5
Miya namwanamwa vehabadi Besinana ilivahigita ada paiwo aidiyena, eeta amtowolo wahiyala na havena amtalatalamyo Mosese yana loina paipaina ainai.
Besinana yana loina namwanamwana
Yau Paulo yaguguya alimiyai ta ebe Mosese yana loinao aidiyai amtalam na Yudeyao yadi ve'ive'ilala 'wapimiu hihapi vehulu mata Besinana yana hagu alimiyai iveginauli awa'awawa. Wuwuna ebe yaiya alimiyena italam ta 'wapina hihapi vehulu, howahowana yo hinage Mosese yana loina maudoidi i'awa abiyedi, yo ebe yaiya owa nuwanuwam na Mosese yana loinao adi awa'abiyena mata awanamwanamwa ulobai, bada Besinana yana ve'i'ila alimwai ugabaena'o, ta utom vehuluya'o.
Na ita Yaubada tayemidiyei mata i'awa dumwaluwegita. Teina yada nuwa'avivini Alu'aluwa Ve'ahihi ainaena, na vehabana taha'waha'wa.
Moiha ta'i, Yeisu Besinana ainai Yudeyao adi ve'ive'ilala, neta hapi, nigele iya'abiye dumwalugita, yo hinage ebe hapi tata'wata'wataei neta nigele ginauli mwala'ina. Na hesi ebeha Yeisu tayemidi ainai na tavelawei, ibom ada tau'abiye dumwalu.
Omiu mugai amsagena wahiyala yemidi ana amwaha moihana ainaena, na yaiya imwau auhigomiune? Laugagayo teina nigele Yaubada ainaena, wuwuna mugai Yaubada iyogaegomiu ibom yana amwaha ainai, na hesi laugagayo teina vali tomowa aidiyena. Teina dova ehebo ginauli iu'iuna na yababana, tahowahowana yo maudoimiu i'abiye yababagomiu.
10 Yau yada Bada yayemidiyei ebeha howahowana i'abiye nuwamaselegomiu, ta yagu loina a'ava ammulitaei na ebe yaiya i'abiye tapiyagomiu, ana maiha Yaubada ainaena mata ilobai.
11 Tahiguwao, havena amnuwanuwatuwu yagu guguya vehabadi ta ebeha tomowa hapi hivai yo Yudeyao yadi loina himulitaei, na yagu guguya hesi Besinana yana mwalowoi aiwa lagalagana ainai vehabana, na guguya teina vehabana taumiya Yudeya hinuwanuwayababa ta hiveve alehaegau. 12 Moiha ta'i howahowana yo ami tau'abiye tapiyaone hivehapihapiuyoidi hibom.
13 Tahiguwao, Yaubada bada ivesinuwaigomiu'o ta livalivahimiu, na havena amnuwanuwatuwui ebeha nigele ami loina teya ta mumuga bale'u ammulimulitaedi, na hesi velau namwanamwa ana loinaena amlau ta ambom amvehaguhaguyoigomiu.
14 Wuwuna loina maudoina adi uini, loina ehebo teina, iwalo,
‘Am geluwo uvelau namwanamwaedi dova ubom amvelaune.’
15 Ebe loinane teina amtaugabaei na ambom alimiyai amveve'alehauyoigomiu, howola ami boda amvesawali.
Alu'aluwa ainona vagana na yada nuwalelewo vagana
16 Alimiyai yawalo, Alu'aluwa Ve'ahihi ammulitaei ta havena mumugada ainaena amlaulau.
17 Wuwuna yada nuwalelewo Alu'aluwa Ve'ahihi ive'ave'alehaedi, ainaena hinage Alu'aluwa Ve'ahihi yada nuwalelewo ive'ave'alehaedi. Eeta holadai hi'ale'aleha, na hava namwanamwana nuwanuwada ebe tapaihowai nigele howahowada tapaihowai. 18 Neta ta'i ebe Alu'aluwa Ve'ahihi imugaiyegomiu, Mosese yana loinao hi'o'ovi alimiyena.
19 Yada nuwalelewo yana paihowa tahanahanapuidi, neta pwanoli, mehe'ayo, aihigani, 20 balau, alawai awapa'ipa'i'i, aleha, alonagigili, modi'ini, aiduma, wahei, vehinahinali, 21 yo hinage abayaliyaya yababana bwahi wahiwahiyalana ana numa ainaena, yo tupwadi mumuga yababadi. Mumugaone teina vehabadi mugai yavenuwamwau'o, ta wau hinage yavenuwamwau alimiyai, ebeha adi taupaihowao havena Yaubada yana Abaloina ainai hiluwuluwu.
22 Na Alu'aluwa Ve'ahihi ainona namwanamwana atedai hibom neta, velau, yaliyaya, nuwadaumwali, alama'i'ita, atemuyamuya, vehaguhagu, nuwa'ehebo, 23 nuwahegoya, yo tuluhegoya. Na nigele teya loina iyamiyamiya yo mumugaone teina ilaugagayowedi. 24 Na hesi ita Yeisu Besinana iloinaegita, ta yada nuwalelewo yababadi i'oiye mwalowoidi'o ana aiwala lagalagana ainaena. 25 Na yawahi namwanamwana imohegita Alu'aluwa Ve'ahihi ainaena, ta howahowana Alu'aluwa Ve'ahihi imugaiyegita.
26 Na havena tanuwanuwahae, bo nuwana ada geluwo tata'wata'watadi, bo ta'alo'alomagigiliyedi.