11
Lasalo mwalowoiyena itowolouyo
Ehebo towaho lovalovalana yehanaede Lasalo. Lasalo iya Betani towahona na hinage nuhunao bwau, neta Meli na Malida baidana himiyamiya. Na Melinane iya howola mata Yeisu aena iyewoloidi yo vahunaena iba'ilidi. Na haugana nuhudine Lasalo ilovala, na nuhunaone wasa hivetamalei Yeisu ainai hiwalo, ‘Bada, am geluwo Lasalo ilovala’.
Ta Yeisu wasane ibenalei na iwalo, ‘Lovala teina ainona ebeha Lasolo mata nigele yana hauga mwalowoi na hesi Yaubada yana wahiyala tomowa maudoidi hi'ita na Yaubada hiwalo vetuvehaeyei na hinage Natuna hiwalo vetuvehaeyegau’. Na Yeisu Malida yo tahinane na hinage nuhudine Lasalo ivelauwedi mwala'ina. Ta hauganane wasa ibenalei ebeha Lasalo ilovala, eeta tupwanane ainai ahubena bwau imimiyauyone.
Ahubena bwau hi'ovi na ana taumulitao aidiyai iwalo, ‘Teina ta'i tawuyo Yudeya’.
Na ana taumulitaone Yeisu ainai hiwalo, ‘Bada, havena talaulau tupwanane ainai, wuwuna Yudeyaone howola ta'i nuwanuwadi ebeha gaimaena hitalaigo’.
Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Ahubena maudoina ainai neta malatomtomwena ana higa ilavilavi, na ebe yaiya ahubenaena ilau mata nigele iyalautupatupa wuwuna bale'u ana masele imiyamiya, 10 na hesi ebe masigili ainai ilau neta mata ibe'u, wuwuna nigele masele ainai iyamiyamiya.’
11 Yana nuwatuwu teina iwalowedi i'ovi na iwalouyo iwalo, ‘Ada gelune Lasalo bada i'eno i'iwahi'o ainaena talau na yavanoi’.
12 Na ana taumulitaone hiwalo, ‘Bada, unuwatuwui ebeha i'eno i'iwahi neta mata inamwanamwa’. 13 Na Yeisu yana walo ainona ebeha Lasalo bada imwalowoi'o, na hesi ana taumulitaone yadi nuwatuwu ebeha moiha i'eno i'iwahi'o vehabana iwalowalone.
14 Eeta Yeisu aidiyai iwalo mahalava moiha, iwalo, ‘Lasalo bada imwalowoi'o, 15 na yayaliyaya wuwuna yana mwalowoine nigele ainai yayamiyamiya na ainaena yagu paihowa am'ita na amyemidiyegau. Inamwanamwa bada talau na ta'ita.’
16 Na Tomasi iya yehana himwauwi patubwau, i'apuhini na ana geluwo aidiyai iwalo, ‘Badagi yada tauve'ita baidada talau na ebe imwalowoi ita hinage tamwalowoi’.
17 Haugana Yeisu ilaoma Betani vahalinai wasa ibenalei ebeha ahubena vehopali i'ovi'o aidiyai Lasalo himwauwiya'o magaiyai. 18 Betani na Yelusalem nigele amwaha daodao, 19 eeta Yudeyaone bagibagilidi mayadi atemuyamuya hilaoma ebeha Malida na Meli nuwadi tupwana hi'abiye namwanamwadi nuhudine vehabana. 20 Na Malida wasa ibenalei ebeha Yeisu ilalaoma, eeta imahalava Yeisu habi lawenama, na tahinane Meli vadai imiyamiya.
21 Malida Yeisu ilobai na ainai iwalo, ‘Bada, ebe owa mwalona teinai umiyamiya, nigele mata nuhugune iyamwalowoi. 22 Na yahanapuiya'o ebeha hauga teina ebe hava vehabana Yaubada ainai u'awanoi mata imohego ta'i.’
23 Eeta Yeisu Malida ainai iwalo, ‘Nuhumne mwalowoiyena mata itowolouyo’.
24 Na waihiune iwalo, ‘Ehe, yahanapuiya'o ebeha mulitai hauga yana aba'ovi ainai mwalowoiyena abo itowolouyo’.
25 Na Yeisu iwalo, ‘Yau towolouyo wuwuna yo hinage yawahi moiha. Ainaena ebe yaiya iyemidiyegau, na haugana imwalowoi mata yawahi miyamiya vateyaina ilobai. 26 Na ebe yaiyadiwo hiya mayawahidi hiyemidiyegau mata nigele hiyamwalowoi. Na owa vedova? Yagu walo teina vehabana uyemidiyegau bo nigele?’
27 Na Malida iwalo, ‘Bada, yayemidiyego ebeha owa Besibesinanam, Yaubada Natuna bale'uwai ulaoma’.
28 Malida yana walo tuluhanai ilau gwaipile vadai na tahina Meli ainai iwalo dawani, iwalo, ‘Tauve'itawa bada ilaoma'o na ipanipanivilaego’. 29 Haugana Meli ibenalei, itowolo mwayamwayau ta imamahalavane habi itana. 30 Na Yeisu howola nigele iyalaoma dalavai, na hesi tupwanane ainai Malida ilolobaiwa imiyamiya. 31 Na Yudeyaone hiya Meli baidanao vadai hidoudou, Meli yana lau hi'ita na yadi nuwatuwu ebeha ilalau magaiyai habi dou, ta tuluhanaena hilalaune.
32 Meli tupwanane ainai imahalava ta Yeisu i'ita, na mehenai ipwagogo aitulu na ainai iwalo, ‘Bada, ebe owa teinai umiyamiya mata nigele nuhugune iyamwalowoi’.
