15
Ve'ive'ilala yababadi
Ehebo hinage abanuwapwanopwano mwala'ina ya'ita galewai, neta tausagenawasa 7, mayadi muyamuya yababadi 7. Na muyamuyaone yababadine neta Yaubada yana modi'ini yana aba'ovi.
Na hinage ya'ita dova ni'u yana daumwali na aiwa ala'ala hawahawawalina, na ni'unane dova vihilo papalinai boda hitowotowolo, hiya lagulaguwo yo aiwa tagitagi yo hinage yehana ana numela ainaena bada hiwahiyala gabaedi'o. Na bodane nimadiyai aba'ai'opi'opi Yaubada ainaena, na maudoina Mosese yana wali hiwaliwaliyei, iya Yaubada yana taupaihowa, na hinage Lami walina hiwaliwaliyei, hiwalo,
‘Taubada Yaubada Tauwahiyala moiha, yam paihowao mwala'idi na abanuwapwanopwano, na yam mumuga maudoina namwanamwana na dumwaludi, na hinage abaloina maudoidi uloinaedi.
‘Taubada ee, tomowa maudoina hive'ahihiyego, na hi'awa wasawasaego, hinage owa taumasele, ainaena taumiya bale'u maudoidi mata hilaoma mehemwai na hipwagogo, wuwuna tomowa maudoidi yam loinao dumwadumwaludi bada hi'itadi'o.’
Na mulitai hinage ya'ita galewai Yaubada yana vada ve'ahihi ho'eho'ena, na vadanane holanai yana waloyemidi lelelelena imiyamiya. Na vada ve'ahihine ainaena tausagenawasa hitau 7 himahalavama na muyamuya 7 nimadiyai. Tausagenawasaone adi ale'o hewahewadi na masemaseledi, na adi tulituli goula nuwanuwadiyai hihipwaidi.
Na meimeituwa vehopali aidiyena ehebo vedi goula 7 ivaidi, ta tausagenawasaone 7 imohedi, na vediwone holadiyai Yaubada miyamiya vateyaina yana modi'ini i'oiye mwaudi.
Tenem ainai vada ve'ahihi holana imwau Yaubada yana wasawasa yo yana ala'alawowoli ainaena, ana ita dova asu, na nigele teya yaiya howahowana vada ve'ahihine ainai iluwu, ana higa tausagenawasao 7 yadi paihowa muyamuyaone 7 hive'ovidi.