4
Ebe yaiya yana hauga gama ainai na tamana yana abaloina imohei, gamanane mata nigele iyavetauloina, na hesi ivetaupaihowa, na yana tauve'itao alinadi i'awa abiyedi, ana higa aiteya hauga tamana italam na natunane ivetauloina.
Ita dova, wuwuna mugai yada yemidi mugamugaidi vehabadi tavetaupaihowa. 4-5 Ainaena Yaubada Natuna yana hauga ana lowainana ainai ivetamalenama, na hinana ilabahi ta ivetomowa alidai, neta ita Mosese yana loinao hipaipaigita, ta aidiyena ivavai vehulugitane. Teina ainaena Yaubada maudoida i'awa natuguwegita. Eeta Yaubada Natuna alu'aluwana atedai imwauwiya'o ta Yaubada i'awa tamanaei, iwalo, ‘Tamagu!’ Ainaena, omiu nigele ebeha yana taupaihowao, na hesi natunao, howola abo yana abaloina imohegomiu, dova yana waloyemidi.
Taumiya Galetiyao Paulo nuwanuwana
Omiu mugai Yaubada nigele amyahanapui, ta yami abayemidiwo bale'u ginaulidi aidiyai, hibom dova yaubada oya'oyamao. Na teina hauga Yaubada amhanapuiya'o, nuwana tawalo Yaubada ihanapuigomiu'o. Ainaena havena Yaubada amta'wata'wataei, na amwuyowuyo yami abayemidiwo tapitapiyadi vehabadi ampaipaihowa. 10 Yami nuwatuwu pwano vehabadi na tupwana ahubena, bo wai'ena, bo nuwana bolimai, bo vali hauga na vali hauga vehabadi yami paihowaone ampaipaihowaidi. 11 Teina vehabadi ya'atehawawali, ta nuwana mata yagu paihowao alimiyai amveginauli awa'awawaedi.
12 Tahiguwao, bada ami boda ainai yaluwu'o ta yau dova omiu, eeta ilowoinanegomiu ebe omiu yagu mumugao amvaidi.
Nigele teya yababana aliguwai amyapaihowai. 13 Na amnuwatuwu avivini mugai yalaowa alimiyai ma'agu lovala, na besiwa wasa namwanamwana yaguguyaei alimiyai. 14 Ta nigele amyasosomanaegau taugu yana tapiya vehabana, na hesi amtalam aliguwai ta amlauvaigau dova Yaubada yana tausagenawasa ehebo bo nuwana Yeisu Besinana dova. 15 Na hinage amve'au'augeluwegau moiha, ebe howahowana mehemiu amvaivehuludi ta ammohegau mehegu yababadi adi miyalae. Na teina hauga vedova yada ve'au'augeluwa? 16 Ana ita dova bada amveve'alehaegau, wuwuna walo moiha bada yamohegomiu'o.
17 Yami nuwabui wuwuna yami tauve'itao vauvaudi bada hi'ai'aipate vehabamiu, na hesi hi'oya'oyamaegomiu. Hibom nuwanuwadi ta yagu loina amta'wata'wataei na yadi loinao nuwamiu hivaidi.
18 Yagu loina teina ebe yau baidamiu tamiyamiya, bo nuwana ebe alimiyena yamiya daodao, yagu loina ehebo ta'i, neta howahowamiu ta am'aipate paihowa namwanamwana vehabana.
19 Natuguwao, vehabamiu ategu imuyamuya hauga maudoina yami nuwabui vehabana, na ana higa Besinana alimiyai imahalavauyo, ta atemiyai imiya, ta ainaena yagu abayaliyaya yalobauyoi.
20 Ebe dova yau baidamiu tamiyamiya, na ainaena amnuwabui ta agu lautowoi hinamwanamwa, na hesi bada yanuwanuwatuwu mwala'ina yami yababao vehabadi.
Heiga yo Sela aubabadadi
21 Omiu nuwanuwamiu ta Mosese yana loinao ammulitaedi, na hesi adi hanapuwo nigele amyahanapuidi. 22 Amnuwatuwu avivini Abelaham aubabadana hileledi'o, natunao towatowahodi bwau, ehebo yana vahala ainaena, na bwaunane mwanena moiha ainaena. 23 Yana vahalane yehana Heiga, na mwanenane yehana Sela, ta Heiga yana hiuma mumuga bale'u ainaena, na Sela yana hiumane Yaubada yana waloyemidi ainaena, ta natuna yehana Aisake.
24 Na teina waiwaihiuwone au'aubabadadi aidiyena waloyemidi bwau ta'ita lobaidi'o. Waiwaihiu hitau bwau adi nuwamasele teina: Heiga dova Yaubada yana loina tomowa imohemohedi oya Sainai ainaena. Eeta natunao ilabahidi hiya taupaihowa paipaidi. 25 Na yadi tupwa Alebiya holanai, oya Sainai ainai, na Heiga ana 'ita dova hibom taumiya Yelusalem wuwuna wau hiya paipaidi Mosese yana loinao aidiyena.
26 Na Sela ana ita dova ita Yelusalem galewaena tomowada wuwuna ita natunao livalivahida.
27 Ginauli teina vehabana Buki Ve'ahihi ainai hileleya'o, iwalo:
‘Waihiu owa yaiyaipoim uyaliyaya.
Mugai nigele uyalabalaba,
na hesi uyaliyaya mwala'ina natumwao boda mwala'ina vehabana,
na waihiune iya mamwanena himiyamiya
manatudiyao, nigele adi boda.’
28 Tahiguwao, ita Aisake dova, wuwuna Aisake hinana yaiyaipoina, na mulitai Yaubada yana waloyemidi vehabana ta ilalabalabane.
29 Na Isimeli Aisake ive'alehaei. Aba'ita teina, ibom mumuga bale'u ainaena hilalabahine ive'alehaei iya waloyemidiyena hilalabahine. Mugai hiya hitau bwauwone dova wau teina hinage tomowa, adi geluwo aidiyai hipaipaihowai.
30 Na Buki Ve'ahihi holanai loina lelelelena iwalo:
‘Vahalane manatuna uheusili mahalavaedi. Havena vahala natuna na natum moiha hiloiloina ehe'ehebo. Na hesi Aisake ibom abaloinane ivai.’
31 Ita nigele Isimeli dova, wuwuna Isimeli taupaihowa paipaina natuna, na hesi ita Aisake dova, ta yada miya namwanamwana.