8
Yaubada Alu'aluwana yawahi moiha wuwuna
Eeta moiha ebe Yeisu Besinana baidada, nigele mata yababa ve'ewana tayave'alo. Besinana Yeisu baidada, ainaena Yaubada Alu'aluwana yana wahiyalena yababa yo mwalowoi yadi loina aidiyena ilivahigita'o, ta yawahi vauvauna talobaiya'o. Livahine teina Mosese yana loinane nigele howahowana, wuwuna ada lautowoi tapitapiyana, ainaena Yaubada livahine ipaihowai, neta Natuna moiha italamwei idobima bale'uwai ana oleya dova ita tauyababa tauda ili'wa, na yada yababa vehabana ipwaoliuyowei ta yada yababaone iwahiyala gabaedi, eeta teina hauga Yaubada Alu'aluwana yana hagu ainaena howahowana loina dumwadumwaluna tamulitaei, na nigele ada lautowoi tapitapiyana ainaena.
5-6 Wuwuna ebe yaiyadiwo adi lautowoi tapitapiyana himulimulitaedi neta hibom vehabadi hinuwanuwatuwu, na mumugane ainaena mwalowoi hilobalobai, na yaiyadiwo ebe Alu'aluwa Ve'ahihi himulimulitaei, hiya Yaubada yana nuwatuwu hipaipaihowai, adi maiha neta yawahi namwanamwana yo miyadaumwali. Na ebe ada lautowoi tapitapiyana tamulitaei, neta bada Yaubada tave'ave'alehaei, ainaena nigele howahowana yana loina tamulitaei. Eeta ebe ada lautowoi tapitapiyana nigele howahowana Yaubada iyaliyaya vehabada.
Na hesi omiu Yaubada Alu'aluwana iloiloinaegomiu yo hinage alimiyai imiyamiya, ainaena ambom ami lautowoi tapitapiyana nigele iyaloiloinaegomiu. Eeta ebe yaiya nigele Besinana Alu'aluwana ainai iyamiyamiya, iya nigele Besinana yana boda. 10 Eeta moiha, tauda mwalomwalowoidi mumuga yababa ainaena, na ebe Besinana alidai imiyamiya, alu'aluwada nigele howahowana imwalowoi, na hesi mayawahida tamiya namwanamwa, wuwuna bada i'abiye dumwalugita'o. 11 Yaubada Alu'aluwana Yeisu mwalowoiyena i'abiye towolouyoi, eeta ebe alimiyai imiyamiya, mata Yaubada Alu'aluwanane ainaena taumiu mwalomwalowoidi alimiyai yawahi vauvaudi i'aiyauya.
12 Ainaena tahiguwao, nigele iyalowoinanegita ebe ada lautowoi tapitapiyana tamulimulitaei. 13 Mata dova ta tamwalowoi, na hesi ada lautowoi tapitapiyana tata'wata'wataei na Yaubada Alu'aluwana tamulitaei ta ebe Alu'aluwanaena ada lautowoi tapitapiyana ta'oiye mwalowoi, ta ebe yawahi namwanamwana talobai. 14 Na hinage Yaubada i'awa natugu alidai ebe Alu'aluwana tamulitaei. 15 Wuwuna Alu'aluwane Yaubada imomohegitawa nigele ebeha ipaihowaigita ta mayada meheuhi tapaihowa. Na hesi Alu'aluwane ipaihowaigita ta ita Yaubada natunao yo Alu'aluwane yana ala'alawowoliyena tayoga Yaubada ainai na tawalo, ‘Aba, Tamamai’. 16 Yo hinage Alu'aluwanaena alu'aluwada hanapu imohedi ta ebe tahanahanapui ebeha ita Yaubada natunao. 17 Ebe ita Yaubada natunao mata Besinana baidada awanamwanamwa talobai Yaubada ainaena. Na hesi tamuya dova Besinana yana muya ta ebe wasawasa talobai dova Besinana yana wasawasa.
Vewasawasa mehedai
18 Muya teina hauga talobalobai yanuwatuwui ebeha nigele ginauli mwala'ina, wuwuna miya wasawasa howola abo talobai, neta namwanamwa alilidi, 19 wuwuna Yaubada yana yemaselewo maudoidi hiha'waha'wa nuwanuwadi mwala'ina ebeha natunaone i'abiye mahalavagita ta hi'itagita. 20 Na Yaubada yana yemaselewo nigele yababadi, na iloinaedi ta teina hauga hiveginauli awa'awawa, na hesi yana yemaselewone ma'adi yemidi hiha'waha'wa mata ivedumwaludi. 21 Wuwuna howola abo Yaubada i'abiye vauvaudi ta havena hipwahapwaha, na yadi miya namwanamwana imohedi, dova ita natunaone na yadi vewasawasa hive'alo.
