5
Yaubada yana velauwena bada i'awa natunaegomiu'o, ainaena iya yana mumugane amve'ao'aonaei. Hinage amvelavelauyoigomiu dova Besinana yana velaune, ta italamweuyoi na ivetaupwaoli Yaubada ainai ita vehabada ta imwamwalowoine dova pwaoli panena Yaubada ibenalei ebeha namwanamwana.
Omiu Yaubada ana tauyemidiwo, ainaena ilowoinanegomiu na pwanoli yo mehe'ayo yo wasawasa ana nuwalele amlaugabaidi, na havena vehabadi hava teya amwalowalowei. Hinage havena mumuga bi'ibi'idi am'ata'ataidi yo walo awa'awawa am'ata'ataidi, yo walo talawahi wuwuna walodine nigele adi lowoinana holamiyai, na hesi yami walowena Yaubada amwalo vetuvehaeyei.
Moiha, tauyababa nigele howahowana hiluwu Besinana yo Yaubada yadi abaloina ainai, dova hiya taupwanoli yo taumehe'ayo yo tau'aiduma, wuwuna tobwatobwa ana nuwalele ainona teina, ebeha yada yemidi tamwauwi tobwatobwa aidiyai, na nigele Yaubada ainai.
Masele vehabana
Mumuga teina vehabadi Yaubada loina ana tauho'ewo imodi'iniyedi, eeta havena teya yaiya yana walo awa'awawaena i'oya'oyamaegomiu. Na hinage havena loina ana tauho'ewo baidamiyao am'awa'awa au'augelu. Wuwuna omiu guguyou mwalona ainaena bada amgeyo'awama'o Bada yana masele ainai, eeta masele mumugadi ampaipaihowaidi. Ta mumugaone namwanamwadi yo dumwaludi yo moihadi himahamahalava masele ainaena.
10 Na hinage hava yada Badane nuwanuwana amtowoi ta amhanapuidi na ampaihowaidi. 11 Na guguyou ana paihowa awa'awawa aidiyena amdena, ta amve'itadi ebeha yababadi. 12 Moiha ta'i abahinimaya, ebe hiya yadi paihowa dawadawanidi vehabadi ta'au'aubabada. 13 Na masele ana taupaihowa mata yababao i'abiye mahalavadi. 14 Wuwuna masele ginauli bi'ibi'idi mata i'abiye mahalavadi ta ainodi tahanapuidi. Teina vehabana na hi'au'aubabada na hiwalo:
“Owa tau'eno'eno, mwalowoiyena utowolo
ta Besinana maselena imaseleigo.”
15 Ilowoinanegomiu na yami mumuga am'ita ili'ilimanidi na havena ampaipaihowa awa'awawa, na hesi amhanapui ili'ilimani. 16 Havena yami hawahawaga amgabagabaei, wuwuna teina ta'i hauga yababa alilina. 17 Ainaena havena amyauyaule, na hesi nuwamiu imasele, hava Yaubada dova yana nuwatuwu vehabamiu.
18 Havena we'aha wahiwahiyalana ainaena amnumanuma yauyaule, neta ginauli abasilahe, na hesi Alu'aluwa Ve'ahihi i'oiye mwaugomiu. 19 Na amwaliwali ma'ami geluwo, wali tapwalolo, yo Sam walinao, yo hinage walibui aidiyena, mayami yaliyaya atemiyena amwali yada Bada ainai. 20 Na hauga maudoina am'awa'awa yauwedo ginauli maudoidi vehabadi, yada Bada Yeisu Besinana yehanaena Tamada Yaubada ainai.
Hiya tawatawaholadi adi loina
21 Yami ve'ahihi Besinana ainai dova hinage omiu ambom amve'ahihiyuyowegomiu. 22 Omiu waiwaihiu tawatawaholamiu mwanemiyao yadi walo amve'ahihiyedi, dova yami ve'ahihi Besinana ainai. 23 Wuwuna waihiu ana taumugai neta mwanena, dova Besinana ita yana boda ada taumugai na ada Taulivahi, na ita dova tauna yaunao. 24 Ainaena ita Besinana yana boda ta tamulitaei, dova hinage waiwaihiu mwanediyao yadi nuwatuwu himulimulitaedi.
25 Tautawahola towatowaho ilowoinanegomiu na mwanemiyao amvelauwedi, dova Besinana yana boda ivelauwegita, eeta iya italamyowei ta imwalowoi vehabada. 26 Ada abiye masele vehabana, neta yada yababa ana aba'uwa we'ahana yana walo ainaena. 27 Ainaena ita mata i'ita lobaigita yana boda namanamalina, na nigele ebeha bi'i bo hava yababana alidai, na hesi maudoina bada namwanamwana, na vauvauna.
28 Neta dova towatowaho ilowoinanegomiu na mwanemiyao amvelauwedi, omiu taumiu dova. Wuwuna ebe yaiya mwanena ivelauwei, neta ibom bada ivelauyowena'o.
29 Wuwuna nigele teya hinage tomowa ibom tauna ainai iyave'aleha, na hesi i'ita avivini na ana ai'ai imohei tauna ana hagu vehabana, dova Besinana yana boda ita i'ita avivinigita. 30 Eeta ita iya tauna yaunao. 31 Yaubada yana Buki iwalowei:
“Towaho tamana yo hinana ilaugabaidi na mamwanena himiya ehebo, dova tau ehebo ta'i.”
32 Walo teina dova walo vegevegedi dawadawanina, na ana hanapu neta Besinana yo tauyemidiwo vehabada. 33 Eeta ilowoinanegomiu na ehebo ehebo mwanena ivelauwei ibom dova, na waihiu tawatawaholana howahowana mwanena ive'ahihiyei.