4
Yaubada nuwanuwana mumuga namwanamwana
Tahimaiyao, teina ginauli yana aba'ovi, mwalona mumuga ave'itagomiu ebeha Yaubada am'abiye yaliyaya ta teina haugadine bada ammulitaedi'o eeta havena amlaulaumwau na ebeha Bada Yeisu vehabana ampaihowa hamahamadudu. Yada Bada Yeisu yana loina yamohegomiu'o ta amhanapuidi'o. Yaubada nuwanuwana yami miya masemaselena na havena ammehemeheganawali, na ehebo ehebo amtawahola mumuga namwanamwana na dumwaluna ainaena. Havena nuwatuwu dawani dova hiya ganamuli Yaubada nigele hiyahanapui.
Hinage havena vali tomowa mwanediyao amhalohaloidi mata dova Bada yana modi'ini amlobai. Ginaulidine bada mwalona vehabadi avenuwamwauwegomiu'o. Wuwuna Yaubada ivesinuwaegita nigele mumuga bi'ibi'idi vehabana, na hesi mumuga masemaseledi vehabana. Ainaena ebe yaiya loina iho'e nigele ebeha tomowa yadi loina na hesi Yaubada yana loina iho'eho'e wuwuna Alu'aluwa Ve'ahihi iya nuwatuwu ana tau'abiye masele ta teina Yaubada yana aiyauya alidai.
Tahidao adi velau vehabana, mata nigele ayalelediwa, wuwuna Yaubada bada ive'itagomiu'o eeta ambom bada amvelauyoigomiu'o. 10 Dova hinage tahidao Masedoniya holanai bada amvelauwedi'o. Eeta awalo huluhuluigomiu ta yami velauwone aidiyai imwala'i. 11 Na hinage amtowoi ta ammiya daumwali na ambom yami paihowa ampaipaihowaidi, na havena tomowa yadi paihowa amvetavetalapiliyedi dova mwalona bada yawalo'o alimiyai. 12 Teina ainaena mata hiya nigele Besinana ana tauyemidiwo hive'ahihiyegomiu eeta yami miya vehabana havena vali tomowa aidiyai amduiduivahali.
Bada yana laugwaipilema vehabana
13 Tahimaiyao, havena amnuwanuwapwanopwano taumwalomwalowoi vehabadi na ebe teya ada gelu imwalowoi, havena amnuwanuwayababa dova hiya nigele yadi yemidi towolouyo ainai. 14 Na ita Yeisu tayemidiyei ebeha mwalowoiyena itowolouyo na hinage tayemidiyei ebeha ada geluwo bada himwalowoi'o, Yaubada abo ilauvaidi Yeisu baidanao.
15 Teina yada Bada yana walo awalowaloweine alimiyai ebeha haugana iwuyoma hiya taumwalowoi Besinana hilobai mugaiyei na ita mayawahida mulitai. 16 Wuwuna Bada alinana mwala'ina howola imahalava, na tausagenawasao adi taumugai hinage iyoga yo hinage yoguli hiyuvi mwala'ina na Badawa galewaena i'aituluma na taumwalowoiwo mwalona Besinana ana tauyemidiwo hitowolo mugai, 17 na hinage ita howola mayawahida hiya baidadao tahae galewai na yada Bada baidada tavelaulobaloba yaloyalovi ainai na iya baidada tamiya vateyai. 18 Eeta teina wasane ainaena am'abiye wahiyalagomiu yo amyaliyaya.