7
Kiŋ ap bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ mɨdmɨdöp
Melkisedek anɨbu nɨpe Kiŋ mɨdöm, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ Salem abad mɨdöl gɨ, bɨ God kƚö halö yabɨƚ u nɨp nan sabe gep bɨ u u rö nöp mɨdmɨdöp. Pen Kiŋ rɨmnap apöm, bac iƚaŋ Ebraham nɨp gɨ naij geila, kalɨp yu gɨ yuöm, nan aij aij kale gau dap auö nɨŋöl gɨ, Melkisedek apöm nɨp adan aŋ au nɨŋöm, God nɨp sabe göm, Ebraham nɨp abad mɨdaimön a ga. * Melkisedek anɨg ga nɨŋöm Ebraham nan pɨƚɨ gɨ daua gau, magöŋhalö nɨme lɨ Melkisedek nɨp magö añɨ ap ñöm, nɨpe ke magö unbö ajɨp laŋ uda. Pen Melkisedek hib nɨpe u iƚ mɨhöp mɨdöp. Hib nɨpe Melkisedek u ud ado göm, “Kiŋ Aij Yabɨƚ Nöp Göp” a gɨpal. Pen nɨpe ram mɨnöŋ Salem Kiŋ mɨdmɨdöp u, hib anɨbu ud ado göm, “Kiŋ Agamɨj Mɨdep Magö Ñöb” a gɨpal.
Melkisedek nɨpe bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ u pen nɨme iƚ u anɨg göl mɨdöp, nap nɨhi iƚ u anɨg göl mɨdöp a göm haglö nɨŋagpun. Pen nɨp kalɨ kƚiñ rɨkla ñɨn u, nɨme yag daua ñɨn u a göm haglö nɨŋagpun; uma ñɨn u a göm u rö nöp haglö nɨŋagpun. Nɨpe pör nöp bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ mɨdöp rö, nɨpe God Ñɨ nɨpe rö mɨdöp.
God bac iƚaŋ Ebraham nɨp nɨŋö aij gö, bɨ kub mɨdeinabön a ga u nɨŋbun nɨpe bɨ kub mɨdeia. Pen Ebraham Melkisedek nɨp bɨ kub yabɨƚ mɨdeia u nɨŋöm, nan pɨƚɨ gɨ daueia gau, nɨme lɨ nɨp magö añɨ ap ñöm, nɨpe ke magö unbö ajɨp laŋ uda.
U nöd yabɨƚ anɨg ga. Hainö Mosɨs nɨp yag daueila kub göm, God Manö u adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga, “Ebraham rɨkö rɨk damöm, nɨbi bɨ Lipai iƚ mɨdpal gau God nɨp nan sabe gep wög gɨ mɨdlö nɨŋöl gɨ, kale Isrel nɨbi bɨ gau magöŋhalö, mani nan nɨhön nɨhön udnabim gau, kalɨp nɨme lɨ magö añɨ añɨ dap ñɨmim, kale ke unbö ajɨp laŋ u udmim,” a ga. Anɨb u, hon Mosɨs lo adö u nɨŋun nɨŋbun, kale magöŋhalö Ebraham iƚ nɨpe mɨdmɨdal u, pen namam Lipai iƚ mɨdmɨdal gau kalɨp pör magö añɨ ap nɨme lɨ ñɨmɨdal. *
Pen God bac Ebraham nɨp haga, “Nɨbi bɨ ne gau ud aij gɨnabin,” a ga. God manö haga ñɨn u, Ebraham nɨpe bɨ rɨmnap kalɨp nan ñagmɨdöp; pen Melkisedek apöm Ebraham nɨp nɨŋöm, God nɨp sabe göm, Ebraham nɨp abad mɨdaimön a gö, Ebraham nan daua gau magö añɨ ap nɨme lɨ Melkisedek nɨp ña. Pen Melkisedek Lipai iƚ bɨ ap mɨdagmɨdöp. Hon nɨŋbun, bɨ ap apöm bɨ ap God nɨp sabe göm, bɨ anɨbi nɨp abad mɨdaimön a geinab u, bɨ God nɨp sabe gɨnab u bɨ kub, bɨ ap bɨ pro. Anɨb u, hon nɨŋbun Melkisedek bɨ kub, bac Ebraham bɨ pro. Bɨ Lipai iƚ Isrel nɨbi bɨ magö añɨ nɨme lɨ ñɨmɨdal u udöm, mɨd damöm mɨƚep löm umla. Pen Melkisedek nɨpe Ebraham magö añɨ ap nɨme lɨ ña uda u, God Manö u kalɨ kƚiñ rɨköm, Melkisedek umöm wög nɨpe arö ga a göm, hagagla.
