6
Nɨbi bɨ gau mɨdmagö lɨmim, gɨ aij gɨmim
Añ mam bɨ. Nɨbi bɨ hon rɨmnap nan si nan naij adö rɨmnap gaiöl u, kale nɨbi bɨ God Ana kalöp aŋ daŋ mɨdöp nɨbi bɨ gau, kalɨp manö hain hain hagmim, hag aij gɨpe, kauyaŋ mɨd aij göl. “Ñɨn rɨmnap hon u rö nöp gɨnabun rö löp,” a gɨmim, nɨŋ aij gɨmim. * Nɨbi bɨ hon rɨmnap mɨŋör gainɨm, kalɨp mög nɨŋmim abad mɨdpe, mɨd aij göl. Anɨg gɨnabim u, Krais lo nɨpe haga rö gɨnabim. * Hon ke nan aij ap mɨdagöp. Nɨbi bɨ rɨmnap, hon ke nɨbi bɨ aij a gɨnaböl u, pir alnaböl. Bɨ anɨbu bɨ aij aka yad bɨ aij, a gɨmim, gasɨ u nɨŋagmim; yad ke gɨ aij gɨpin aka gɨ aij gagpin a gɨmim, gasɨ u nöp nɨŋmim. Nɨhön gɨnɨg: hon añɨ añɨ marö ke ke mɨdöp rö nɨŋun, nɨhön nɨhön gun mɨd aij gɨnabun u, ke nɨŋ aij gun. *
Pen nɨbi bɨ Krais manö aij hag ñɨbal gau, nɨbi bɨ manö anɨbu nɨŋbal gau, manö hag ñeb nɨbi bɨ anɨb gau kalɨp hauƚ gagöl; nan aij kale mɨdöp gau kalɨp rɨmnap nɨme lɨ ñöl. *
Pen, God bɨ hauƚ, yad nan si nan naij gɨnabin nɨpe nɨŋagnab, a gɨmim, nɨŋagmim. Gɨnabun rö, hanɨp pen u rö nöp gɨnab. Hon nɨŋbun, nan yɨmnabun rö nöp halnabun; nan ke rɨmnap hal dauagnabun. * Anɨb u, gasɨ hon ke nɨŋbun rö nan yɨmun a gɨnabun u, adan naij amöl gɨ, böŋ nöp lug pakun, mab pör inab u halnabun. Pen God Ana gasɨ ñöb rö nan yɨmun a gɨnabun u, God Ana u hanɨp gö, kamɨŋ pör mɨdep magö u nöp halnabun. Anɨb u, iru nɨŋun, gɨ aij gɨpun u arö gagun, kƚö gɨ nan yɨmun, ñɨn hain u nan magö aij halnabun. 10 Pen nan ñɨŋeb anɨbu pɨdöŋ gagöp ñɨn i, nɨbi bɨ Krais lau adö mɨdpal gau kalɨp ud aij gun rö leinab u, ud aij gun. Pen nɨbi bɨ yɨharɨŋ gau kalɨp magöŋhalö u rö nöp gun.
Krais hanɨp a göm mab kros ba laŋ uma u nöp nan kub yabɨƚ
11 Yad hagnö, mam ap köp anɨbi kalɨ kƚiñ rɨköp. Pen mɨñi ñɨmagö yad ke kalɨ kƚiñ rɨkabin u me, manö magö kub kub rö kalɨ kƚiñ rɨkabin.
12 Bɨ hañ romaŋ nöp nɨŋöm, u aij, u naij, a gɨmɨdal bɨ gau, kale kƚö göm hañ rɨb gɨ dö gɨmim a gɨpal. Krais uma manö u nöp hagno, bɨ Juda rɨmnap kal juöm, hanɨp gɨ naij gɨnaböl, a göm me, anɨg hagaböl. 13 Hañ kale ke rɨb gɨ dö gɨpal u pen Juda lo manö gau magöŋhalö hain gagpal. Kalöp hañ rɨb gɨ dö gɨmim a gɨpal u, hainö kale ñɨñɨ löm, Juda bɨ gau rɨmnap kalɨp hagnaböl, “Hon hagno manö hon udöm hañ romaŋ kale anɨg anɨg gɨpal,” a gɨnaböl. 14 Pen yad nan añɨ ap nöp gasɨ nɨŋem mɨñ mɨñ gabin: Jisas yɨp, a göm, mab kros ba laŋ umö, yad aip umnö rö löp u nɨŋem me, mɨñ mɨñ gabin. Nɨpe aip umnö anɨbu, bɨ böŋ nöp umöb rö u mɨdnö, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ i nɨbö nan kale mɨñ mɨñ gɨpal gau, yad aij gagöp. Pen nɨbi bɨ anɨb gau u rö nöp yɨp nɨŋlö, yad nan yɨharɨŋ ap rö lö, bɨ böŋ nöp umöb bɨ ap rö mɨdpin.
15 Hañ rɨb gɨ dö göp aka rɨb gɨ dö gagöp u nan yɨharɨŋ. Pen God gö, nɨbi bɨ hain nɨbö lun, nɨbi bɨ nɨpe mɨdpun u nan yabɨƚ. * 16 Manö hagajɨn hain gɨpim nɨbi bɨ gau abe, God nɨbi bɨ nɨpe gau magöŋhalö abe, God kalöp mög nɨŋöm ud aij gö nɨŋöl gɨ kale agamɨj mɨd aij gɨ mɨdmim.
17 Yad manö magö añɨ ap mɨdöp u, kalöp hagnɨg gabin. Jisas manö aij u hagnö, yɨp pakpal adƚai gau mɨdöp u me, bɨ rɨmnap apöm yɨp mɨŋör rɨmnap ñagöl. *
18 Añ mam yad gau. Bɨ Kub hon Jisas Krais kalöp mög nɨŋöm, abad mɨdainɨm. Anɨb unbö rö aij.
* 6:1 Mad 18:15 * 6:2 Ro 15:1 * 6:5 Ro 14:12 * 6:6 1Ko 9:11,14 * 6:7 Ro 8:13 * 6:15 Gal 5:6; 2Ko 5:17 * 6:17 2Ko 4:10