2
Krais nöp gö, hon kamɨŋ mɨdpun
Kale nan si nan naij gɨmɨdim u, kale nɨbi bɨ böŋ nöp umla nɨbö rö mɨdmɨdim. * Nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ i nan si nan naij gɨpal rö, kale ke nöd u rö nöp gɨmɨdim. Ñɨn anɨbu ana kumi au laŋ mɨdpal bɨ kub kale göp rö, kale nöd u rö nöp gɨmɨdim. Ana anɨbu nɨpe nɨbi bɨ God Manö udagpal gau kalɨp aŋ daŋ mɨdöp. * Pen nöd hon magöŋhalö anɨbu rö nöp gɨmɨdun. Gasɨ hon ke nɨŋmɨdun rö göl gɨ, gasɨ rɨmnap ke nɨŋeb rö lagö, nan si nan naij nöp gɨmɨdun. Anɨb u, nɨbi bɨ gau gɨ naij gɨlö God kalɨp pen ilön kub ñɨnɨg gab rö u, hon u rö nöp gɨmɨdun. *
4-5 Anɨb u, hon nɨbi bɨ böŋ nöp umla nɨbö rö mɨdaino, God aip mɨdep rö lagö, God nɨbi bɨ pör nöp mög nɨŋöb u, hanɨp mɨdmagö yabɨƚ löm, Krais aip ud kamɨŋ löp. God nɨpe kalöp mög nɨŋöb u me, kalöp ud kamɨŋ yuöp. * God hanɨp Krais aip urak ñöm, kumi kabö adö laŋ au dam Krais Jisas aip asɨk ña. *
Pen God ga anɨbu, nɨbi bɨ hainö yag daunaböl gau, kale God nɨpe hanɨp a göm, Krais Jisas nɨp yuöm hanɨp gɨ aij yabɨƚ ga u nɨŋöm, God nɨpe bɨ aij ke yabɨƚ, nɨbi bɨ mög yabɨƚ nɨŋöb u nɨŋöl a göm ga. God kalöp mög nɨŋöm ud kamɨŋ yuöp. Krais manö aij u nɨŋ udpe u me, nɨpe anɨg ga. Pen kale Krais nɨŋ udpe kalöp udöp u, kƚö hon ke gɨno hanɨp udöp a gɨmim hagagmim. God nɨpe nöp kalöp nan aij u yɨharɨŋ ñöb. Kale Krais nɨŋ udpe kalöp udöp u, kale nan aij ap gagpe. Anɨb u, hib kale ke hagpe adö arnɨm rö lagöp. * 10 Pen God hanɨp udöm Krais Jisas nɨbi bɨ nɨpe gɨ la u, God hadame gau nɨbi bɨ gau kalɨp gɨ aij göl a göm, hanɨp anɨg ga. *
Krais Juda nɨbi bɨ gau aip, Juda nɨbi bɨ wasö gau aip ud jɨm ña
11 Kale nɨŋbim, name nap kale Juda nɨbi bɨ wasö nɨŋöm kalöp yag daula u, kale u rö nöp Juda nɨbi bɨ wasö. Juda nɨbi bɨ gau hib kale ke hagöm, “hañ rɨköp” a gɨmɨdal. Bɨ gau kale hañ romaŋ anɨg gɨpal. Pen kalöp Juda nɨbi bɨ wasö gau hib hagöm, “hañ rɨkagöp” a gɨmɨdal. 12 Pen hauƚ gagmim. Kale nöd Krais lau adö mɨdagaibe; kale Isrel iƚ u hö? adö mɨdaibe; God manö nɨŋö hag la u nɨŋagpe; kale ram mɨnöŋ iƚ i mɨdmɨdim pen God nɨp nɨŋagmɨdim. * 13 Kale nöd God mɨdöp mɨlö au mɨdmɨdim pen mɨñi Krais hagape nɨpe luga u me, Krais Jisas aip God mɨdöp au söl aubim. * 14 Anɨb u, Krais nɨpe uma rö, hon Juda nɨbi bɨ gau, Juda nɨbi bɨ wasö gau mulu kal nɨŋun pen pen gɨmɨdun waryö aŋ u rɨb ju yuöm, iƚ mɨhöp ud jɨm ñöl lö, hon iƚ añɨ ap nöp mɨdpun. * 15 Jisas hañ romaŋ löm uma rö, Juda lo manö ke ke gau magöŋhalö böŋ nöp pɨs ga. Jisas uma u, hainö Juda nɨbi bɨ gau iƚ u ke, Juda nɨbi bɨ wasö gau iƚ u ke mɨdöm pen pen gagnaböl; nɨbi bɨ magöŋhalö gau iƚ añɨ ap nöp mɨdöm agamɨj mɨdeinaböl a göm uma. * 16 Jisas hañ romaŋ nɨpe mab kros ba laŋ uma u, iƚ mɨhöp anɨb gau ud God aip jɨm ña; pen pen gep nagɨ u abe al pak la. * 17 Nöd ke ke yabɨƚ mɨdmɨdun u pen Krais manö aij God aip jɨm ñöl mɨdep u damöm, kalöp nɨbi bɨ mɨlö kub gau rö mɨdmɨdim gau hag ñöm, hon Juda nɨbi bɨ söl gau mɨdmɨdun gau hag ñöm ga. * 18 Krais ajöŋ hanɨp adö añɨ hiɨka anɨbu, God Ana nɨpe añɨ mɨdöp u nöp gö, hon iƚ mɨhöŋgöl Bapi mɨdöp arun rö löp.
Hon Krais lau adö mɨdpun gau, God ram nɨpe rö mɨdpun
19 Anɨb u, mɨñi nɨbi bɨ ram mɨnöŋ ke gau nɨbö ju apöm mɨdpal rö u mɨdagpim. Nɨbi bɨ adö gau ajpal rö mɨdagpim. God nɨbi bɨ nɨpe nöd nɨbö gau aip magum gɨmim, nɨbi bɨ nɨpe yɨjɨg göl mɨdpim. * 20 Anɨb u, hon God sabe gep ram u rö mɨdpun. Krais Jisas ram padö ud mɨdep kub aŋ yaŋ mɨdöp. Bɨ Jisas manö ud arep gau abe, bɨ God manö hagep gau abe, ram padö pro pro auan gau bɨnɨŋ gɨpal rö u mɨdpal; ram bagö bɨg gɨgabö gɨpal rö u kale mɨdpim. * 21 Krais Jisas ram padö kub aŋ yaŋ mɨdö, ram anɨbu magöŋhalö jɨm ñöl kub göm, Bɨ Kub sabe gep ram uɫ nɨpe lɨnab. * 22 Anɨb u, kale Epesas nɨbi bɨ Krais lau adö mɨdpim gau, God nɨpe kalöp u rö nöp ud ram anɨbu aip ud jɨm ñöl lö, ram raul mɨgan aij nɨpe u God Ana amöm mɨdnab. *
* 2:1 Kol 1:21; 2:13 * 2:2 Kol 3:7; Dai 3:3 * 2:3 Kol 3:6 * 2:4-5 Ro 6:13 * 2:6 Kol 2:12 * 2:9 1Ko 1:29-31; 2Di 1:9 * 2:10 Dai 2:14 * 2:12 Kol 1:21; Ro 9:4 * 2:13 Kol 1:20 * 2:14 1Ko 12:13 * 2:15 Kol 2:14 * 2:16 Sek 9:10; Kol 1:20,22 * 2:17 Ais 57:19 * 2:19 Ep 3:6 * 2:20 1Ko 3:11 * 2:21 1Ko 3:16 * 2:22 1Pi 2:5