9
Yaubada yana bodao Isileli vehabadi
1-2 Yawalo dumwalu alimiyai, yau Besinana baidagu na nigele yaya'oya'oyama, neta yagu huhu Isileli vehabadi nuwagu iyababa mwala'ina, ainaena hauga bagibagilina ategu imuyamuya vehabadi. Yagu walomahalava teina Alu'aluwa Ve'ahihi ihanahanapui neta walo moiha. Bada ebe vehabadi na Yaubada yana awayababa alonai yamiyamiya ta Besinana vehabadi ive'ahagau ta hiya yagu huhuwo hivebesinana. Wuwuna hiya Yudeyaone ivesinuwaidi ta hiya natunao yo aidiyai yana wasawasa i'abiye mahalava. Yana waloyemidi ipaihowa hiya baidadi ta Mosese yana loina imohedi. Hiya walovetuvehae moiha aidiyai yo Yaubada yana waloyemidi hivaiya'o. Babada mugamugaidi aidiyai, hiya dova Abelaham yo Aisake yo Yakobo na mulitai yadi huhu ainaena Besinana imahalava. Eeta ginauli teina vehabadi Yaubada ibom imwala'i alili tawalo vetuvehae hauga maudoina. Moiha.
Nigele Yaubada yana waloyemidi iyabe'u wuwuna Isileli tomowadi maudoidi nigele Yaubada yana tomowao. Eeta moiha, nigele Abelaham yana huhu maudoina Yaubada iya'awa natunaedi, wuwuna Yaubada iwalo, ‘Yam huhuwo Aisake natunao ainaena’, mata nigele Aisake tahina ainaena. Eeta teina ana nuwamasele ive'itagita'o moiha ebeha Yaubada natunao nigele Abelaham yana huhu ainaena, na hesi Yaubada yana waloyemidi ainaena. Wuwuna mwalona Yaubada Abelaham ainai iwalo yemidi, iwalo, ‘Howola abo hauga yawalowei ainai, yalau gwaipilema na natum towahona yamohego, mwanemne Sela ainaena’.
10 Na hinage dova tubuda Aisake Lebeka itawaholai, na natunao patubwau diyanai, 11-12 na mulitai abo Lebeka ilabalaba, Yaubada iwalo auli, iwalo, ‘Ebe natumwone ulabahidi alomauna ivetauloina tautuwa ainai’. Teina ainai tahanapui moiha ebeha hedahedadaone nigele yadi paihowa namwanamwana bo yababana aidiyena iyavesinuwaedi na hesi yana waloyemidi ainaena, wuwuna Yaubada nigele tomowa yadi paihowaena iyavesinuwaedi, na hesi ibom yana nuwatuwuwena. 13 Dova hinage Yaubada iwalo mahalava Buki Ve'ahihi ainai, iwalo, ‘Yakobo yavelauwei, na hesi Iso yata'wata'wataei’.
14 Ainaena hava mata tawaloweine Yaubada yana paihowa teina vehabana, ebeha nigele dumwaluna, bo? Nigele! 15 Wuwuna Mosese yana loina ainai, Yaubada iwalo:
‘Ebe teya nuwanuwagu ya'atemuyamuyaei mata ya'atemuyamuyaei,
hinage ebe yaiya nuwanuwagu yavelauwei mata yavelauwei’.
16 Teina ainaena ive'itagita ebeha Yaubada yana velau nigele iyamahamahalava awawa, tomowa yadi nuwatuwuwo bo nuwana yadi paihowao aidiyena, na hesi ibom bada yana atemuyamuyaena. 17 Na teina hinage ehebo aba'ita Itipita yadi tauwasawasa ainaena, wuwuna mwalona Yaubada yana walo Pelo vehabana, iwalo, ‘Yavetowologo ta owa tomowa mwala'ina wuwuna ebeha alimwena yagu wahiyala ya'abiye mahalava yo hinage yehagu u'abiye dabalala bale'u tupwa maudoina aidiyai. 18 Eeta moiha, ebe Yaubada nuwanuwana na yaiya i'atemuyamuyaei mata i'atemuyamuyaei bada, na ebe yaiya nuwanuwana na i'abiye tui mata i'abiye tui.
