KOLOSE
1
Paulo yana leta Kolosewone aidiyai
Yau Paulo, Yaubada yana vesinuwaena yavetauyewasa Yeisu Besinana ainai. Na tahidane Timoti ihaguigau ta yami leta teina aleleyawa omiu Kolosewone Yaubada yana bodao na hinage Besinana ana tauyemidiwo alimiyai. Yaubada tamada yana ve'i'ila na yana nuwadaumwali alimiyai.
Paulo i'awa yauwedo Kolosewone aidiyai
Yaubada iya Yeisu Besinana Tamana, na hauga maudoina yama awanoiyena, anuwanuwatuwu avivinigomiu na vehabamiu a'awa'awa yauwedo, wuwuna wasamiu abenalei ebeha Yeisu Besinana amyemidiyei na Yaubada yana bodao maudoidi amvelauwedi, eena amnuwatuwu avivini ebeha yami abayaliyaya howola abo galewai amlobai, dova mwalona wasa namwanamwana, neta walomoiha, bada ambenalena'o.
Wasane ambebenaleine imwalamwala'i na hinage i'ai'aino, teina hauga tupwa maudoina aidiyai. Dova omiu hauganane ainai Yaubada yana ve'i'ila ambenali mugaiyei Epapilasi ainaena na am'awa moiha.
Moiha, adage Epapilasi towaho namwanamwana. Wasane iveve'ita mugaiyegomiune, iya ai'aivelahemai ipaipaihowa Besinana vehabana alimiyai. Na Epapilasi Alu'aluwa Ve'ahihi ana velau atemiyena bada iwalo mahalavaena'o aliguwai.
Besinana yana paihowa
Hauganane wasamiu abenali mugaiyei ana higa wau, nigele awanoi ayalaumwauwi vehabamiu, na hesi Yaubada ainai a'awa'awanoi na ebe Alu'aluwa Ve'ahihi nuwamiu i'abiye maseledi, ta amhanapui moiha hava yana nuwatuwu vehabamiu, 10 na hinage yami paihowaena yada Bada am'abiye yaliyaya yo hinage mumugamiu namwanamwana i'ai'aino, ta Yaubada ana hanapu atemiyai ebe imwala'i, 11 yo hinage ibom ana wahiyala mwala'inaena i'abiye wahiyalagomiu, na yami paihowa maudoidi aidiyena, am'alama'i'ita, na amtowolo wahiyala, 12 na hinage mayami yaliyaya, am'awa yauwedo Tamada ainai, iya ibom yana talamwena wau teina tamiyamiya tupwa masemaselena ainai, yana tomowa baidadao.
13 Iya tupwa guguyou ainaena ilauvaigita ta imwaulawegita Natuna namwanamwana yana Abaloina ainai. 14 Wuwuna iya igimwalaigita, ta yada pwanoli aidiyena i'abiye maselegita.
15 Ita nigele howahowada Yaubada ta'ita, na hesi ana ita dova Natunane, na Besinana Yeisu yemaselewo maudoidi aidiyena inamwanamwa gabaedi, ta iya ihae alili.
16 Wuwuna iya ginauli maudoidi galewai yo bale'uwai ibom wuwudi, ginauli ta'ita'itadi yo ginauli nigele taya'ita'itadi, yo hinage tausagenawasao yo tauloinao yo tauwahiyalao yo alu'aluwao, hiya maudoidi Yaubada iyemaseledi Natuna yana paihowaena, na Natunane vehabana.
17 Mulitai abo yana yemaselewo himahalava iya imiyamiya, na yana wahiyalaena ginauli maudoina hipaipaihowa.
18 Ita Yaubada yana bodao dova taunao, hinage iya ibom ulu'uluda yo ibom abavetuwuni na iya ibom mwalowoiyena itowolo mugai, eeta ginauli maudoidi adi taumugai.
19 Yaubada yana nuwatuwuwena na yana wahiyalaena yo mumugana maudoina aidiyena Yeisu i'oiye mwau.
20 Na Yeisu aiwa lagalagana ainai 'wahinana yana sagenaena ginauli maudoidi bale'uwai yo galewai himimiyawahiwa, bada ivaidima'o Yaubada ainai habi awaheliheliyamyo.
21 Omiu hinage mwalona ammiyawahi alili na yami nuwanuwatuwu aidiyena Yaubada ainai am'aleha na ammumuga yababa. 22 Na Yeisu tauna mwalowoiyena ivaigomiuma ta i'abiye ve'ahihigomiu'o na hinage i'abiye maselegomiu'o ta ebe imwau hinigomiu Yaubada mehenai madumwadumwalumiu. 23 Neta ebe yami yemidi havena hitapitapiya, na hinage amtowolo wahiyala wasana namwanamwana ambebenaleiwa ana yemidi ainai, ta havena amlaulaugabaei. Wasanane ana guguya tomowa maudoidi bale'uwai hibenalena'o, na yau Paulo ana tauguguya teya.
Paulo yana paihowa Yaubada yana bodao vehabadi
24 Teina hauga yagu muya yalobalobai omiu vehabamiu, na hesi mayagu yaliyaya. Yau taugu yana muya na Besinana yana muya ilauhepoiyedi na imwala'i'o Yaubada yana bodao vehabamiu, wuwuna omiu neta Besinana taunao.
25 Yau hinage Yaubada yana loinaena yavetauvepaihowa omiu Yaubada yana bodao vehabamiu, ta ebeha Yaubada yana walo maudoina ya'au'aubabadaedi.
26 Walonane mwalona tomowa mugamugaidi ita tubudao aidiyena imwau dawanidi, na teina hauga imwau mahalavaedi Yaubada yana bodao ita alidai. 27 Wuwuna Yaubada ana hanapu mwalona dawadawanina, na inamwanamwa alili, eeta nuwanuwana i'abiye mahalava omiu nigele Yudeya alimiyai, hanapunane ebeha Besinana imiyamiya atemiyai, yo ainaena amnuwatuwu avivini ebeha tupwa wasawasa holanai mata amluvu.
28 Ibom Besinanane awalowaloweiwa na mayama nuwamasele moihaena aguguya na ave'ita tomowa maudoimiu alimiyai, na omiu Besinana ana taumulitao ebeha a'abiye mahalavaegomiu mayami mumuga maudoina namwanamwana yo hunana. 29 Teina vehabana yapaipaihowa na yawahiwahiyala ibom yana wahiyala mwala'ina aliguwai ainaena.