16
Paulo yana awayauwedo
Nuwamiyai yamwauwi nuhudane Pibi vehabana, iya dalava Kenikiliya ainai Yaubada yana boda ihaguhaguidi, na hauganane ilaowa alimiyai, nuwanuwagu na yami vadai amyogaei, Bada yehanaena, wuwuna amwa'amwaha teina dova Yaubada yana tomowa ilowoinanedi, eeta Pibi amhagui ebe tupwadi ginauli aidiyena i'ubwa, wuwuna ibom hinage dova Yaubada yana boda bagibagilidi ivelauwedi'o, na hinage yau dova ihaguigau.
Na hinage yagu awayauwedo Pilisila yo Akwila aidiyai amwalowei, hiya mwalona baidaguwao Besinana Yeisu vehabana avetau paihowa. Na hinage yawahidi hitalamwedi vehabagu hauga abasilahe aidiyai. Ainaena vehabadi ya'awa yauwedo, na nigele ebeha yabom yagu awayauwedo, na hinage Yaubada yana bodao hibom himiyamiya nigele Yudeya aidiyena.
Na hinage yagu awayauwedo amwalo mahalavaei hiya Yaubada yana bodao himiya gogoi Pilisila yo Akwila yadi vada ainai.
Na yagu awayauwedo amwalo mahalavaei augelu Epenitosi ainai, iya Yeisu Besinana ana tauyemidi mugai Esiya yana abaloinao aidiyena.
Na hinage yagu awayauwedo Meli ainai, iya ipaipaihowa mwala'ina vehabamiu.
Ya'awa yauwedo hinage augeluwo Anidalonikosi yo Yuniyasi aidiyai, hiya Yudeya mwalona baidaguwao vada paipaiyai amiyamiya, hitau bwaune ma'adi ve'ahihi Yeisu ana tauyewasao aidiyena, wuwuna hiya Besinana ana tauyemidiwo mugamugaidi, na mulitai yau.
Na hinage yagu awayauwedo augelu moiha Ampiliyasi ainai, iya Bada ana tauyemidi ehebo.
Na hinage yagu awayauwedo Ebanosi ainai, iya baidada Besinana vehabana tapaipaihowa, hinage yagu awayauwedo augelu Sitakisi ainai.
10 Na hinage yagu awayauwedo Apelisi ainai, iya Besinana ana tauyemidi moiha.
Na Alisitobulosi mayana bodao yagu awayauwedo hinage aidiyai, 11 yo hinage Helodiyoni iya Yudeya towahona, na hinage Bada yana bodao hiya Nasisosi yana vadai himiyamiya.
12 Yagu awayauwedo hinage Bada yana taupaihowao hiya waiwaihiudiyao Tilipena yo Tiliposa aidiyai.
Na hinage augelu Pesisi ainai, ibom Bada vehabana ipaipaihowa mwala'ina.
13 Na yagu awayauwedo hinage Luposi ainai, iya Bada ivesinuwai, yo hinanane hinage ainai, iya ivelauwegau dova yau natuna moiha.
14 Yagu awayauwedo hinage Asinikilito yo Pilegoni yo Hemisi yo Patalobasi yo Hemasi, yo Yaubada yana bodaone baidadiyao aidiyai.
15 Yagu awayauwedo Pilologosi yo Yuliya aidiyai, na hinage towahone Neliyosi manuhuna aidiyai, yo Olimipasi, yo Yaubada yana tomowao bodaone baidanao aidiyai.
16 Ainaena ehebo ehebo ami geluwo awa'au'augelu moiha ainaena amvelauwedi.
Na hinage Besinana yana bodao maudoidi tupwa maudoina aidiyena, yadi velau omiu Yaubada yana bodao Loma ainai alimiyai.
Paulo yana venuwamwau yana aba'ovi
17 Tahiguwao, teina yagu awanoi mwala'ina alimiyai ebeha am'ita avivinigomiu hiya tauwahei aidiyena, wuwuna ve'itanane mwalona amvaiya'o hiya nigele nuwadi, ainaena hi'awa'awa yababaei, na hinage tomowa yadi yemidi hi'abi'abiye tapiyaedi eeta amdena gabaedi. 18 Ebe yaiyadiwo yadi paihowa tenem dova, hiya nigele yada Bada Besinana vehabana hiyapaihowa, na hesi hiya yadi aiduma hipaipaihowaidine, wuwuna yadi walo am'amnadi aidiyena tomowa hiya nigele wahiwahiyaladi hi'oya'oyamaedi, na hiniuniuli wuyowedi. 19 Na omiu bada tomowa hihanapuigomiu'o maudoimiu ebeha wasa namwanamwana ana taumulitao, ainaena vehabamiu yayaliyaya mwala'ina. Na hinage nuwanuwagu na mumuga namwanamwana maudoina amhanapui moiha, na mumuga yababana amta'wata'wataedi.
20 Walo moiha, Yaubada ibom nuwadaumwali wuwuna, na aemiu vahalinai mata Tomodulele igoha mutumutu.
Yada Bada Yeisu Besinana yana ve'i'ila alimiyai.
21 Timoti baidagu apaipaihowa na yana velau ilalaowa alimiyai, dova hinage tupwadi ama geluwo Yudeya aidiyena, Lusiyasi yo Yesoni yo Sosipateli.
22 Yau Tetiyasi leta teina yalele Paulo vehabana, yagu awayauwedo alimiyai Bada yehanaena.
23 Na hinage towahone yana vadai amiyamiya, Yehana Gayosi, yana velau alimiyai, vada teina Yaubada yana boda yadi abamiya dalavai.
Na hinage Elasitosi, ibom dalava teina mwala'ina ana mane ana tau'ita avivini, na tahidane Kwatasi, hitau bwau yadi velau alimiyai. [ 24 Yada Bada Yeisu Besinana yana ve'i'ila maudoimiu alimiyai.]
25 Ainaena teina hauga Yaubada tano'owei, wuwuna ibom howahowana na i'abiye wahiyalagomiu, yau yagu guguya ainaena, neta Yeisu Besinana wasana. Na hinage mwalona bolimai daodaodi aidiyai wasa teina dawadawanina na teina hauga i'abiye mahalavaya'o. 26 na hesi teina hauga bada i'abiye mahalavaya'o alidai tauwalo mahalavao yadi leleowa aidiyena, na hinage Yaubada Miyamiya vateyaina iloina na ebeha dalava maudoina tomowadiyao wasa teina hihanapui ta ebe hiyemidi na hi'awa abiyei. 27 Yaubada ibom tauhanapu moiha, ainaena howahowana Yeisu Besinana yehanaena tano'owei, hauga maudoina. Moiha.