2
Tauve'ita oya'oyama vehabadi
Tupwadi tauwalo mahalava oya'oyama mwalona tomowa ahi'ahipudiyai himahalava. Dova hinage teina haugane tauve'ita oya'oyama ahi'ahipumiyai himahamahalava, ta mata hi'oyamaegomiu yadi yababa yo yadi nuwatuwu dawaniwo aidiyena, ta Bada igimwagimwalaigitawa hiuvalaei, eeta mata maihana yababana hilobai. Hiya paihowa vedeba hinihinimayadi aidiyena mata tomowa bagibagilidi hi'oyamaedi ta himulitaedi na taumiya ganamuli hi'itadi ta hiwalo, walo moiha amwahana iyababa.
Hiya tobwatobwa nuwaleledi aidiyai imwala'i alili na yadi walo am'amnaena ebeha nuwamiu hivaidi ta oyamaena yami tobwatobwao hivaidi. Na hesi Yaubada yadi abalauvetala bada i'atububuniya'o ta ihaha'waha'wa.
Yaubada tausagenawasao yadi yababa nigele iya'ate'atemuyamuyaedi na hesi guda guguguguyouna ainai ihiwa aituluwedi, ta himiyamiya na lauvetala ana ahubena hiha'waha'wai. Na hinage mwalona taumiya bale'u maudoidi Yaubada nigele iya'atemuyamuyaedi, eeta tauyababao abaitaena imutu ve'ovidine. Na Nowa mayana bodao hitau 7 iyayayovidine, wuwuna Nowa iya dumwalu ana tauguguya. Na hinage dalavaone yababadi bwau igabudi ta hi'alahi ve'ovidine neta Sodoma na Gomola, ta ainaena ebeha maudoida tahanapui na havena mumuga yababana tapaipaihowai. Na Lota iya dalavaone aidiyena yana mumuga dumwadumwaluna, ainaena Yaubada ihahaloine. Walo moiha, Lota neta tauyababa yadi mumuga bi'ibi'idi vehabana inuwavitai. Lota iya taudumwalu na hesi tauyababaone ahi'ahipudiyai imiyamiya, ta abubena ehebo ehebo yadi mumuga yababao i'ita'itadi na ibenabenaledi ta inuwavitai mwala'ina. Ainaena tahanahanapui ebeha Bada taunamwanamwao adi towoiwo maudoidi aidiyena mata ihaloidi, na tauyababao mata ipaipaidi ana higa hauga lauvetala ana ahubena imahalava.
10 Tomowaone, neta hiya taupwanoliwo Yaubada yana loina namwanamwana hita'wata'wataedi, na yadi nuwatuwu dawaniwo bi'ibi'idi himulimulitaedi, adi maiha yababa alilina mata imohedi. Taupwanoliwone hinage yadi gagasa woiyawa, yo nigele yadi ve'ahihi taumiya galewa namwanamwadi aidiyai, na hiwalo dobidobiyedi. 11 Na tausagenawasao wahiwahiyala alilidi yadi abamiya Yaubada ainai, na hesi tausagenawasao yababadi nigele hiyawalo dobidobiyedi Bada mehenai.
12 Tomowaone hiya tauve'ita oya'oyamao mumuga yababana hipaipaihowai adi oleya dova lagulagu, ta adi lautowoi hibom himulimulitaedi. Yadi nuwapwanopwano vehabana hiwalowalo sebasebai ta mata yadi mwalowoi dova lagulagu hipwahipwa ainai, 13 ainaena yadi yababao maihana mata himuya. Wuwuna tomowa mehediyai adi amna dawadawanidi ainodi hi'abi'abiye mahalavadi. Na ebe baidamiyao am'ai toyawa mata hi'abiye hinimayagomiu yadi mumuga yababao vehabadi. 14 Na yadi mehe ayouhi vehabana hipwanopwanoli lau na nigele mumuga yababana hiyalaumwauwi. Na tapitapiyadi himugaiyedi'o amwaha yababana ainai na hi'aiduma moiha. Neta vehabana ta Yaubada i'awa yababaedi'o.
15 Amwaha dumwaluna bada hilaugabainao ta hilau pwano'o, ta Biyo natuna yehana Balam yana mumuga himulimulitaei, wuwuna iya nuwanuwana yo yana paihowa yababana ainaena ivetobwatobwa, 16 na doniki ehebo Balam yana mumuga yababana ivelau mwauwi dova tomowa yana aubabada ainaena. Donikinane tauwalo mahalavane yana paihowa yababanane abiye lau mwauwidine.
17 Tomowa teina dova yadi mumuga adi ita dova bwahi gumagumadi, na hinage dova yaloyalovi, yaumai itowatowapeiyei, ainaena Yaubada howola abo ihiwa aituluwedi guda guguyou ainai ta nemai himiya vateyai. 18 Yadi mumuga yababadi mayadi walo gagasa na hi'au'aubabada yauyaule, na hinage yadi pwanoli aidiyena taunuwabui vauvaudi hiniuniulidi ta hiwuyowuyo yadi mumuga mugai aidiyai. 19 Adi taumulitawone aidiyai hiwalo, ‘Amwaha teina ho'eho'ena amwaha namwanamwana, na nigele teya laugagayo iyamiyamiya’. Na hesi hiya yadi mumuga yababana ainaena hibom hipaipaiyoidi. Wuwuna yaiya tomowa mumuga yababana ipaipaihowa ala'alabiliyei ibom ipaipaiuyoi 20 Hiya mugai yada Bada yo ada Taulivahi Yeisu Besinana wasana bada hibenalena'o yo hiyemidiyena'o ta mumuga yababadi hidena gabaedi'o, na ebe hiwuyouyo mumuga miyamiyana aidiyai mata yadi yababa mugamugaina hidi'wai. 21 Ebeha amwaha dumwadumwaluna nigele hiyahanapui, ainaena yababa hiveve'alone. Na hesi hiya bada amwaha dumwadumwaluna hihanapuiya'o na hilaugabaei, mata miya yababa alilina ainai himahalava wuwuna loina ve'ave'ahihina hilaugabaina'o. 22 Ta yadi mumugao ipaihowauyaoidi ta tomowa hiwalo adi ita dova edewa maliwaidi hi'ai'aiyoidi. Na hinage maheya tauna ta abiye maseledi, na mulitai hiwuyo ta hitobatobauyo.