3
Yaubada Besinana baidamiu bada mwalowoiyena i'abiye towolouyoigomiu'o eeta howahowana galewa ana nuwatuwu ambehaedi, wuwuna Besinana Yaubada nima tautuwanai imiyamiya galewai. Hinage yami nuwatuwuwo ammwauwidi galewai, havena bale'u ainai. Wuwuna bada ammwalowoi'o na teina hauga yawahimiu Besinana baidamiu Yaubada ainai. Eeta yawahida namwanamwana Besinana ainaena tavaiya'o, ta ebe haugana Besinana ilaoma omiu hinage Besinana baidamiu ammahalava yana wasawasa masemaselena ainai.
Ainaena bale'u mumugana atemiyai amyemwalowoidi, dova ainatole yo paihowa yababadi yo nuwatuwu dawani yo aiduma yo vetobwatobwa neta vali abayemidi pwanowo. Na ginauliwone teina vehabadi mata Yaubada imodi'ini alidai.
Mumugaone yababadine teina mwalona bada ampaihowaidi'o, ta teina ta'i amta'wata'wataedi, neta modi'ini, aleha, alomagigili yo hinali yo awayabayababa.
Hinage havena am'oya'oyama ami geluwo aidiyai, wuwuna mumuga bale'u bada amta'wata'wataena'o. 10 Ainaena mumuga vauvauna amlobaiya'o, ta ada tau'abiye masele hauga maudoina i'abi'abiye vauvaugomiu, ebeha amhanapui ta ami lautowoi ana ita dova iya. 11 Eeta nigele teya wahei iyamiyamiya, na amwalo, ‘Yudeya vali boda bo hiya nigele Yudeya vali boda’, bo nuwana amwalo, ‘Hiya 'wapidi hihapidi boda vagana, na hiya nigele hiyahapidi boda vagana’, bo ‘Taumanao yo dalava tanitaniwagadi’, bo ‘Taupaihowao mohili yo tauloinao’, na hesi boda teina maudoina Besinana yana boda, eeta iya atedai imiyamiya na ibom ta'i ilaulau ahaigita.
12 Omiu Yaubada yana velauwena ivesinuwaigomiu ta ebe ve'ave'ahihimiu ibom vehabana, ainaena am'atemuyamuya yo amvelauyoigomiu yo amnuwadobi mayami atetalam yo mayami alama'i'ita. 13 Na amvehaguhagu ehebo ehebo ainai, ta havena ami geluwo am'awa'awa yaliyedi, na hesi hiya yadi pwanoliwone amnuwahamuidi, wuwuna yada Bada hinage yami pwanoliwo inuwahamuidi'o.
14 Na velau amli'wa wuwuna velau mumuga haehae alilina na mumuga maudoidi i'uinidi. 15 Na hinage Besinana yana nuwadaumwali atemiu iloinaei, wuwuna Yaubada maudoida iyogaegita ta tayeboda ehebo eeta ta'awa yauwedo Yaubada ainai.
16 Hinage Besinana yana walo namwanamwa alilidi hi'ini'ini ili'ilimani atemiyai, yo ainaena ehebo ehebo ainai amve'ita yo amguguya hanapu moiha ainaena; yo yami wali yo Sam walinao aidiyena yo walibui ta ebe Alu'aluwa Ve'ahihi ainaena am'awa yauwedo Yaubada ainai atemiyena.
17 Na yami paihowao yo yami walowo maudoina aidiyena yada Bada Yeisu yehanaena ampaihowaidi mayami awayauwedo Tamada Yaubada ainai.
Vali boda yo vali boda adi loina
18 Yada Bada yana tomowao ita ada lowainana ebeha waiwaihiu tawatawaholamiu mwanemiyao yadi walo ammulitaedi.
19 Hinage dova omiu towatowaho mwanemiyaone amvelau aidiyai, na havena amwalowalowedi.
20 Hedaheda habulumiu, omiu hauga maudoina tamamiyao yo hinamiyao alinadi ammulitaedi teina yada Bada yana abayaliyaya. 21 Na omiu tama, natumiyao havena am'abi'abiye modi'inidi, mata dova ta taudi hisosomana yo hi'wata'wata.
22 Omiu hinage taupaihowaone yami tautaubadao bale'uwai alinadi ammulitaedi ginauli maudoidi vehabadi, na nigele ebeha hiya'ita'itagomiu abo aidiyai ampaihowa mayami tuluha hegoya, na ebeha am'abiye yaliyayadi hauga maudoina aidiyai mayami atetalam, ta ebe Bada amve'ahihiyei.
23 Yami paihowa maudoina aidiyena amtuluhahegoya nigele tomowa vehabadi, na hesi Bada vehabana. 24 Eeta mulitai abo Besinana ainai ami maiha amvai, wuwuna yada Bada Besinana vehabana tapaipaihowa. 25 Na hesi tauyababao iyemaihadi ginauli yababadi aidiyena, wuwuna Bada mata nigele iyave'ahadi.