18
Dalava Babiloni yana be'u
Mulitai ehebo tausagenawasa ya'ita galewaena i'ai'aituluma, iya mayana loina mwala'ina, na hinage maselenaena bale'u maudoina i'abiye masele, na alinana mwala'inaena ilohagali iwalo, ‘Dalava mwala'ina Babiloni bada ibe'u'o, na Tomodulele mayana alu'aluwao yababadi bahudi yo hinage lowolowo yababadi vagadi vagadi hivedalavaena'o. Wuwuna Babiloni yana waini boda bagibagilidi ivenumadi, waininane neta pwanoli yababana. Iya taumehe'ayo ainaena bale'u ana tauwasawasao baidadi hipwanopwanoli, na pwanolinane aidiyena tau'awa une yadi wasawasa mwala'ina hilobalobaidi.’
Hinage galewaena ehebo alina yabenalei, iwalo, ‘Yagu tomowao dalava neta ainaena ammahalavama, na mata yana yababane alimiyai igeyo'awa na ana maiha yababana amlobai. Wuwuna yana yababa ana mwala'i dova galewa yana hae, na yana mumuga yababanane teina vehabadi Yaubada inuwanuwatuwu na iyemaiha.’
Na hinage tausagenawasanane iwalo, ‘Dalava tenem uyemaiha dova yana paihowane, na uyemaiha mai bwau yana paihowa vehabana. Hinage iya yana waini yababana uyebweli mai bwau ta umohei inuma. Na hinage yana walo haehae yo yana mehe'ayo adi maiha umohei, muya yo dou, wuwuna iya iwalo, “Yau alawata, nigele mata hiwape yana tupwa ainai yayamiyamiya, na hinage nigele dou yayalobai”. Ainaena mai'ehebo muyamuya teina ainai himahalava, neta asiyebwa yo dou yo vahali na aiwa ala'alahawawalina i'alahiye sawali. Na Taubadawa Yaubada abo waihiune ana maiha imoihei, wuwuna ibom Tauwahiyala moiha.’
Na bale'u ana tauwasawasao, hiya waihiune baidadi hipwanoli'o na himehemehe'ayo, hibom hinage dalavanane vehabana hidou vahivahili, na mehelinodi hisagena haugana dalavane i'ala'alahi na asuna hi'ita. 10 Na himeheuhi ana muya vehabana, eena amwaha daodaowai hitowolo na hiwalo, ‘Aiyoi, aiyoi! Teina ta'i dalava mwala'ina na wahiwahiyalana Babiloni bada ana mehesabu ilobaiya'o.’
11 Na hinage bale'uwai tau'awa unewo hinuwavitai na dalavanane vehabana hidou, wuwuna yadi tobwatobwao nigele teya hinage adi taugimwala. 12 Yadi tobwatobwaone goula yo siliba yo gaima wasawasa yo giniuba yo ale'o namanamalidi hewahewadi yo ale'o wasawasa yebweyebwelidi yo aiwa panepanedi bagibagilidi yo ginauliwo wa'iya ainaena hipapahowaidine yo aiwa namwanamwadi dova gavi yo kopa yo pwawati yo gaima hewahewadi 13 yo gado'a yo haiyala yo waini yo woloi olibe yo pwalawa yo witi yo bulumakau yo sipi yo hosi yo waga niuniuli, na hinage tomowa mayawahidi higimwalaidi na hinage taupaihowao.
14 Na tau'awa unewo hiwalo dalavane ainai, hiwalo, ‘Ginauli namwanamwadi hiya nuwanuwam bada hi'ovi'o, na hinage yam wasawasa, yo amwalo vetuvehae maudoina i'ovi'o, na mata nigele uyalobauyoidi’.
15 Na tau'awa unewone hiya wasawasa mwala'ina dalavanane ainaena hilobaidi, hitowolo amwaha daodaowai, wuwuna dalavane ana muyao hi'itaya'o, ta himeheuhi, na mayadi nuwayababa hidou, 16 hiwalo, ‘Aiyoi, aiyoi, dalava tenem mwala'ina mwalona ipasa ale'o wasawasa yo hewahewadi na hawahawawalidi na ihumauyoi goula yo gaima wasawasa yo giniuba aidiyena, 17 na hauga habuluna ta'i ainai yana wasawasaone hi'ovi'o’.
Na hinage hiya tau'abi'eyaisi, yo yadi taugelugelu maudoidi yo ni'u ana tau'adau bagibagilidi ainaena yadi namwanamwa hilobalobai amwaha daodaowena hitowolo, 18 na dalavane asuna hi'ita, na hiyoga, hiwalo, ‘Nigele teya dalava ana ita dova teina dalavane mwala'inane, na teina wau vedova?’
19 Ainaena vahudi higawalaidi, yo hidou mwala'ina, hiwalo, ‘Aiyoi, aiyoi, dalava tenem mwala'ina ainaena tau'adauwo yadi wasawasa hilobalobaidi na hauga muhamuhana ta'i ainai yana wasawasa maudoina bada isawali'o.
20 ‘Amyaliyaya galewai omiu Yaubada yana tomowao, yo hinage tauyewasao yo ana tauwalo mahalavao amyaliyaya, wuwuna mwalona ami muyao dalavanane ainaena amlobalobai na teina ta'i Yaubada muya ainaena iyemaihadi'o.’
21 Eena ehebo tausagenawasa wahiwahiyalana gaimatau mwala'i alilina i'avalaihini ta ni'uwai ivehanenene iwalo, ‘Dalava mwala'ina Babiloni mata ibe'u teina dova gaimane, na mata nigele taya'itauyoi’.
22 ‘Ainaena dalavane ana yaliyaya i'o'ovi, na nigele teya aba'ai'opi'opi alinana, yo yoguli alinana hiyabenabenalei. Na hinage paihowa adi tauhanapuwo nigele mata hiya'itadi, na hinage witi abamutuna daguguna i'ovi ainaena
23 ‘Na masele abamwauwina maseledi ainai mata nigele hiya'itadi. Na hinage tauvetawahola alinadi dalavane ainaena mata nigele hiya benaliuyowei.
‘Moiha, bale'u maudoina ainaena dalavane ana tauwasawasao hihae alili, na yadi balau aidiyena tomowa maudoina bale'u ana taumiya hi'oya'oyamaedi.
24 Na hinage mwalona tomowa bagibagilidi hiya tauwalo mahalavao, yo Yaubada yana tomowao hi'oiye mwalowoidi'o dalavane Babiloni ainai. Moiha ulauhapuli'o wuwuna taumiya bagibagilidi u'oiye mwalowoidi'o ainaena ana mehesabu mata ilobai Yaubada ainaena.