9-10 Ebraham Melkisedek nɨp nan nɨme lɨ ña anɨbu, ñɨ pai rɨk dauaga ñɨn u ña. Hainö me, Aisak nɨp rɨkö, Aisak pen Jekop nɨp rɨkö, Jekop Lipai nɨp rɨkö, rɨk amɨl apɨl gɨlö, Lipai bɨ anɨb gau God nɨp nan sabe gep bɨ wög gɨlö nɨŋöl gɨ, Isrel nɨbi bɨ gau mani nan kale gau kalɨp nɨme lɨ ñɨmɨdal. Pen Ebraham Melkisedek nɨp nan nɨme lɨ ña u, kalɨp rɨk dauagla magö u ña u me, Ebraham abe, bac nɨpe Lipai iƚ abe, Melkisedek nɨp nɨme lɨ ñeb rö nöp mɨdeila u nɨŋbun.
Bɨ God nɨp nan sabe gep gɨsön nɨbö u, bɨ nöd nɨbö gau ka kalɨp u uda
11 Mosɨs God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm, anɨg anɨg gɨmim a ga nɨŋöm, Juda nɨbi bɨ kaj meme kaj sipsip nan gau damöm, Lipai iƚ God nɨp nan sabe gep bɨ gau kalɨp ñɨlö, kale pak lauöm God nɨp sabe gɨ ñɨmɨdal. Kale anɨg göl God nɨbi bɨ nɨpe mɨdaiblap, God Bɨ hain nɨbö Melkisedek rö ke ap yuagböp; Lipai bɨ gau, God nɨp nan sabe gɨ ñöl gɨ nöp mɨdaiblap. Pen God Bɨ hain nɨbö Melkisedek rö ap yua. 12 Bɨ God nɨp nan sabe gep hain nɨbö anɨbu apöm, bɨ God nɨp nan sabe gep nöd nɨbö gau ka kalɨp udeinab u, lo hain nɨbö u rö nöp apöm, lo nöd nɨbö u ka u udnɨm.
13 Pen God Manö adɨŋ hagajɨn i, bɨ God nɨp nan sabe gep hain nɨbö u, Bɨ Kub hon u nöp. Lipai nɨbi bɨ iƚ u rɨk damöm nɨp rɨk dauagla; Bɨ Kub hon iƚ nɨpe u bɨ añɨ ap God nɨp nan sabe gep wög u gaga. 14 Juda nɨbi bɨ iƚ u nöp rɨk damöm Bɨ Kub hon nɨp rɨk daula. Pen Mosɨs bɨ Juda iƚ rɨmnap God nɨp nan sabe gep wög göl a göm manö rɨmnap hagaga. * 15 Pen Bɨ God nɨp nan sabe gep hain nɨbö anɨbu, Melkisedek bɨ God nɨp nan sabe gep mɨdmɨdöp rö mɨdöp u me, nan hagabin anɨbi waiö yabɨƚ mɨdöp. 16 Bɨ Kub hon u, bɨ iƚ nɨhön mɨdöp lo ap hagö, God nɨp nan sabe gep bɨ ap mɨdagöp. Pen nɨpe bɨ kƚö ke halö mɨdöp, nan ap nɨp al pak lɨnɨm rö lagöp u me, God nɨp nan sabe gep bɨ ap mɨdöp. 17 Nɨhön gɨnɨg: God Manö adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm, God manö rɨmnap Krais nɨp haga u kalɨ kƚiñ rɨköm hagla,
“Bɨ yɨp sabe gep Melkisedek rö
pör nöp mɨdeinabön,” a ga.
