13
Lagulagu bwau
Yavinuvinunu na ehebo lagulagu ya'ita ihaema ni'uwena, na wa'iyanao adi bagibagili 10, na ulu'uluna adi bagibagili 7 na wa'iyanao maudoina ma'adi pwaopwaomi wasawasa, na ulu'ulunaone aidiyai Yaubada ana walo hinali hileledi. Na lagulagune ya'i'itane ana ita dova simai mwala'ina, na aena adi ita dova hagwai aedi, na awana dova laiyoni awadi. Eena wesowa iya hawahawawalinawa ibom yana wahiyala lagulagune ni'uwenane imohei, na hinage yana abamiya wasawasa yo yana loina mwala'ina imohei.
Na lagulagune ni'uwenane ulu'uluna ehebo ana ita dova silasilahena, na bada mwalowoiyena inamwanamwauyo'o. Na tenem ainai taumiya bale'u maudoidi nuwadi hipwanopwano mwala'ina, na lagulagune ni'uwenane himulimulitaei. Na hinage tomowa maudoina weso hawahawalina ainai hipwagopwagogo, wuwuna bada loina imohena'o lagulaguwa ni'uwenane ainai. Na hinage lagulagu ni'uwenane ainai hipwagopwagogo, hiwalo, ‘Nigele teya yaiya yana wahiyala lagulagune teina dova ta ebe hi'alehai’.
Na lagulagunane bada talam ivaiya'o Yaubada ainaena ta iwalo haehae na i'abi'abitalawahiyei, na hinage mayana loina wai'ena 42 holanai. Na lagulagunane ivetuwuni ta Yaubada i'awa yababaei, yehana yo yana dalava yo galewa ana taumiyao i'awa yabayababaedi.
Na hinage talam ivai ebeha Yaubada yana tomowao i'alehaidi na iwahiyala, na hinage mayana loina bodao bagibagilididi aidiyai, na huhuwao yo alina bagibagilidi aidiyai, yo abaloina bagibagilidi aidiyai. Na taumiya bale'u maudoina howola abo ainai hipwagogo, hiya neta nigele yehadi hiyamiyamiya yawahi bukina holanai, bukinane Lamine hiyeyemwalowoine bukina, wuwuna bukine holanai mwalona nigele yehadi hiyalele mugaiyedi abo mulitai bale'u iyeyemaselene.
Ainaena ebe yaiya matalinana walo teina ibenalei, wuwuna,
10 ‘Ebe yaiya hi'abi avivini, mata hi'abi avivini ta'i, na hinage yaiya ebe elepa ale'alehaena hi'oiye mwalowoi mata hi'oiye mwalowoi ta'i’.
Walo teina ainaena howahowana Yaubada yana tomowao hiyemidiyei na hi'aipate wahiwahiyala.
11 Hinage lagulagu bwauna ya'ita bale'uwena imahalava na wa'iyanao bwau dova lami wa'iyanao, na i'au'aubabada dova wesowa hawahawawalinawa alinanane. 12 Na lagulaguwa ni'uwenane yana wahiyala maudoina lagulagune bwaunane imohei ta ebeha ibom iloina, ta lagulagune ni'uwenane i'ita'ita mohilei. Eeta lagulagune bwaunane taumiya bale'u maudoina iloinaedi, na lagulaguwa ni'uwenane ainai hipwagopwagogo, iya mwalona ulu'ulunawa isilahe na inanamwanamwauyone. 13 Na hinage ve'ive'ilala mwala'idi ipaihowaidi, dova aiwa ala'ala hawahawawalina ipaihowai ta galewaena ibe'u bale'uwai tomowa mehediyai. 14 Na bada talam ivaiya'o ta Yaubada ainaena ebe lagulaguwa ni'uwenane mehenai ve'ive'ilala ipaihowaidi, ta ainaena taumiya bale'u maudoidi i'oyamaedi. Eeta yana oyamaena aidiyai iwalo, ‘Aiwa tagitagi ehebo amtagi, ta ana ita dova lagulagune iya elepa ale'alehaena isisilahewa, na inanamwanamwauyone’.
15 Eeta hitagi na lagulagune bwaunane teina mayana wahiyala ainaena aiwa tagitagiwa ana ita dova lagulaguwa mugamugainawa yawahina imohei ta howahowana i'aubabada, na iloina ta ebe yaiyadiwo tomowa nigele ainai hiyapwagogo mwalowoi hilobai. 16 Na hinage maudoidi iloinaedi, habuhabuludi yo mwalamwala'idi na wasawasao yo wewelohewo, na hinage tautaubadao, yo tomowa mohili yo taupaihowao, ta nima tautuwadiyai na ulu'uludiyai ana ve'ive'ilala himwauwi, 17 na aidiyai loina yaiyaina imwauwi neta hiya ebe ve'ive'ilalanane nigele aidiyai, havena hinage hivegivegimwala, bo higimwagimwala, Na lagulagunane ana ve'ive'ilalane teina yehana yo ana numela. 18 Na ana nuwamasele imiyamiya ebe yaiya mayana nuwamasele lagulagunane ana numela ivahililobai, neta ehebo towaho yehana 666.