2
Paulo yana paihowa Tesalonaika ainai
Tahimaiyao, bada amhanapuiya'o ebeha mwalona yama taubo'e alimiyai, nigele ayataubo'e awawa na hesi ma'ainona. Amnuwatuwu avivini hinage ebeha Pilipaiwone mwalona himumuga yababaegai ta hi'abiye hinimayaegai, na besiwa Yaubada i'abiye wahiyalagai, yo i'abiye atepatugai na wasa namwanamwana awawaloweine alimiyai, bwagana tomowa hive'ave'alehaegai? Na aguguguguya alimiyai nigele oyamaena, nigele walo yababana ainaena, na hesi walomoiha ainaena. Yama paihowa teina Yaubada italam alimaiyai ebeha wasa namwanamwana awalo mahalavaei na yama walone nigele teya hava tomowa nuwanuwadi na hesi hava Yaubada nuwanuwana. Na nuwatuwuwone atemaiyai himiyamiya, Yaubada ibom ihanahanapuidi. Na amhanapuiya'o mwalona alaowa alimiyai, nigele yama walo gwawawalidi yo hinage Yaubada ihanapuiya'o nigele ebeha yama walo am'amnaena na ebeha yami ginauli avaidi. Na hinage ginauliwone apaipaihowaidine mehemiyai yo hinage vali tomowa mehediyai nigele ai ama no'o vehabana na hesi omiu ami hagu vehabana. Moiha, ai Besinana ana tauwalo mahalavao, howahowana avetauloina alimiyai, na hesi nigele. Yama mumuga alimiyai mayama nuwahegoya dova waihiu natunao aidiyai mayana nuwahegoya. Na nuwamai amvaiya'o eeta mayama atetalam alimiyai Yaubada wasana ayewasaei na hinage ai abom atalamwegai ta a'awa au'augelu moiha alimiyai. Ama geluwo amnuwatuwu avivini mwalona yama paihowa alimiyai ahubena yo boniyai aidiyai apaipaihowa mwala'ina, ta ebe abom ave'aigai na hinage Yaubada wasana awalo mahalavaei alimiyai, wuwuna nigele nuwanuwamai ami vitai amwauwi ama ita'avivini vehabana.
10 Omiu Besinana ana tauyemidiwo, na yama mumuga alimiyai amhanapuiya'o, yo hinage Yaubada ihanapuiya'o ebeha masemaselemai yo dumwadumwalumai na namwanamwamai. 11 Wuwuna maudoimiu a'ita avivinigomiu dova towaho natunao i'ita'ita avivinidi, 12 na hinage aguguyeigomiu ta a'abiye wahiyalagomiu na awalo alimiyai ta ammumuga namwanamwa, wuwuna Yaubada ivesinuwaigomiu'o iya yana abaloina yo yana wasawasa vehabana.
13 Tahimaiyao, hauga maudoina a'awa'awa yauwedo Yaubada ainai, wuwuna Yaubada yana walo bada amohegomiu'o ta ainai amtalamwegomiu'o nigele ebeha tomowa yadi walo na hesi Yaubada ainaena. Eeta moiha, walone Yaubada ainaena amyemidiyena'o ta ana wahiyala bada amlautowoiya'o. 14 Na hinage miya vitai amlobaiya'o, dova hinage Yeisu Besinana ana tauyemidiwo Yudeya ainai, wuwuna Yaubada yana bodao miya vitai hilobalobai hiya yadi boda aidiyena. 15 Ainaena Yudeya hiya mumugadiyena, ta yada Bada Yeisu hi'oiyemwalowoi yo hinage mwalona tauwalo mahalavao hi'o'oiyemwalowoidine eeta ai hinage hive'alehaegai ainaena Yaubada nigele aidiyai iyayaliyaya wuwuna tomowa maudoidi hita'wata'wataedi. 16 Yama walomahalava tupwa maudoina tomowadiyao aidiyai hitowotowoi na hi'auhigai wuwuna nigele nuwadi na Yaubada ilivahigomiu, ainaena yababa i'oiye mwaudi ta Yaubada yana modi'ini bada hive'aloya'o.
Paulo nuwanuwana ebeha itaubo'eyoidi
17 Tahimaiyao, mwalona alaugabaigomiu na hauga ahu'ahubalina nigele aya'itauyoigomiu na hesi nigele ayanuwapwanopwanowegomiu na atowotowoi wahiyala ta alaowa habi itauyoigomiu. 18 Yau Paulo yatowotowoi wahiyala na ebeha alaowa na ataubo'eyegomiu, na a'aipate ahaya, wuwuna Tomodulele yama amwaha iguduguduidi. 19 Omiu ambom anuwanuwatuwu avivinigomiu na ebe aiteya hauga yada Bada Yeisu yana mahalavama, 20 mata walo vetuvehae yo yaliyaya vehabamiu alobai.