2
Nuwanuwagu amnuwamasele ebeha yau yapaipaihowa mwala'ina omiu vehabamiu yo hinage taumiya Laodisiya vehabadi, yo hinage hiya manigu nigele hiya'ita vehabadi. Ta ebe ainaena hibom velauwena hi'awa heliheliyam moiha ma'adi lautowoi namwanamwana yo mayadi nuwamasele moiha. Ainaena hiyaliyaya mwala'ina, wuwuna bada nuwadi imasele'o mwalona nuwatuwu dawadawanina vehabana, neta iya Besinana. Na Besinana ainai hanapu yo nuwamasele maudoina wasawasadi himiyamiya. Yawalowalo ebeha havena vali tomowa yadi walo am'amnana ainaena hi'oya'oyamaegomiu. Teina hauga taugu imiyawahi alimiyena, na yagu nuwanuwatuwu alimiyai imiyamiya, na yayaliyaya yami miya namwanamwana yo yami yemidi wahiwahiyalana Besinana ainai vehabadi.
Besinana baidada
Eeta Besinana Yeisu yada Bada ainai am'atetalam'o, ainaena ibom ta'i yana wahiyalaena amlaulau. Wuwuna Besinana yami yemidi ana wahuwahu, na yami yemidi ana abiyemwala'i, yo ana abiyewahiyala, dova hiveve'itagomiune, ta vehabana am'awa yauwedo mwala'ina.
Havena teya yaiya i'oya'oyamaegomiu tomowa yadi hanapu aidiyena, yo alu'aluwa yababadi yadi nuwatuwena wuwuna yadi nuwamaselene ginauli awa'awawa bale'uwena, na nigele Besinana ainaena.
Besinana ibom ainai Yaubada yana wahiyala yo hinage mumugana maudoina himiyamiya. 10 Na Besinana ainaena miya namwanamwa moihana bada amlobaiya'o ta tausagenawasao yo alu'aluwa yababadi maudoidi iwahiyala gabaedi, na iloiloinaedi.
11 Na hinage Besinana ainaena yami ve'ive'ilala amlobaiya'o ana ita dova hapi, nigele hapi ababwa'abwa'ala 'wapina ainai, na hesi mumuga bale'u atemiyai itom gabaedi'o. 12 Hinage Besinana baidamiu bapitaiso amvaiya'o neta himagaiyegomiu'o, na Besinana baidamiu yami bapitaisowa ainaena amtowolouyo'o, wuwuna Yaubada yana wahiyala amyemidiyei neta Besinana mwalowoiyena i'abiye towoloya'o.
13 Omiu mwalona nigele hapi amyavai, ta yami mumuga yababana ainai ammwalowoi moiha, na hesi Besinana baidada yawahi vauvauna Yaubada imohegita'o na yada pwanoliwone inuwahamuidi'o.
14 Ada vagavaga ana loina vitaina bada itomgabaena'o, na ana aiwa lagalagana ainai hitutuye patune vehabada. 15 Na hinage Tomodulele yo ma'ana geluwo maudoidi imwau aituluwedi, na ana aiwa lagalagana ainai adi hinimaya imwauwi yo iwahiyala gabaedi.
16 Nigele howahowana teya yaiya i'awa'awa yababaegomiu amiu bo ami bwahi bo yami guyau bo wai'ena vauvauna ana haugai bo tapwalolo aidiyai, dova Yudeyaone. 17 Ginauliwone aba'ita ta'i, na hesi adi hanapu moiha Besinana ibom ainaena i'abiye maseledi.
18 Na havena yaiya teya i'awa'awa yabababaegomiu wuwuna omiu nigele amyatapwatapwalolo mayami nuwadobi tausagenawasa aidiyai. Tomowadine yadi nuwamasele niviniviyena vehabana hinuwahaehae bale'u ana nuwatuwu aidiyena. 19 Na hesi Besinana nigele hiya'abi avivini, ibom ulu'uluda, na ita Besinana taunao ehebo ehebo, na taunane ehebo ta'i ainai tapaipaihowa yana namwanamwa vehabana, yo taunane imwalamwala'i Yaubada yana paihowa ainaena.
Yawahi vauvauna Besinana ainaena
20 Mwalona ammwalowoi'o Besinana baidamiu, neta alu'aluwa yababadi yadi loina alimiyai bada i'ovi'o, na hava vehabana howola ampaipaihowa dova bale'u yadi paihowa? Hava vehabana tomowa yadi ve'itao 21 yo yadi loinao ammulimulitaedi, ebeha havena ginauli laulaugagayodi am'abi'abitowoidi yo amlaulautowoidi?
22 Teina ginauli sawasawalidi na ebe tayepaihowadi mata hi'ovi. Wuwuna tomowa yadi nuwatuwuwena yo yadi ve'ita aidiyena hilalaomane. 23 Teina loinaone adi ita a'ava dova hanapu moiha, na adi taumulitao himumuga mayadi nuwadobi, yo hinage taudi hilaugagayowedi, na hesi loinadine nigele teya yadi wahiyala, ainaena taudi yana nuwatuwu dawadawanidi iloiloinaedi.