MEHE'ITA'ITA
1
Buki teina ainai Yeisu Besinana yana ve'ita wasana, Yaubada i'aiyauyaei na ebeha Yeisu ive'itaei yana taupaihowao aidiyai na hihanapui hava mata muhamuhana imahalavane.
Teina ve'itane Yeisu Besinana yana tausagenawasa ivetamalei yau yana taupaihowa Yoni aliguwai na yawalo mahalavaei. Yau ginaulidine bada ya'itadi'o maudoina, ainaena yamwau mahalavaedine, neta Yaubada yana walo, na hinage Yeisu Besinana yana wasa.
Uyaliyaya owa taulauvahili na amyaliyaya omiu taubenali, eeta teina walomahalava lelelelena ambenalei na ammulitaei, wuwuna ginaulidine yawalo mahalavaedine muhamuhana mata himahalava.
Awayauwedo boda maudoina 7 aidiyai
4-5 Yau Yoni yami leta yaleleyawa omiu boda tauyemidiwo tupwa 7 Esiya holanai. Atemuyamuya na nuwadaumwali alimiyai, Yaubada ainaena, na hinage alu'aluwa 7 aidiyena, hinage Yeisu Besinana ainaena. Iya Yaubada mwalona, ta hauga teina, yo hauga ilalaoma aidiyai imiyamiya, na alu'aluwaone 7 hiya Yaubada yana abamiya wasawasa mehenai himiyamiya. Yeisu Besinana iya tauwalo moiha, na hinage iya mwalowoiyena itowolo mugai, ta bale'u ana tauwasawasao yadi Tauwasawasa. Ibom Yeisune ivelauwegita na yada pwanoliwone 'wahinanaena iwuwadine. Eeta imwau ahaigita na ebeha tavetauloina na tapwaoli Tamana Yaubada ainai. Iya Yeisunane yana wasawasa yo yana wahiyala miyamiya vateyaidi. Moiha.
Na am'ita iya ilalaoma yalovi ainaena, na tomowa maudoidi yo hinage ana tauwomaliwo maudoidi hi'ita, na taumiya bale'u tupwa maudoina aidiyena hinuwa'uvali na vehabana mata hidou mwala'ina. Teina mata imahalava. Moiha.
Yada Bada iwalo, ‘Yau abavetuwuni yo aba'ovi’. Ibom Yaubadane Tauwahiyala moiha, na mwalona yo wau yo hauga hilalaoma aidiyai imiyamiya.
Besinana ana ita
Yau tahimiu Yoni. Taveboda ehebo'o Yeisu Besinana baidada, yana abaloina holanai omiu na yau ta'alama'i'itanegita muyamuya yo vitai aidiyena. Yau mwalona hipaigau na himwauwigau bwanabwana Patimo ainai, wuwuna yaguguya Yaubada yana walo yo Yeisu wasana.
10 Tenem ainai yada Badane yana ahubena ainai Alu'aluwa Ve'ahihi yalautowoi aliguwai, na ainaena ehebo alinana mwala'ina yabenalei dova yoguli i'au'aubabada dagelaguwai, iwalo, 11 ‘Ginaulidine howola abo u'itadi na vehabadi ulaulele buki ainai, na bukine uvetamalei boda tauyemidiwo 7 aidiyai, neta Epeso, Simena, Pegamosi, Tayataila, Sadisi, Piladelipiya yo Laodisiya aidiyai’.
12 Eeta yatowolo gwaipile ebeha ya'ita yaiya aliguwai i'au'aubabadane. Tenem ainai masele adi abamwau 7 ya'i'itadine goula aidiyena hipapaihowaidine. 13 Na ahi'ahipudiyai ehebo ya'ita, dova Towaho Moihana, ana ale'o dabalonaena ta idobi aenai, na nuwanuwanai ana tulituli goula, 14 na vahunane hewahewa alilina, dova ahole vauvauna, na mehena dova aiwa ala'alahawawalina. 15 Na aena namanamalina dova pwawati vauvauna higabu, na alinana ana benali dova bwahi mwala'idi dagugudi, 16 na hinage utui 7 nima tautuwanaena i'abihinidi, na hinage awanaena elepa ale'aleha imahamahalava mehemehegaina tupwa bwaubwauna ainaena, na maninane dova mahana ihinahinali, mahana ala'alapwahiyai.
17 Na haugana ya'ita, aenai yabe'u dova yamwalowoi, na nima tautuwanaena i'abi aliguwai, na iwalo, ‘Havena umehemeheuhi, wuwuna yau abavetuwuni yo aba'ovi. 18 Mayawahigu yamiyamiya, mwalona yamwalowoi na u'ita yau yamiyamiya na mata nigele yaya'ovi. Eeta nimaguwai mwalowoi yo Bwebweso adi awa'eda abaho'ena ya'abi'abi avivinidi.
19 ‘Inamwanamwa. Ginauli teina u'itadi'o uleledi, na hinage hava mata mulitai himahalava uleledi. 20 Teina utuine 7 nima tautuwaguwai na hinage masele adi abamwau 7 u'itadi'o, adi nuwamasele dawadawanidi, alimwai ya'abiye masele. Utui 7 neta tausagenawasao 7 tauyemidiwo 7 vehabadi, na masele abamwauwina 7 neta hiya boda tauyemidiwo 7.