14
Taulivahi yana tomowao yadi wali
Hinage yavinuvinunu, na Lami ya'ita oya Saiyoni ewanai itowotowolo, na tomowa hitau 144 tausani baidanao, hiya neta Lamine yehana yo hinage Tamana yehana manidiyai hileledi'o. Eena galewaena alina ehebo yabenalei dova bwahi daguguna, na hinage dova tutu daguguna. Na alinane yabenalei dova tomowa mayadi ai'opi'opi higohagoha adi benali namwanamwadi.
Na tomowaone abamiya wasawasa mehenai hitowolo, neta meimeituwa vehopali na babadaone mehediyai, na wali vauvauna hiwaliwaliyei. Na walinane nigele teya yaiya howahowana ihanapui, bada ta'i hiya bodadine hitau 144 tausani howahowadi, na hesi hibom taumiya bale'u Yaubada bada igimwalaidi'o.
Na towatowahowone hiya nigele lauhapuli waiwaihiu baidadiyao hiyapaihowai, wuwuna hiya nuwanuwapuyodi, na hesi Lami himulitaei ili'ilimani, ebe havaidova ilalau. Hiya bada Yaubada igimwala mugaiyedi'o tomowa aidiyena, hiya neta Yaubada na Lami yadi lau'eli mugamugaina. Hiya nigele teya oyama awadiyena, yo nigele teya lauhapuli aidiyai.
Tausagenawasa tonuga yadi wasa
Hinage ehebo tausagenawasa ya'ita ewaena iyevayeva, ilaoma wasa namwanamwana miyamiya vateyaina habi walomahalavaeina taumiya bale'u aidiyai, neta abaloinao yo huhu yo alina ehebo ehebo yo boda ehebo ehebo aidiyai. Na tauwagenawasanane alinana mwala'ina iwalo,
‘Yaubada ammeheuhei na amwalo vetuvehaeyei, wuwuna yana hauga lauvetala bada imahalava'o, iya galewa yo bale'u yo ni'u, yo hinage bwahi bidala adi tauyemasele ainaena mehenai aemiu amyoudi na ampwagogo’.
Na tausagenawasa bwauna imulitaenama na iyoga, iwalo,
‘Babiloni bada ibe'u'o, bada ibe'u'o, dalavanane yana mumugaena boda maudoidi ivenumadi, mumuganane neta tauda ana nuwalele mumuga yababana vehabana’.
Tausagenawasa bwauwone tuluhadiyena ehebo hinage imulitaedima, na tausagenawasanane iya hinage iyoga alinana mwala'ina, iwalo,
‘Ebe yaiyadiwo lagulagune yo yana aiwa tagitagi aidiyai hipwagogo, na adi ve'ive'ilala manidiyai bo nimadiyai, 10 hiya Yaubada yana waini wahiwahiyalana mata hinuma, na waininane neta Yaubada yana manini moiha bada ihiwaiya'o modi'ini vedina ainai. Na hinage aiwa ala'alahawawalina yo gaima ala'alawolidi tomowaone taudiyai mata hilautowoi, Yaubada yana tausagenawasao yo Lami mehediyai. 11 Na adi muya neta aiwane asuna ihaehae vateyai, na nigele yana aba'ovi. Na nigele teya yadi aiyawasi ahubena yo boniyai aidiyai wuwuna tomowaone hiya lagulagune mayana aiwa tagitagi ana tautapwalolowo, na ana ve'ive'ilala adi tauvaiwo.’
12 Walo teina ainaena Yaubada yana tomowao hi'alama'i'ita, hiya yana loina ana taumulitao na Yeisu ana tauyemidiwo.
13 Hinage galewaena alinana yabenalei iwalo, ‘Teina uleledi, ebe yaiyadiwo yada Bada ana tauyemidiwo teina haugane talaulaune, hiya himwalowoi mata hiyaliyaya’.
Na Alu'aluwa Ve'ahihi hinage iwalo, ‘Moiha mata hiyaliyaya, wuwuna mata hi'aiyawasi yadi paihowa wahiyala ainaena, na yadi paihowa maihana mata hilobai’.
Bale'u ana laulau'eli
14 Yavinuvinunu na yaloyalovi hewahewana ya'ita, na yaloyalovinane ainai dova Towaho Moihana ya'i'itane, imiya na vahunai ana pwaopwaomi wasawasa goula, na nimanai yana elepa mehemehegaina.
15 Na ehebo tausagenawasa vada ve'ahihi ainaena imahalava, na alinana mwala'ina ainaena iyogahae towahone yaloyalovine ewanai imimiyane ainai, iwalo, ‘Yam elepaena ulautom, wuwuna bale'uwai hauga lau'eli bada imahalava'o, ta bada ai'ai hihuna'o’. 16 Ainaena towahowa yaloyalovine ewanai yana elepa ilau'wadiyei ta bale'u lau'elina ihiwa ahaidine.
17 Na ehebo tausagenawasa vada ve'ahihiyena galewa ainaena imahalava, iya hinage elepa mehemehegaina nimanai.
18 Na ehebo hinage tausagenawasa abapwaoli ainaena ilaoma, iya aiwa ala'alahi ana tauloina, na alinana mwala'ina iyoga tausagenawasane mayana elepane ainai, iwalo, ‘Yam elepane uyepaihowa na guleipi ainona bale'uwai utano'ahai, wuwuna bada hibuina'o’.
19 Eeta tausagenawasane yana elepaena guleipi ainona bale'uwai itomdi, na abapihagi mwala'ina holanai ihiwaidi. Na abapihagine neta Yaubada yana modi'ini. 20 Na guleipine maudoina ipihagidi, abapihagi ainai, neta dalava mwala'ina tulutuluhanai, na 'wahina isagesagena abapihagi holanaena, dova abaita, ana daodao 300 kilomita, na ana hae dova bale'uwena na hosi itowotowolo gadona ainai.