33 Na tenem ainai Yeisu Meli yana dou i'ita na hinage Yudeyaone hiya baidanao hilaoma yadi dou hinage i'itadi na atena imuya, na nuwana iyababa mwala'ina. 34 Na aidiyai ipanivila iwalo, ‘Havaidova ainai ana magaine?’
Na hiwalo, ‘Bada, ulaoma ta ave'itago’.
35 Na Yeisu hinage idou.
36 Na Yudeyaone Yeisu yana dou hi'ita, eeta hiwalo, ‘Moiha ana gelune ivelauwei mwala'ina’.
37 Na tupwadi aidiyena hiwalo, ‘Yeisu iya tauwahiyala, na howahowana mehegibugibudi mehedi i'abiye maseledi awa? Na vedova ta nigele iyalaoma lavinai na ana gelune iyalauyeyawahaine ta havena imwalomwalowoi.’
38 Yeisu mayana nuwayababa na ihae magai ainai, na magaine bada duluva ta ana awa'edane gaima mwala'ina ainaena hive'eno'auhine. 39 Eena Yeisu boda aidiyai iwalo, ‘Gaimane amvaivehulu’.
Na Malida iya taumwalowoiwa nuhunane iwalo, ‘Bada, bada ibova'o, wuwuna ahubena vehopali bada hi'ovi'o ainai himwamwauwine’.
40 Na Yeisu Malida ainai iwalo, ‘Wau yawalo mahalava alimwai ebeha ebe uyemidiyegau mata Yaubada yana wahiyala abo u'ita’.
41 Eeta gaimane hivaivehulu na Yeisu i'ita hae na i'awanoi, iwalo, ‘Tamagu yauwedo mwala'ina, wuwuna hauga maudoina alinagu ubenabenaledi. 42 Na teina ya'awa'awanoine tomowa teina vehabadi ta ebe yam wahiyala hi'ita na hiyemidi moiha ebeha owa uvetamalegaumane.’
43 Eeta yana awanoi tuluhanai alinana mwala'ina iyoga iwalo, ‘Lasalo, umahalavama!’ 44 Na taumwalowoiwa ma'ana huma imamahalavamane, wuwuna nimana yo aena na hinage maninane ale'owena hihuma, eena boda iwalo aulidi, iwalo, ‘Amlivahi vehulu na am'abigabaei ta ilau’.
Yudeyaone nuwanuwadi Yeisu hi'oiye mwalowoi
45 Tenem ainai Yudeyaone Meli ana taubo'ewone Yeisu yana paihowa hi'ita, na bagibagilidi hiyemidiyei moiha, 46 na hesi tupwadi nigele hiyayemidiyei, ta hilau gwaipile Palisiwone aidiyai hiwalo mahalava hava dova hi'itaya'o Yeisu ipapaihowaine.
47 Ta Palisiwone na taupwaoliwo mayadi babadao maudoidi himiya ahaidi na hiwalo, ‘Towahone hava ainai mata tapaihowai? Wuwuna paihowa wahiwahiyaladi ipaipaihowaidi. 48 Na ebe nigele hava ainai tayapaihowai mata tomowa maudoidi ainai hiyemidi na Lomaone yadi loina imahalava ta yada vada tapwalolo na hinage yada boda maudoidi hi'abiye yababadi.’
49 Na ehebo aidiyena yehanaede Kayapasi iya bolimai tenem ainai taupwaoli yadi taubada mwala'ina, ana geluwone iwalo aulidi iwalo, ‘Omiu ta'i nuwapwanopwanomiu! 50 Ainaena nigele amyanuwamasele ebeha ginauli namwanamwana alidai imahalava neta ehebo towaho imwalowoi tomowa maudoida vehabada. Na nigele ana ita namwanamwana ebe ita Yudeyaone yada boda hi'abiye yababa.’
51 Na Kayapasi walo teina i'a'ataidine nigele iya yana nuwatuwuwena, na hesi bolimai tenem ainai iya taupwaoli yadi taubada mwala'ina. Ainaena hauga tenem ainai iwalo mahalava howola abo Yeisu mata imwalowoi Yudeyaone bodadi vehabadi. 52 Na nigele ebeha Yudeyaone hiya vehabadi na hesi tupwa maudoidi aidiyai Yaubada yana tomowao ilaugogoidima ta hiveboda ehebo. 53 Ahubenanane tenem ainai tauloinaone yadi loina himwau na ebeha Yeisu hi'oiye mwalowoi.
54 Tenem ainai Yeisu nigele Yudeyaone mehediyai iyalowolowouhi, eeta ilaugabaidi ta ilau nu'ula papalinai ehebo dalava yehanaede Ipileim ainai, na tenemai ma'ana taumulitao himiyamiya.
55 Na hauganane ainai Yudeyaone yadi Buidi'wa guyauna ana hauga muhamuhana ta tomowa bagibagilidi yadi dalavaena hihae Yelusalem habi abiye maseledi abo mulitai Buidi'wa hipaihowai. 56 Tenem ainai Yeisu hibehaei, na yadi behane ainai vada tapwalolo vahalinai hitowotowolo na hibom aidiyai hiwalo auliyoidi hiwalo, ‘Vedova yami nuwatuwu? Moiha towahonane nigele mata iyalaoma guyau teina ainai awa?’ 57 Taupwaoliwo yadi babadao na hinage Palisiwone tomowa aidiyai hiloina neta ebe teya tupwa ainai Yeisu hilobai hiwalo mahalava mwayamwayau babadaone aidiyai ta Yeisu hi'abi avivini.