö nöp pɨñɨŋ gɨmim ud aij gɨmim. *
Bɨ kub gau nɨŋmɨdlö nɨŋöl gɨ, wög gɨ aij gɨno, kalɨp aij gaŋ a gɨmim gasɨ anɨbu nöp nɨŋagmim; Krais nɨp nagɨ wög gɨbep rö, God nɨp aij gaŋ a gɨmim, pör wög gɨ aij gɨmim. Nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i kalɨp nöp wög gabun a gɨmim nɨŋagmim; Bɨ Kub u nɨp wög gabun a gɨmim, aij gö nɨŋöl gɨ wög gɨmim. Kale nɨŋbim, nɨbi bɨ nagɨ wög gɨpal gau abe nɨbi bɨ gasɨ kale ke nɨŋöm wög gɨpal gau abe, Bɨ Kub wög kale nɨŋöm, wög gɨ aij geinaböl u kalɨp u rö nöp pen ñɨnab. *
Pen kale bɨ kub nɨbi bɨ hanɨp nagɨ wög gɨlaŋ a gɨmim mani rau dap lɨbim gau kalɨp gɨ aij gɨmim. Manö kƚö hagpe pɨñɨŋ göl gɨ wög gagöl. Bɨ Kub kumi kabö adö laŋ mɨdöp u, nɨpe nɨbi bɨ nagɨ wög gɨpal Bɨ Kub kale abe, nɨbi bɨ kalɨp abad mɨdpal Bɨ Kub kale abe mɨdöp. Bɨ Kub nɨpe nɨbi bɨ gau kub, nɨbi bɨ gau pro, a göm nɨŋagöp; amgö ilö nɨpe u adɨp adɨp mɨdpal nɨŋöm nɨpe goƚ ap aka goƚ ap aragnab. *
Wim po God ñöb u ƚɨhu magum gɨ aij gun mɨdaiun
10 Manö hag naböŋ junɨg gabin i nɨŋ aij gɨmim. Bɨ Kub nɨp cɨg gɨpe, nɨpe kƚö nɨpe kalöp ñɨnɨm. 11 Seden hanɨp pör gɨ naij gɨnɨg göp u, wim po nan God hanɨp ñöb gau magöŋhalö ud rol gɨmim, adan ramö au uƚɨŋɨn lɨ mɨd aij gaimim. * 12 Nɨbi bɨ hañ romaŋ hagape mɨdöp gau aip pen pen gagabun. Kɨjaki aiön pi nan naij gau bɨ kub kale iƚ ke ke kumi kabö laŋ abad mɨdöm, sɨbön yaŋ ajpal gau aip pen pen gabun. * 13 Anɨb u, wim po nan God hanɨp ñöb gau magöŋhalö ud rol lɨ aij gɨmim mɨdpe me, ñɨn bɨsƚam mɨdep u auö, kƚö gɨmim nöp mɨdpe, nan rɨmnap kalöp göl rö lagnab. 14 Anɨb u, God Manö nɨŋö u, dip nagɨ rö pɨg lɨ aij gɨmim. Abad alnaböl a gɨmim, pör nöp kabö rö gep magö u, sior pɨdöŋ lɨbal rö, ud pabɨƚ ba kale u lɨmim. * 15 Ma rɨrup lɨbal rö, God aip jɨm ñöl mɨdep manö aij u ud armim. Nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp manö aij anɨbu hagnɨg pör gɨ jɨn gɨ mɨdmim, gasɨ anɨbu nöp nɨŋmim ma rɨrup rö lɨmim. * 16 Haƚaun rɨŋ albal rö, God hanɨp abad mɨdeinab a gɨmim nɨp gasɨ nɨŋ udöl gɨ mɨdpe me, nɨpe gö Bɨ Naij Gep po nɨpe mab rö inö nɨŋöl gɨ alnab gau böŋ nöp hoŋ gɨnab. Gasɨ anɨbu nöp nɨŋmim, haƚaun rö rɨŋ gɨmim. 17 Usajɨl pɨdöŋ bad lɨbal rö, God kalöp mög nɨŋöm ud kamɨŋ yuöp gasɨ u, ud nabɨc adö laŋ usajɨl bad rö lɨmim. Ru mɨlö kɨd ud arbal rö, God Ana ru mɨlö kɨd kalöp ñöb u ru mɨlö kɨd rö ud armim. God Ana ru mɨlö kɨd u God Manö nɨpe me. * 18 Ana nɨpe gasɨ ñö nɨŋöl gɨ, God nɨp manö adö ke ke hag nɨŋöl gɨ mɨdaimim. Gasɨ halö mɨdmim, nɨbi bɨ Krais lau adö mɨdpal gau magöŋhalö God nɨp pör nöp sabe göl gɨ mɨdaimim. * 19 Yɨp u rö nöp God nɨp sabe gɨpe, yɨp abad mɨdöm manö magö nɨpe ke yɨp ñö nɨŋöl gɨ, pɨñɨŋ gagem, Krais manö aij nöd nɨŋagmɨdal u, nɨbi bɨ gau kalɨp haƚöwaƚö hag ñɨnam. * 20 Yad Krais bɨ nɨpe mɨdem, manö aij nɨpe u nöp hag ajainö yɨp nagɨ lɨlö mɨdpin u, pen God nɨp sabe gɨpe yad pɨñɨŋ gagem haƚöwaƚö hag ñɨnam. Yad u rö nöp gɨnam aij. *
Manö naböŋ magö rɨmnap
21 Pen yad aigöl rö gem mɨdpin u, wög nɨhön nɨhön gɨpin u, mam aij hon Dijikas, bɨ God nɨp pör nöp wög gɨ aij göp u, am jaköm kalöp magöŋhalö hag ñɨnab. * 22 Hon aige rö mɨdpun u, Dijikas amöm hagö nɨŋmim, gasɨ halö mɨdaimim, a gem, nɨp mɨdpim au yuabin.
23 Bapi God Bɨ Kub Jisas Krais apil mɨhau kalöp abad mɨdlö nɨŋöl gɨ, God Manö nɨŋ ud pɨdöŋ göl gɨ mɨdmim, añ mam gau aip agamɨj mɨdmim, pen pen mɨdmagö lɨ mɨdaimim. 24 Bɨ Kub hon Jisas Krais nɨp mɨdmagö löl gɨ nöp mɨdpim gau, God kalöp magöŋhalö mög nɨŋöm ud aij yabɨƚ gɨnɨm.
* 6:1 Kol 3:20 * 6:2 Eks 20:12 * 6:4 Kol 3:21; Sam 78:4; Pro 22:6 * 6:5 Kol 3:22-23; Dai 2:9-10; 1Pi 2:18 * 6:8 2Ko 5:10; Kol 3:24-25 * 6:9 Kol 4:1; Ro 2:11 * 6:11 Ro 13:12; 2Ko 10:4 * 6:12 1Pi 5:8-9 * 6:14 Ais 11:5; 59:17; 1De 5:8 * 6:15 Ro 10:15 * 6:17 Hib 4:12 * 6:18 Luk 18:1; Kol 4:2; 1De 5:17 * 6:19 Kol 4:3-4; 2De 3:1 * 6:20 2Ko 5:20; Plm 9 * 6:21 Ap 20:4; Kol 4:7-8; 2Di 4:12