Epesas
Pol Epesas nɨbi bɨ kalɨp köp kalɨ kƚiñ rɨka
1
Yad Pol. God yɨp hag lö, Krais Jisas manö ud arep bɨ ap mɨdem, kalöp God nɨbi bɨ nɨpe daun kub Epesas mɨdpim gau, köp anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin. *
God Bapi hon abe, Bɨ Kub Jisas Krais abe, kalöp mög nɨŋmil ud aij gɨlö, kale mɨd aij gɨmim.
Krais pɨg mɨdpun u, nɨpe ana hon nan aij ñab
Bɨ Kub hon Jisas Krais Nap nɨpe God nɨp aij a gun. Ñɨ nɨpe nɨp yuö apöm hanɨp udö me, nɨp cɨg gɨno, kumi kabö adö laŋ nan aij aij mɨdöp gau magöŋhalö ana hanɨp ñöb. * Ram mɨnöŋ hadame dagol gau gɨ laga ñɨn u God haga, “Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdeinaböl gau, kale nɨbi bɨ uɫ, nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp yad gau mɨdeinaböl,” a ga.
Anɨb u, hadame dagol gau God nɨbi bɨ mɨdmagö löm, * ñɨn anɨbu nöp, gasɨ nɨpe nöp nɨŋöm haga, “Ñɨ yad Jisas Krais nɨbi bɨ kalɨp udnab gau, ñɨ pai yad ke rö lɨlö, yad ke kalɨp udem kabö launabin,” a ga. * Anɨg hagöm, Ñɨ mɨdmagö nɨpe u haƚöwaƚö yuö apöm, hanɨp ud Nap ñɨmagö adö nɨpe la u me, aij gö nɨŋöl gɨ hib nɨpe u hagno adö arab.
Jisas Krais hagape nɨpe lugö umöm hanɨp rau adog udö, God, Bɨ aij yabɨƚ u, hanɨp mög yabɨƚ göm, nan si nan naij gɨpun gau nɨŋöm arö göp. Anɨb u, hon nɨŋbun God nɨpe nɨbi bɨ gau mög yabɨƚ göp. * God nɨpe gasɨ nɨŋ kɨd hiɨköm nan magöŋhalö gau nɨŋöb u, hanɨp nan aij aij anɨb gau haƚöwaƚö ñöb. Pen God nɨpe Krais aip nɨhön gɨnɨg ga u, nan pi göl mɨdmɨdöp anɨbu hanɨp waiö hagö nɨŋbun. * 10 God ñɨn hain hag la ñɨn u, nan kumi kabö adö laŋ au abe, nan mɨnöŋ naböŋ iƚ i abe, Krais nɨpe añɨ nöp magöŋhalö abad mɨdeinab. *
11 God nɨpe ke gasɨ nɨŋöm hag la u, magöŋhalö gɨnɨg gab. God nɨpe ke gasɨ nɨŋöm hag la, hon Krais cɨg gɨpun nɨbi bɨ gau, nɨbi bɨ nɨpe ke lɨnabun. God nɨpe hadame dagol gau anɨg gasɨ nɨŋa. * 12 Nɨpe ga anɨbu, hon nɨbi bɨ Krais nɨp nöd nɨŋ udno gau, God hib nɨpe hagno adö arnɨm, a göm ga. 13 Pen kale u rö nöp, Krais manö aij nɨbi bɨ ud kamɨŋ yuep manö nɨŋö anɨbu nɨŋ udpe, God kalöp udöm, Ana Uɫ kalöp aŋ daŋ löm, Krais nɨbi bɨ nɨpe yabɨƚ hag löp. 14 God Ana hanɨp aŋ daŋ mɨdöp u me, hon nɨŋbun, God nan aij aij nɨbi bɨ yad hainö ñɨnabin a ga nan gau, hainö udun mɨd aij yabɨƚ gɨnabun. Anɨb u, God hib nɨpe hagno adö araŋ. *
Pol God nɨp sabe ga
15 Anɨb u, yad nöd nɨŋnö, kale Bɨ Kub Jisas nɨp nɨŋ udmim, nɨbi bɨ nɨpe gau kalɨp mɨdmagö lɨbim u, 16 yad hauƚ gagem, pör nöp kalöp a gem God nɨp aij a göp a gem, sabe göl gɨ mɨdpin. 17 Bɨ Kub hon Jisas Krais God nɨpe u, Bap aij unbö ke u, nɨp pör hag nɨŋem hagabin, nɨpe Ana kalöp ñɨnab nɨŋöm nɨpe kalöp gasɨ aij ñöm, God nɨpe aigale bɨ rö mɨdöp u kalöp yamö, kale God nɨp nɨŋ aij gɨnabim. * 18 God nɨp sabe gem hagabin, nɨpe mɨdmagö kale aŋ daŋ mailö nɨpe ñɨ lö, Krais nɨbi bɨ nɨpe nan aij unbö ke ñɨnɨg gab u nɨŋnabim. Nan aij anɨbu ñɨnabin a göm, God kalöp wɨñ ala me. 19 God nɨp sabe gem hagabin, nɨpe mɨdmagö kale aŋ daŋ mailö nɨpe ñɨ lö, nɨpe Bɨ kƚö unbö ke yabɨƚ mɨdö, hon nɨbi bɨ Krais manö aij nɨŋ udpun gau kƚö anɨbu udpun u nɨŋnabim. Kƚö anɨbu God ñɨmagö nɨpe nöp mɨdöp. * 20 Krais böŋ nöp umö, God kƚö anɨbu nöp Krais urak ñöm, kumi kabö adö laŋ au dam ñɨmagö yɨjɨg böŋ nɨpe lau la. * 21 Krais God aip am bɨs göp u, ana kumi kabö laŋ nöd abad mɨdmɨdal gau abe, ana kumi kabö laŋ hainö abad mɨdeinaböl gau abe, hib kale magöŋhalö yagol mɨdö, Krais hib nɨpe u i adö laŋ mɨdö nɨŋöl gɨ, magöŋhalö mo nɨpe gau mɨdöp. 22 God nɨpe nɨbi bɨ nan gau magöŋhalö Krais mo nɨpe gau la. Pen hon Krais nɨbi bɨ nɨpe gau magöŋhalö, God Krais nɨp bɨ nabɨc u hag la. * 23 Krais nɨbi bɨ nɨpe gau, hon hañ romaŋ nɨpe mɨdpun. Krais nabɨc abe hañ romaŋ abe mɨdöp me u. *
* 1:1 Ap 18:19-21; 19:1 * 1:3 Ep 2:6 * 1:4 Jon 15:16 * 1:5 Jon 1:12 * 1:7 Ep 2:7; Kol 1:14 * 1:9 Ro 16:25 * 1:10 Kol 1:16,20 * 1:11 Ro 8:28-29 * 1:14 2Ko 1:22 * 1:17 Kol 1:9 * 1:19 Kol 1:11 * 1:20 Sam 110:1; 2Ko 13:4; Kol 2:12; 1:16; 2:10 * 1:22 Sam 8:6 * 1:23 Ep 4:10,15; Ro 12:5; Kol 1:18