22 Tahanapuiya'o neta Yaubada yana yemaselewo hauga maudoina adi muyamuyao aidiyena hisidasida, dova waihiu ana muyao labalaba ainai. 23 Na ita hinage Alu'aluwa Ve'ahihi lautowoi namwanamwana habuluna ta'i imohemohegita na mulitai abo miya namwanamwana moiha talobai, ainaena teina ta'i ma'ada muyao tasidasida na taha'waha'wa, aiteya hauga ainai tauda i'abiye vauvau, na i'awa natuna moiha alidai. 24 Hauga teina yemidiyena ta ha'waha'wa neta ada livahi ainona ebeha ta'ita. Wuwuna neta yada nuwatuwuhae nigele taya'ita lobai. Moiha, howola nigele taya'ita ginauli hava ta'ita'itadine neta vehabana havena tanuwanuwatuwu mugai. 25 Na ebe yada nuwatuwuhae ainona nigele tayalobai, bada besiwa mayada alama'i'ita taha'waha'wa ana higa ta'ita lobai.
26 Alu'aluwa Ve'ahihi hinage yada tapiya aidiyena ihaguhaguigita, wuwuna yada awanoi aidiyai nigele tayahanapui vedova mata ta'awanoine. Hesi Alu'aluwa Ve'ahihi ibom ateda yana sida ainaena na Yaubada ainai i'awa'awanoi vehabada nigele howahowana tawalowei. 27 Yaubada ibom ateda i'ita yayahidi'o na ihanapuidi'o hava Alu'aluwa Ve'ahihi inuwanuwatuwuine. Wuwuna ita yana tomowa ve'ave'ahihida eeta Alu'aluwa Ve'ahihi i'awa'awanoi vehabada Yaubada yana nuwatuwuwena.
28 Tahanapuiya'o neta yaiyadiwo Yaubada tavelauwei yo ita yaiyadiwo yana nuwatuwuwena na iyogayogaegita mata ginauli maudoidi vehabada imwau ili'ilimanidi. 29 Ainaena yaiyadiwo ita iyogaegita'o bada iwalo yemidiyegita'o ebeha natunao, bada dova natunane, eeta ibom ada tautuwa na ita maudoida tahinao. 30 Yaubada ivesinuwaegita ta iyogaegita na i'awa dumwaluwegita yo hinage yada abamiya wasawasa imohemohegita.
Yaubada yana velau
31 Moiha, Yaubada yana velaune vehabana nigele howahowana hava tawalowei, wuwuna ebe Yaubada baidada na ihaguhaguigita nigele howahowana yaiya ive'alehaegita. 32 Na Yaubada Natuna moiha nigele iyanuwavi, na hesi italamwei maudoida vehabada, ainaena ginauli maudoina hinage howola abo imohe awawaigita. 33 Ainaena nigele howahowana yaiya teya ive'ewaigita wuwuna Yaubada bada ivesinuwaegita'o yo i'awa dumwaluwegita'o. 34 Na hinage nigele howahowana yaiya ebeha lauvetala ve'ewana alidai imwauwi, wuwuna Besinana Yeisu imwalowoi'o vehabada na mwalowoiyena itowolouyo, ta teina hauga Yaubada nima tautuwanai imiyamiya, na vehabada i'awa'awanoi. 35 Eeta nigele teya ginauli howahowana Besinana yana velau alidaena iwaheigita, vitaiwone dova, walosebasebai yo muya yo alomagigili yo vahali yo wewelohe yo silahe yo mwalowoi. 36 Wuwuna Buki Ve'ahihi ainai waloyemidi ehebo iwalo:
‘Ahubena ehebo ehebo aidiyai yam paihowa vehabana na abamwalowoi ainai atowotowolo,
dova sipi ainai guyau habi oiyemwalowoidi’.
37 Na hesi ginauli maudoina teina aidiyena tawahiyala alili, wuwuna Besinana yana velau yo yana hagu alidai imwala'i. 38 Bada yahanapuiya'o moiha neta nigele teya ginauli howahowana Yaubada yana velau alidaena ivai vehuludi, ita mayawahida yo mwalomwalowoida, yo hinage tausagenawasao yo Tomodulele ma'ana geluwo yadi paihowao aidiyena, hauga teina ainai yo hauga ilalaoma aidiyai. 39 Yo tauloinao galewai bo bale'uwai yadi wahiyalaena, wuwuna nigele teya yaiya howahowana Yaubada yana velaune yada Bada Yeisu Besinana ainaena, ivaivehulu alidaena.