8
Jisas nɨpe God Nɨp Nan Sabe Gep Bɨ Kub Yabɨƚ hon
Pen manö hagabun iƚ u anɨg göl mɨdöp: God Nɨp Nan Sabe Gep Bɨ Kub Yabɨƚ hon u amöm God kumi kabö adö laŋ au mailö halö mɨdöp u ñɨmagö yɨjɨg böŋ lau adö asɨk mɨdöp. God Nɨp Nan Sabe Gep Bɨ Kub Yabɨƚ hon anɨbu, nɨpe God sabe gep ram au wög göp. God sabe gep ram au wög göp u, nɨbi bɨ gɨ lagla; God sabe gep ram nɨŋö u, God Bɨ Kub nɨpe ke gɨ la.
Bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ kub yabɨƚ mɨnöŋ adö iƚ i gau magöŋhalö, nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal gau kaj meme aka kaj sipsip nan gau dap nan sabe gep bɨ kub yabɨƚ ñɨlö, kale pen rɨmnap pak God nɨp aij a göm sabe gɨ ñɨmɨdal; rɨmnap pen pak nan si nan naij göm gac halö mɨdpal u God nɨŋmön arö gɨnɨm, a göm, bɨd adö u pak lauöm God nɨp sabe gɨ ñɨmɨdal. Anɨb unbö rö nöp, God Nɨp Nan Sabe Gep Bɨ Kub Yabɨƚ hon nan rɨmnap God nɨp ñɨnɨg ga. Jisas ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ mɨdöp u me, nɨpe God Nɨp Nan Sabe Gep Bɨ Kub Yabɨƚ mɨdöp. Pen nɨpe ram mɨnöŋ iƚ i mɨdböp, God nɨp nan sabe gep bɨ ap mɨdagaiböp. Nɨhön gɨnɨg: God haga rö, bɨ Lipai iƚ yag daubal gau nöp, God nɨp nan sabe gep wög göl gɨ, Mosɨs lo manö kalɨ kƚiñ rɨka rö nɨŋöm, nan pak God nɨp sabe gɨ ñɨbal. Pen mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i God nɨp nan sabe gep wög gɨpal u, ana ral nɨŋöm gɨpal rö nöp gɨpal; nan yabɨƚ u ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au mɨdöp. Adö anɨbu nöp, Mosɨs God sabe gep sel ram u gɨnɨg ga u, God nɨp haga, “Nö ilö gau mɨdmön, yad nöp yamnö nɨŋna rö nöp magöŋhalö anɨb unbö rö nöp gɨmön,” a ga. *
God Nɨp Nan Sabe Gep Bɨ Kub Yabɨƚ hon Jisas, bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ kub yabɨƚ nöd nɨbö gau gɨmɨdal rö gagab; nɨpe wög kub yabɨƚ gab. God Nɨp Nan Sabe Gep Bɨ Kub Yabɨƚ hon Jisas gö God nɨbi bɨ nɨpe udnab manö u, Mosɨs kalɨ kƚiñ rɨka manö u rö mɨdagöp. God nɨbi bɨ nɨpe udnab manö u hagnɨg, nɨpe manö kƚö hagöm haga, “Yad kalöp manö nɨŋö hagabin, nɨbi bɨ yad kalɨp nan aij yabɨƚ ñɨnabin,” a ga. *
Pen God manö nöd hag la u aij gaiböp, manö gɨsön nɨbö u dauagböp. Nɨbi bɨ gau mɨd aij gagla rö, God kalɨp hag gɨnɨg, bɨ manö hagep nɨpe ap gasɨ ñö, God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm haga,
“Yad Bɨ Kub kalöp hagabin,
hainö yad Isrel nɨbi bɨ gau abe
Juda nɨbi bɨ gau abe
kalɨp manö aij gɨsön nɨbö hagnabin. *
Nɨpɨs nɨhi iƚaŋ gau kalɨp ñɨmagö adö lem
ud Ijip nɨbö daunö u
pen manö hag adö añɨ lem hagnö u nɨŋageila u me,
yad kalɨp arö gɨnö.
Anɨb u, manö anɨbu rö,
kalɨp kauyaŋ hagagnabin.
10 Yad Bɨ Kub kalöp hagabin,
hainö yad Isrel nɨbi bɨ gau
kalɨp manö hain nɨbö hagem manö hag adö añɨ lem,
lo yad u gasɨ mɨdmagö aŋ kale daŋ lɨ ñɨnö,
nɨŋ aij göm gasɨ nɨŋöl gɨ mɨdeinaböl.
Anɨb u, yad God kale mɨdeinabin;
kale nɨbi bɨ yad mɨdeinaböl.
11 Ñɨn anɨbu, nɨbi bɨ yad gau,
nɨmdamam nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp,
‘Bɨ Kub nɨpe God u nɨŋ udmim,’ a göm, hagagnaböl.
Nɨhön gɨnɨg: nɨbi bɨ pro abe, nɨbi bɨ kub abe,
kale magöŋhalö yɨp nɨŋnaböl.
12 Nan si nan naij gɨpal gau,
kalɨp mög nɨŋem arö gɨnabin.
Nan si nan naij gɨpal gau
gasɨ nɨŋöl gɨ mɨdem kalɨp manö kub hagagnabin,” a ga.
13 God nɨpe manö aij hain nɨbö anɨbi hag löm, “manö aij gɨsön nɨbö” haga u me, hon nɨŋbun manö nöd nɨbö u mɨñi ram ƚuƚö göp rö wög mɨdagöp a ga; nan ƚuƚö göp u söl böŋ nöp ur gɨnɨg gab.
* 8:5 Kol 2:17; Hib 9:23; Eks 25:40 * 8:6 Hib 7:22 * 8:8 Jer 31:31-34