12
Yeisu ana yewoloi vehabana
Ahubena 6 hiha'waha'wana na Buidi'wa guyauna hipaihowai, na Yeisu ilau Betani Lasalo yana dalavai, iya mwalona mwalowoiyena Yeisu i'abiye towolouyoine. Na nemai ai'ai hilauliga Yeisu vehabana, na Malida ilauhuwa, ta Lasalo yo Yeisu mayana bodao himiyagogoi ta hi'ai'ai. Na Meli woloi dova oiwaga, ana maiha mwala'ina, ivai ta Yeisu aenai ihihiwaine. Mulitai abo Meli ipwagogo ta vahunaena Yeisu aena ibaba'ilidine. Na woloiwa panena mwala'ina ainaena vadane ilau'auhi.
Eena Yudasa Isakaliyota, ibom ehebo Yeisu ana taumulita yo hinage iya mata mulitai Yeisu i'alomagigiyei inuwanuwatuwu ta iwalo, ‘Hava vehabana ta woloine nigele iyagimwalaei ta ana maiha dova 300 kina iyavai ta tauwewelohe iyahaguidine?’ Yudasa yana walo nigele teina walo moiha ebeha tauwewelohe vehabadi, na hesi ibom vehabana, wuwuna iya tau'aivavali ehebo, na hinage Yeisu mayana taumulitao yadi mane ana tau'ita avivini, na manenane ainaena i'ai'aivavali.
Eeta Yeisu iwalolau Yudasa ainai iwalo, ‘Badagi, havena waihiu teina u'ulu'ulumiyanei. Wuwuna hava teina aliguwai ipapaihowaine neta agu mwau magai vehabana. Na tauwewelohe uwawalowedine hauga maudoina vahalimiwai mata himiyamiya, na yau hesi nigele hauga daodaona mata baidamiu tayamiyamiya.’
Ta Yudeya bodadi Yeisu wasana hibenalei ebeha Betani ainai imiyamiya, ta dalavanane ainai hilalaune. Yadi lau wuwuna ebeha nuwanuwadi Yeisu hi'ita, yo hinage Lasalo hi'ita, ibom mwalowoiyena Yeisu yana walowena i'abiye towolone. 10-11 Tenem ainai Lasalo hi'i'itane na Yudeya bagibagilidi yadi taumugaiwo yadi loina hita'wata'wataedi na Yeisu ibom hiyemidiyei, eeta taupwaoli mwalamwala'idi hiloina toyawa ta ebeha Lasalo hi'oiye mwalowoi.
Yeisu yana luwu Yelusalem
12 I'ahubena na boda mwala'ina hilaoma Buidi'wa guyauna ainai ta Yeisu wasana hibenalei ebeha ilalaoma Yelusalem. 13 Eeta luwuluwu hivaidi ta himahalava habi lauvaina na hiwuiwui alinadi mwala'ina hiwalo:
‘Hosana!
Ano'owego Bada!
Yaubada yehanaena ulaoma
uvetauloina mwala'ina Isileli alimaiyai.’
14 Na Yeisu lagulagu yehana ase ainai igelu ta ilaulau, dova mwalo Buki Ve'ahihi ainai iwalo mahalava iwalo:
15 ‘Saiyoni dalava didigana tomowamiu havena ammehemeheuhi.
Teina hauga yami tauwasawasa bada iluluwuwa alimiyai,
lagulagu ase yauyaubona ainai igelu.’
16 Hauganane tenem ainai ana taumulitao nigele walone vehabana hiyanuwamasele, na hesi Yeisu yana towolouyo wasawasana abo nuwadiyena ihae neta Buki Ve'ahihi hilelelelewa ainona imamahalavane.
17 Eena tupwadi mwalona mehediyai Yeisu Lasalo magaiyena iyogaei na mwalowoiyena itowolouyo, bada hilao'o adi geluwo aidiyai, ta wasanane hiwalo mahalavaei amwaha daodaowai. 18 Tenem ainai Yudeya bagibagilidi Yeisu yana paihowa wahiwahiyalana wasana hibenalei, Eeta hilaoma habi itana. 19 Eeta Palisiwone hibom aidiyai hiwalo, ‘Am'ita, yada wahiyala bada i'ovi'o, wuwuna tomowa maudoidi Yeisu yana boda aidiyai hilaulau’.
Tupwadi Gilisi nuwanuwadi na Yeisu hi'ita
20 Guyaune ainai tupwadi Gilisiwone ahi'ahipudiyai himiyamiya na hiya habi tapwalolo ta hihae Yelusalem Buidi'wane guyauna ainai. 21 Na taumiya Gilisi mayadi panivila hilau Pilipi ainai. Na Pilipi iya Bedesaida towahona, neta Galili tupwanai. Eeta hilau hipanivilaei ebe Yeisu hi'ita. 22 Na Pilipi ilau ta Andulu ainai iwalo mahalava ta hitau bwau Yeisu ainai hilaoma ta taumiya Gilisi yadi nuwatuwu hiwawalo mahalavaeine.
23 Ta Yeisu Gilisiwone yadi walo iyemaiha iwalo, ‘Hauga bada imahalava'o na Tomowa Moihagu yagu wasawasa yalobai. 24 Yawalo moiha alimiyai, ebe patu bale'u ainai ta'umai, mulitai bale'u holanai ipwaha, na holanaena mata i'ini yo i'aino namwanamwa yo mwala'idi. 25 Omiu dova hinage patu ebe yawahimiu amnuwavidi mata amvetaudawanidi na ebe yawahimiu amtalamwedi, hauga ilalaoma ainai yawahi miyamiya vateyaina mata amlobai. 26 Ainaena ebe yaiya nuwanuwana na aliguwai ivetaupaihowa, mugai imulitaegau, yo hinage ebe yaiya vehabagu ivetau paihowa Tamagu i'awa namwanamwaei.’