Yaubada yana modi'ini yo yana atemuyamuya
19 Nuwana tupwamiu omiu ginauli teina vehabana amnuwanuwatuwu, ebeha maudoida yada mumugaone Yaubada yana vesinuwaena, hava yede vehabana ive'ewaigita? 20 Augeluwo, ita havena teina dova Yaubada ta'ulu'ulumiyanei, dova walata ana tau'abi, ehebo hauga towahonane walata i'abidi, na ehebo walata tau'abiwa iwalo auline, iwalo, ‘Hava wuwuna nigele uya'abigau dova augelune?’ 21 Na hesi ana dumwalune neta tau'abi walatane ibom yana paihowa iloinaei, ebe nuwanuwana na toputopu ehebonane ainaena walata bwau i'abidi, ehebo ana ita namwanamwana na ehebo nigele. Ibom abo iloiloina.
22 Yaubada hinage dova yana paihowa ibom iloiloina, na hauga maudoina tauyababa aidiyai i'ala'alama'i'ita mwala'ina, na yadi yababa nigele iyaveuveuyodi, ta yana modi'ini yo yana wahiyala hiya'ita. 23 Hinage nuwanuwana na yana wasawasaone mugai i'atububunidi'o ita ivesinuwaegita vehabada, ebeha yana atemuyamuya ive'itagita. 24 Eeta boda bwau aidiyena iyogaegita, Yudeya alimaiyena, na omiu nigele Yudeya alimiyena. 25 Dova tauwalo mahalava Hoseya yana Buki ainai iwalo mahalava, iwalo:
“Tomowao hiya nigele yagu bodao yayogaedima ta yagu boda ainai hiluwu,
wuwuna mwalona nigele yagu velau ainai hiyamiyamiya,
na teina hauga bada yavelauwedi'o.
26 Na dalavanane ainai Yaubada iwalo aidiyai, iwalo:
Omiu nigele yagu bodao,
mata walonane hibui ta hiyogaedi hiwalo,
‘Hiya Yaubada Miyawahina natunao!’.”
27 Aisaya hinage dova Isileli vehabadi iwalo mahalava, iwalo:
“Howola abo Isileli bodanao idabalala dova namonamo le'awai,
na hesi mata aidiyena vihavihadi Yaubada ilauyeyawahaidi.
28 Wuwuna Bada mata bale'u maudoina ilaumehesabu mwayamwayauwei”.
29 Dova hinage mwalona Aisaya yana walo, iwalo:
“Yaubada ibom Tauwahiyala,
ainaena ebe nigele teya ada mumuga iya'atemuyamuyaedi,
mata maudoida imutugita,
dova Sodoma yo Gomola maudoidi i'oiye mwalowoidine”.
Isileliwo nigele hiyayemidiyei
30 Teina ainaena tahanapui ebeha nigele Yudeya nigele hiyatowotowoi ta ebeha Yaubada i'awa dumwaluwedi, na hesi yadi yemidi aidiyena awadumwalu hilobalobai. 31 Na hesi Isileliwone hi'ai'aipate ta ebeha loina ana awa'abi ainaena Yaubada i'awa dumwaluwedi, na hesi hi'ai'aipate ahaya. 32 Hiya yadi nuwatuwu ebeha yadi paihowa vehabana mata Yaubada i'awa dumwaluwedi ainaena, ta nigele hiyayemidiyei. Neta yadi lauhapuli dova gaima ainai hitupatupa. 33 Eeta Buki Ve'ahihi ainai vehabana iwalo:
“Am'ita avivinigomiu wuwuna gaimane mata Saiyoni ainai yamwauwi,
na tomowa bagibagilidi ainai hibe'u,
na hesi ebe yaiyadiwo ainai hiyemidi, mata nigele hinimaya hiyalobai”.