6
Hedaheda adi loina
Omiu hedaheda ilowoinanegomiu na hinamiyao yo tamamiyao yadi walo am'awa abiyedi, yada Bada mehenai, wuwuna teina ainaena ebeha ammumuga namwanamwa. Hinage, “Tamam yo hinam uve'ahihiyedi”. Teina loina mugamugaina ma'ana waloyemidi ana tau'awa abiwo vehabadi. Teina dova iwalo, “Aba yaliyaya ulobai na bale'uwai umiya daodao”. Omiu tama hinage havena natumiyao adi tau'wata'wata amwaumwauwi ta mata himodi'iniyegomiu, na hesi yada Bada yana loinao yo yana ve'itao amguguyaedi.
Babadao yo taupaihowao adi loina
Omiu taupaihowa mohili yami babadao bale'uwai yadi walo mayami meheuhi amve'ahihiyedi, yo yadi walo am'awa abiyedi, dova Besinana yana walo am'awa abiyei, na havena hinage yami nuwatuwu bwau. Nigele ebeha hauganane yami babadaone hivinuvinunuigomiu na abo aidiyai ampaihowa ili'ilimani, na hesi Yaubada vehabana amtuluhahegoya atemiyena na Besinana vehabana ampaipaihowa ili'ilimani. Omiu Besinana yana bodao, ilowoinanegomiu na yami babadao aidiyai am'atetalam, dova Bada ainai am'ate'atetalamne, na vehabadi ampaihowa ili'ilimani. Ta amnuwatuwu avivini ebeha babadao yo yadi taupaihowao maudoidi yadi paihowa namwanamwadi adi maiha Bada ainaena hilobai ehe'ehebona.
Omiu babadao hinage ammumuga ili'ilimani yami taupaihowao aidiyai, na havena amwalowalo yagaidi, na hesi amnuwatuwu avivini ebeha omiu na hiya yami Bada galewai imiyamiya, eeta yana loina alimiyai ehe'ehebona maudoimiu vehabamiu, nigele vagana yo vagana.
Yaubada yana aba'aleha tobwatobwana
10 Tahiguwao, yana aba'ovi teina, Bada yana 'ala'alawowoli ainaena amwahiyala. 11 Yo Yaubada yana aba'aleha maudoina aidiyena amlauli'wa, na ainaena havena amtapitapiya hauganane ebe Tomodulele i'oyamaegomiu. 12 Wuwuna yada alehane nigele tomowa baidadao, na hesi tauloina yababadi aidiyai, hiya guguyou teina ta'i bale'uwai adi tauloinao, yo galewa ana alu'aluwao yababadi.
13 Teina vehabana Yaubada yana aba'aleha maudoina amli'wadi, na ebe havena amtapitapiya howola hauga yababana ainai, na ainaena mayami wahiyala ana higa hauga ilalaoma amtowolo wahiyala. 14 Eeta amtowolo na walomoihana amlau tulituliyei, na nuwa'epomiu amlau au'auhidi mumuga dumwaluna ainaena. 15 Yo ami aehumahuma amli'wadi neta nuwadaumwali, wasa namwanamwana ainaena amlauli'wa. 16 Na hinage yami yemidi dova yami 'wapeya ainaena amlau au'auhigomiu, neta howahowana Tomodulele yana gita hawahawawalina ilau au'auhidi. 17 Ulu'ulumiu ana oi'au'auhi Yaubada yana livahi amvai, yo Alu'aluwa Ve'ahihi yana elepa ale'aleha amvai, neta Yaubada yana walo.
18 Hauga maudoina Alu'aluwa Ve'ahihi yana hagu ainaena am'awa'awanoi Yaubada ainai awanoi bagibagilidi aidiyena. Havena amtapitapiya na hesi amtowolo wahiyala na am'ita avivinigomiu na am'awanoi Yaubada yana tomowao maudoidi vehabadi. 19 Yo yau hinage vehabagu, ta ebe mayagu atepatu wasa namwanamwana ana nuwamasele dawadawanina yawalowalo mahalavaei. 20 Wasa teina ana paihowa vehabana vada paipaiyai himwauwigau, ainaena am'awa'awanoi Yaubada ainai ta ebe wasanane yawalo mahalavaei mayagu atepatu, wuwuna ana lowoinana teina dova.
Aba'ovi
21-22 Tikiko, iya tahida namwanamwana, ta i'ai'aipate yada Bada yana paihowa ainai, na yavetamalenawa'o ta ebe wasagu maudoina i'aubabadaei alimiyai, na ebeha yagu miya yo yagu paihowa vehabadi amhanapuidi, eena yama miya vehabana ivenuwamwauwegomiu, yo hinage i'abiye wahiyalagomiu. 23 Velau yo yemidi yo nuwadaumwali Tamada Yaubada yo Bada Yeisu Besinana aidiyena omiu tahiguwao moiha alimiyai. 24 Yo hinage yaiyadiwo baidamiyao, ebe yada Bada Yeisu Besinana ainai hivelau vateyai, iya yana ve'i'ilaena hinage ivelauwedi.