Yeisu yana mwalowoi vehabana iwalo mahalava
27 ‘Hauga teina ainai nuwagu ivitai mwala'ina, ta vedova mata yagu awa'awanoine? Ta vitai teina ainai Tamagu ivaivehulugau. Nuwana havena tenem dova ya'awa'awanoi, wuwuna vitai teina iya vehabana yalalaomane. 28 Na hesi ya'awanoi na Tamagu ainai yawalo, ‘Tamagu, yeham u'abihini!’.
Eena ehebo alina galewaena hibenalei, iwalo, ‘Yehagu bada ya'abihiniya'o na mulitai abo ya'abihiniyoi’. 29 Na bodaone tenem ainai hitowotowolo, alinane hibenalei ta hiwalo, ‘Tutu idagudagugune’.
Tupwadi hiwalo, ‘Nigele, tausagenawasa hesi ainai i'au'aubabadane’.
30 Mulitai Yeisu aidiyai iwalo, ‘Alinane ambebenaleine nigele yau vehabagu na hesi omiu vehabamiu. 31 Hauga teina bada imahalava'o yo tauyababa bale'uwai himiyamiya Yaubada iloinaedi, yo hinage bale'u teina ana tauloina Tomodulele mata igabaei aituluwei. 32 Na yau bale'uwena hi'abihinigau aiwa ainai, ta tomowa maudoidi yaniulidima aliguwai.’ 33 Eeta tenem dova Yeisu ive'itadi, vedova yana mwalowoi.
34 Bodaone yana walo hibenalei ta hiyemaiha, hiwalo, ‘Yama Buki Ve'ahihi iwalo mahalava ebeha Yaubada yana Besinana miyamiya vateyaina, na vedova ta uwalo mata Towahonane hi'abihini? Yaiya teina Towaho?’
35 Yeisu iwalo, ‘Hauga ubwa'ubwana ainai masele alimiyai imiyamiya ta teina hauga maselene ainai amlau. Wuwuna ebe yaiya guguyou ainai ilau mata nigele amwaha iya'ita lobai. 36 Teina haugane masele alimiyai imiyamiya, ta maselene amyemidiyei, omiu masele natunao.’ Yeisu yana walo teina i'ataidi na ilaugabaidi ta aidiyena i'a'aidawanine.
37 Yeisu bada ve'ive'ilala bahudi ive'itadi'o na bada ta'i nigele hiyayemidi. 38 Ainaena dova tauwalo mahalava Aisaya mwalona Buki Ve'ahihi ainai iwawaloweiwa, iyemala moiha'o, haugana iwalo:
“Bada, wasanane awalo mahalavaena'o, na nigele teya yaiya iyayemidiyedi? Yam wahiyala bada hi'itaya'o na nigele hiyayemidi.”
39 Na hibom nigele hiyayemidi wuwuna Aisaya hinage Buki Ve'ahihi ainai iwalo mahalava, iwalo:
40 ‘Yaubada bada mehedi i'abiye gibudi'o,
yo hinage yadi nuwatuwu i'abi auhidi'o,
Eeta nigele howahowana ta mehediyena hi'itadi,
na nigele howahowadi yadi nuwatuwu ainaena hanapu hivai,
na nigele howahowadi hi'ita gwaipilema aliguwai
ta ebe ya'abiye namwanamwadi.’
41 Aisaya walo i'ataidi wuwuna Besinana yana wasawasa i'ita mugaiyedi'o, eeta vehabana iwalo mahalavaedi.
42 Tenem ainai Yudeyaone adi taumugaiwo tupwana bagibagilidi Yeisu hiyemidiyei, na nigele hiyawalo mahalava, wuwuna Palisiwone himeheuhedi, mata dova vada tapwalolowena hivaivehuludi. 43 Hiya nuwanuwadi hino'owedi ainaena Yaubada nigele nuwadi.
44 Yeisu boda aidiyai iwalo mahalava iwalo, ‘Ebe yaiyadiwo omiu amyemidiyegau, agu tauvetamale hinage amyemidiyei. 45 Na yaiyadiwo omiu am'itagau'o, agu tauvetamalene bada am'itaya'o. 46 Yau maseleyede teina yalaoma bale'uwai ta ebe yaiyadiwo amyemidiyegau nigele hinage guguyou ainai amyamiyamiya.
47 ‘Na ebe yaiya alinagu ibenalei na nigele iyamulitaedi, nigele mata yababa vehabana yayalauvetalaei. Wuwuna yau yalaoma nigele habi lauvetala na hesi tomowa habi livahidi. 48 Eeta ebe yaiya owa uta'wata'wataegau yo hinage yagu walo uta'wata'wataedi, hauga yana aba'ovi ainai loina ulobai, nigele aliguwena na hesi yagu walowo aidiyena mata ulobai. 49 Wuwuna walowone nigele yagu nuwatuwuwena, na hesi agu tauvetamalene hava dova ivenuwamwauwegauwa yawalo mahalava alimiyai. 50 Na yana venuwamwau yahanapuiya'o yawahi miyamiya vateyaina ainai imiyamiya. Ainaena hava Tamagu yana venuwamwau aliguwai teina dova yawalowalowedine.’