YUDE
1
Awayauwedo
Yau Yude, Yeisu Besinana yana taupaihowa, na tahigu neta Yemesa. Teina yami leta yaleleyawa, omiu Tamada Yaubada ana vesivesinuwao, eeta ivelauwegomiu na Yeisu Besinana i'ita avivinigomiu. Yaubada yana atemuyamuya yo yana nuwadaumwali yo yana velau imwala'i alimiyai.
Tauve'ita oya'oyamao
Augeluwo, nuwanuwagu ada livahi vehabana yalaulelewa, na hesi nigele howahowana, wuwuna ehebo ve'ita vaga bada alimiyai imahalava'o, eeta leta teina ainaena yaguguyeigomiu ta ebe havena yada abayemidi dumwaluna amta'wata'wataei, na hesi am'aipate vehabana. Wuwuna tauve'ahihiwo ita bada Yaubada abayemidiwo imohegita'o.
Vitai teina bada alimiyai imahalava'o neta tupwadi tauyababao hi'oya'oyamaegomiu ta ami boda ainai hiluwu'o, eeta Yaubada yana ve'i'ila alidai hiya yadi ve'itaena himwaugwaipiledi ta pwanoli adi amwa'amwaha aidiyai, yo hinage yada Taubada yo yada Bada Yeisu Besinana hita'wata'wataedi. Hiya yadi pwanoli vehabana adi loina vitaina mugai Yaubada yana buki ainai hileleya'o.
Yagu venuwa yawalouyowei, neta mugai amnuwamasele ainaena amnuwatuwu avivini, neta mwalona Bada yana boda ihaguidi ta himahalava tupwa Itipita ainaena, na mulitai aidiyena tupwadi imumutudine, neta hiya nigele hiyayemidi.
Tausagenawasao hinage amnuwatuwu avivinidi, wuwuna yadi abamiyao hilaugabaidi ta himwauihiniuyoidi, ainaena Yaubada ipaidi ta dalava guguyou holanai imwauwidi'o, ta nemai himiyamiya ana higa lauvetala ana ahubena imahalava.
Hiya yadi mumuga dova tupwadi dalava mugai, neta Sodoma yo Gomola yo tupwadi dalavao vahalidiyai, wuwuna pwanoli ana nuwavai mwala'ina ainaena hipaipaihowa awa'awawa na yadi taliya towatowahowo baidadiyao hipwanopwanoli, eeta Yaubada igabudi aiwa ala'alahi vateyaina ainai. Ta ve'ita tenem ita maudoida vehabada.
Na tomowaone, bada hiluwuwa'o alimiyai, yadi mumuga ehe'ehebonane, wuwuna hiya yadi enoniviniviwo aidiyena ve'ita yababadi, hipaipaihowaidi, neta mehe'ayo na Yaubada yana loinao hiuvalaedi, na taumiya galewa masemaseledi hi'awa'awa yababaedi. Na hesi tausagenawasao adi taumugai Maikeli mugai i'awa pa'ipa'i'i Tomodulele baidana, Mosese tauna vehabana, na Maikeli nigele Tomodulele iyahinahinabodai. Na teina dova iwalo, ‘Bada ihinahinabodaigo’.
10 Na tomowaone, ebe hava nigele hiyahanapuidi bada ta'i hi'awa yababaedi, wuwuna hiya dova lagulagu, ta adi lautowoi iloiloinaedi, ta hiya hi'abi'abiye yababauyoidi. 11 Nuwayabayababadi, wuwuna Keni yana amwaha yababana ainaena hilaulau, na yadi tobwatobwa vehabana himumuga yababa dova hinage Balam mugai yana mumuga. Ainaena mata hisilahe, wuwuna Yaubada yana loina hita'wata'wataena'o, dova Kola mugai loina ita'wata'wataei.
12 Ebe tapwalolo toyawa ainai ai'ai ampaihowai, na tomowaone hiluwuwa, na aine hi'abiye yababa, wuwuna hi'ai ala'alabili na hibom hinuwanuwatuwuyoidi. Nuwanuwadi hiya hiyaliyaya, ta adi oleya dova yalovi gibana yaumai ipeiyei, na nigele 'wesu. Hinage adi oleya dova aiwa yana hauga aino na nigele ainona, eeta lamlamna hidavai vehulu ta imwalowoi ili'ilimani. 13 Na hinage adi oleya dova bagodu mwala'idi na gwalagwalabuhodi yadi paihowao abahinimaya. Hinage adi oleya dova utui hilowolowouhi awawauhi ta mata guguyou yana tupwa ainai himiya vateyai.
14 Mugai Adam yana hauga ainai ta ilaoma Inoke ainai neta yaso maudoina 7. Inoke iwalo mahalava tomowaone vehabadi iwalo, ‘Am'ita Bada ana tauve'ahihiwo tausani viha baidanao hilalaoma, 15 na ebe tomowa maudoidi iloinaedi na ilauvetalaedi yadi mumuga bagibagilidi na yababadi vehabana, na hinage yadi awayababa Yaubada ainai maudoina vehabadi.’
16 Tomowaone tau'ulumiyai na tau'awa yali, na hiya adi lautowoi ainaena hilaulau. Hinage tauwalo haehae, na ebe adi geluwo aidiyai hiwalo am'amna, neta tobwatobwa vehabadi.
Am'ita avivinigomiu
17 Augeluwo, yada Bada Yeisu Besinana yana tauyewasao yadi walomahalava amnuwatuwu avivini haugana mwalona hiwalo, 18 ‘Hauga yana aba'ovi ainai tupwadi tomowa mata mumuga dumwaluna hi'abi talawahiyei, wuwuna hiya adi lautowoi yababana iloiloinaedi’.
19 Tomowaone mumuga bale'u himulimulitaei, ainaena hiya tauyemidiwo adi tauwaheiwo, ta Alu'aluwa nigele aidiyai.
20 Augeluwo, ilowoinanegomiu na yami yemidi ve'ave'ahihinaena amabiuyoigomiu ta amtowolo wahiyala na Alu'aluwa Ve'ahihi yana nuwatuwuwena am'awa'awanoi Yaubada ainai. 21 Na hinage velaune Yaubada ainaena am'abi avivini, na amha'waha'wa maivihana abo yada Bada Yeisu Besinana yana atemuyamuyaena yawahimiu miyamiya vateyaina imohegomiu.
22 Na tupwadi ada geluwo hinuwabwaubwau am'atemuyamuyaedi na amhaguidi. 23 Tupwadi hinage dalava ala'alahina ainai himiyamiya, amtowoi ta amhaloidi. Tupwadi hinage taulauhapuliwo am'atemuyamuyaedi mayami meheuhi, ta yadi nuwalele yababadi dova luwuluwu bi'ibi'idi amta'wata'wataedi.
Walo vetuvehae
24 Yaubada howahowana i'ita avivinigomiu ta havena ambe'ube'u, ana higa haugana iya mehenai ilauvaigomiu yana dalava masemaselena ainai, mayami mumuga namwanamwana, na hinage mayami yaliyaya mwala'ina. 25 Yaubada iya ibom ada Taulivahi, neta yada Bada Yeisu Besinana yana mumuga ainaena, eeta tawalo vetuvehaeyei yana wasawasa yo yana namanamalina yo yana wahiyala yo yana loina mugai ta wau yo hinage hauga hilalaoma aidiyai. Moiha.