1 KOLINITA
1
Awayauwedo
1-2 Yau Paulo na Yaubada ivesinuwaigau na ebeha Yeisu Besinana yana tauyewasa. Omiu Kolinita tauyemidiwo yami leta teina tahida Sodeni ihaguigau na yaleleyawa. Wuwuna omiu bada Yeisu Besinana i'abiye maselegomiu'o na yana boda vesivesinuwadi aidiyai amluwuma na ammiyamiya, hiya Yeisu Besinana yehanaena baidamiyao am'awa'awanoi. Hiya tupwa maudoina aidiyena baidadao yada Bada Yeisu Besinana ehebo a'ava. Ta yada Bada Yeisu Besinana yo tamada Yaubada yadi ate muyamuya yo yadi nuwadaumwali imiya vahaligomiu.
4-5 Moiha ta'i, Yaubada ive'i'ilaegomiu na ginauli bagibagilidi namwanamwadi imohegomiu, dova yami walo namwanamwadi yo yami nuwamasele namwanamwadi Yeisu Besinana ainaena. Eeta hauga maudoina vehabamiu ya'awa yauwedo Yaubada ainai. Na hinage ya'awa yauwedo wuwuna Besinana am'awa moihaei na wasana amyemidiyei. Na hinage Yaubada yana aiyauya namwanamwadi maudoidi alimiyai himiyamiya, hauga teina am ha'waha'wa yada Bada Yeisu Besinana yana mahalavauyoma vehabana. Na iya i'abi'abiye wahiyalagomiu, na nigele teya yami pwanoli ana higa ahubenanane iwuyoma. Yaubada ma'ana yemidi mwala'ina, eeta iyogaegomiu na ebeha natuna Yeisu Besinana yada Bada, baidamiu am'awa au'augelu.
Havena wahei
10 Tahiguwao, teina yagu guguya alimiyai yada Bada Yeisu Besinana yehanaena na yami nuwatuwu ehebo yo yami aubabada ehebo, na havena am'awa'awa pa'ipa'i'i yo amwahewaheigomiu. 11 Wuwuna tupwadi Kalowi yana bodao bada hiwalo'o aliguwai yami awapa'ipa'i'i vehabana. 12 Eeta tupwamiu amwalo, ‘Ai Paulo yana boda’, na tupwamiu amwalo, ‘Ai Apolosa yana boda’ na tupwamiu amwalo, ‘Ai Pita yana boda’, na tupwamiu amwalo, ‘Ai Besinana yana boda’.
13 Vedova Besinana ibagibagili, bo? Nigele. Yau Paulo vehabamiu yamwalowoi aiwa lagaga ewanai, bo? Nigele. Na yehaguwena hi'abiye bapitaisogomiu, bo? Nigele. 14 Ya'awa yauwedo Yaubada ainai, wuwuna nigele boda mwala'ina yaya'abiye bapitaisogomiu. Na hesi Kilisiposi yo Gayosi, hibom. 15 Ainaena havena amnuwanuwatuwu na amwalo, ‘Ai Paulo yana boda, wuwuna Paulo i'abiye bapitaisogai’. 16 (Moiha ta'i, hiya hinage Sitepana yana huhu ya'abiye bapitaisodine. Neta bada adi bagibagiline.) 17 Wuwuna yagu paihowa Besinana imohegau neta wasa namwanamwana ana guguya vehabana, na nigele abiye bapitaiso. Na hinage guguyanane nigele yagu hanapuwena, mata dova ta Besinana yana mwalowoi aiwa lagalagana ainai wasana ya'abiye tapiya.
Yeisu yana mwalowoi aiwa lagalagana ainai
18 Yeisu yana mwalowoi aiwa lagalagana wasana tupwadi tomowa hiya alu'aluwadi mwalomwalowoidi hi'awa oya'oyamaei, na hesi ita tayemidiyeiwa ebeha Yaubada yana wahiyala wasanane ainai imiyamiya, na ainaena ilivahita. 19 Teina vehabana na Yaubada Buki Ve'ahihi ainai iwalo mahalavaei iwalo:
“Hiya tauhanapuwo yo taunuwamaselewo yadi nuwanuwatuwu yata'wata'wataedi na yalaudawanidi”.
20 Eena vedova hiya tauhanapuwone? Yo nuwana tauve'itaone? Yo tauguguyaone teina hauga bale'uwai himiyamiya? Moiha ta'i, Yaubada yadi hanapuwone i'awa ginauli awa'awawaidi. 21 Wuwuna hanapu bale'u nigele howahowana ainaena Yaubada tahanapui. Na hesi Yaubada yana nuwatuwu na yana wasa namwanamwana, ana walomahalava ainaena ita ana tauyemidiwo ilivahigita. Wasanane taumiya bale'u hi'awa ginauli yabayababaei. 22 Hiya Yudeya nuwanuwadi ve'ive'ilala hi'ita, na hiya Gilisi hanapu hibehabehaei. 23 Na ita hesi wasanane taguguyaei, Besinana yana mwalowoi aiwa lagalagana ainai, na Yudeya hita'wata'wataei, na Gilisiwone wasane hi'awa ginauli awa'awawaei. 24 Na hesi ita Yaubada ana tauyemidiwo ivesinuwanegita, boda Yudeya yo vali boda aidiyena, na Besinana ainaena Yaubada yana wahiyala na yana hanapu imohegita. 25 Wuwuna hava Yaubada yana paihowa belubeluna yo habuluna, tomowa ita yada wahiyala mwala'ina iwahiyala gabaedi.
26 Na tahiguwao amnuwatuwu avivini ebeha ita Yaubada ivesinuwaigita, na tabagibagili alili nigele bale'u ana tauhanapuwo nuwana ana tauwahiyalao nuwana ana babadao. 27 Na hesi buwabuwada ivesinuwaigita, ta tauhanahanapuwowa ta abiye hinimayadi, na bale'uwai tatapitapiyawa Yaubada ivesinuwaigita ta tawahiyala'o ta'abiye yauyauledi. 28 Na hinage bale'u elauhanai Yaubada yana paihowao hi'awa ginauli awa'awawaedi, na hesi Yaubada yana paihowa aidiyena yadi ginauli maudoina i'oipeiyedi. 29 Eeta nigele teya tomowa howahowana na iwalo hae Yaubada mehenai. 30 Wuwuna Yaubada iya yana paihowaena Yeisu Besinana baidada tave'ehebo, ainaena Yaubada yana hanapu Yeisu imwaugeyo'awahei alidai, ta Yeisu iya tauna ipwaoliyowei vehabada, na ainaena i'abiye vauvaugita, na i'abiye dumwalugita. 31 Buki ve'ahihi yana walomahalava ginauli teina vehabana iwalo, ‘Ebe yaiya nuwanuwana na ino'o, yada Bada ibom ino'owei’.