18 Lo God Mosɨs nɨp hagö Mosɨs nɨbi bɨ kalɨp hag ña lo anɨbu, nɨhön gɨnɨg geia u gɨnɨm rö laga; manö yɨharɨŋ rö la u me, God nɨpe ud ke gau la. 19 Lo God Mosɨs nɨp hagö Mosɨs nɨbi bɨ kalɨp hag ña lo u, nan naij gau ap ud gö aij rö laga. Pen God nɨpe nan aij hanɨp ñöb; nan nöd nɨbö u wasö. Anɨb u, gasɨ halö mɨdpun. Nan aij hain nɨbö u nɨŋ udun, God mɨdöp au söl aunabun. *
20 Bɨ God nɨp nan sabe gep nöd nɨbö gau wög kale nöd udla ñɨn u, God manö kƚö rɨmnap hagaga. Pen Bɨ Kub hon God nɨp nan sabe gep bɨ la ñɨn u, God manö kƚö ke hagöm haga. 21 Bɨ Kub hon God nɨp nan sabe gep bɨ lɨnɨg, God manö kƚö ke hagöm haga,
“Yad Bɨ Kub, yad manö nɨŋö yabɨƚ hagabin;
hainö manö ap ke hagagnabin.
Ne pör nöp yɨp nan sabe gep bɨ mɨdeinabön,” a ga. *
22 God manö kƚö hagöm manö nɨŋö yabɨƚ haga u me, hon nɨŋbun Jisas uma u me, God manö hain nɨbö aij yabɨƚ u ud ke gau lagnab. *
23 Bɨ God nɨp nan sabe gep nöd nɨbö gau, iru nöp rö wög anɨbu udla. Ap umö, bɨ God nɨp nan sabe gep hain nɨbö ap haglö, wög anɨbu gɨ mɨdmɨdöp; u umö hain nɨbö u mɨdmɨdöp; u umö hain nɨbö u mɨdmɨdöp. Anɨbu me, ap pör mɨdagmɨdal. 24 Pen Jisas anɨbu rö gagöp; nɨpe pör kamɨŋ mɨdöp u rö, wög anɨbu arö gagöp. God nɨp nan sabe gep bɨ pör nöp mɨdeinab. 25 Jisas pör nöp kamɨŋ mɨdeia, uri kamɨŋ mɨdöp, hainö pör nöp kamɨŋ mɨdeinab u me, nɨbi bɨ God nɨbi bɨ nɨpe mɨdnɨg, Jisas kalɨp a göm uma manö aij u nɨŋ udeinaböl u, nɨpe pör nöp kalɨp ud asɨk yunɨm rö löp. *
26 Jisas nɨpe bɨ uɫ yabɨƚ; nɨpe nan si nan naij pro pro rɨmnap gagöp; nɨpe asɨŋ mɨdagöp. Jisas ram mɨnöŋ iƚ i nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal gau aip mɨdeia u pen God nɨp ud ke dam ram mɨnöŋ aij kumi kabö adö lagod au la. God Nɨp Nan Sabe Gep Bɨ Kub Yabɨƚ hon me u. Hanɨp gɨ ñɨ aij gɨnɨm rö löp. 27 Bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ kub yabɨƚ yɨharɨŋ gau, ñɨn añɨ añɨ pör nöp nan si nan naij kale ke gɨpal rö, nan pak God nɨp sabe gɨ ñöm, hainö nɨbi bɨ ke nɨbö gau nan si nan naij gɨpal rö, nan pak sabe gɨ ñɨbal. Pen Jisas hanɨp nɨbi bɨ gau magöŋhalö, nan si nan naij gɨpun u nɨŋöm, mañ añɨ yabɨƚ mab ba laŋ nɨp ke sabe gɨ ña. Me aij! *
28 Lo God Mosɨs nɨp hagö Mosɨs nɨbi bɨ kalɨp hag ña lo u hagöp rö göm, bɨ nan si nan naij gɨpal gau kalɨp hag lɨlö, kale bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ kub yabɨƚ mɨdpal. Pen hainö u, God manö ke kƚö hagöm manö nɨŋö yabɨƚ haga u, God Ñɨ nɨpe ke hag la. God nan nɨhön nɨhön Ñɨ nɨpe gɨnɨg gab a göm gasɨ nɨŋa u, Ñɨ nɨpe nan magöŋhalö gɨnɨm rö löp.
* 7:1 Jen 14:17-20 * 7:5 Nab 18:21 * 7:14 Ais 11:1; Mad 2:6; Rep 5:5 * 7:19 Hib 9:9 * 7:21 Hib 5:6 * 7:22 Hib 8:6; 12:24 * 7:25 Ro 8:34 * 7:27 Hib 5:3