21
Galewa vauvauna yo bale'u vauvauna
Ainaena galewa yo bale'u miyamiyadi ya'ita'itadi na hitau'aidawani ta hisasawaline, na galewa vauvauna na bale'u vauvauna hitaumahalava, na hesi nigele ni'u.
Na dalava mwala'ina ve'ave'ahihi ya'i'itane, iya Yelusalem vauvauna, galewaena i'ai'aituluma Yaubada ainaena, bada iyepasaya'o dova tautawahola waihiuna ipasa, na mwanena baidana hivelau lobaloba.
Na abamiya wasawasa ainaena alinana mwala'ina yabenalei, iwalo, ‘U'ita teina hauga, Yaubada mayana tomowao himiyamiya, wuwuna iya mata baidanao, na hiya mata yana tomowao. Moiha Yaubada ibom iya baidadi. Yaubadane mehelinodi iba'ilidi, ta mata nigele mwalowoi, nuwana nuwayababa yo muyamuya yo dou aidiyai iyamahamahalava, wuwuna mumuga miyamiyana bada i'ovi'o.’
Eena abamiya wasawasa ana taumiyane iwalo, ‘Ginauli maudoidi ya'abiye vauvaudi’, na hinage iwalo, ‘Walo teina uleledi, wuwuna walo moiha na howahowana tayemidiyedi’. Na hinage iwalo auligau, iwalo, ‘Bada i'ovi'o. Yau abavetuwuni na aba'ovi na Taumugai yo Taumulita. Na ebe yaiyadiwo hiya gadodi himaguni we'aha bidalaena yamohe mohiledi, yawahidi vehabana. Na ebe yaiyadiwo Tomodulele hiwahiyala gabaei, mata ginauli namwanamwana aliguwena yamohedi ta yau yadi Yaubada na hiya natuguwao. Na hesi hiya nigele tau'atepatu na nigele hiyayemidi, na tauveyababa yo tau'oiye mwalowoi yo taupwanoliwo yo taubalau, yo aiwa tagitagi tautapwalolowo, yo tau'oyamao maudoidi, hiya teina yadi tupwa dalava ala'alahina, neta mwalowoi bwauna.’
Yelusalem vauvauna
Eeta tausagenawasaone 7 mwalona muyamuya vedidi 7 adi tau'avalao, ehebo aidiyena ilaoma, na iwalo auligau, iwalo, ‘Ulaoma na waihiu yave'itago, neta iya Lami mwanena’.
10 Na Alu'aluwa Ve'ahihi ilauvaigau oya haehae alilina ewanai, na dalava masemaselena ive'itagau, yehana Yelusalem, galewaena i'ai'aituluma Yaubada ainaena. 11 Na Yaubada yana wasawasa maselena dalavanane ainai ihinahinali, na dalavanane maselena dova gaima wasawasa ala'alawana yo hawahawawalina, na inamanamali dova vihilo masemaselena.
12 Na dalavanane ana abwalu mwala'ina na ewa'aliliyai, na ana awa'eda adi bagibagili 12, na awa'edaone adi tau'ita avivini tausagenawasao 12, hinage awa'edanane aidiyai huhu 12 Isileli aidiyena yehadiyaone hileledi'o. 13 Abwalu ana waheiwone vehopali. Ehebo tupwa aluwabu ainaena, na ana awa'edao tonuga, tupwa bomatu ainaena awa'edao tonuga, yalasiyena hinage awa'edao tonuga, na tupwa bwauli awa'edao tonuga. 14 Dalavane mwala'ina ana abwalu wahuwahuna, neta gaima namwanamwadi 12 yaiyaidi ewadiyai, na gaimadine aidiyai Lami ana tauyewasao 12 yehadiyaone hileledi'o.
15 Na tausagenawasane aliguwai i'a'aubabadawa, nimanai abalive goula, na ebeha ainaena dalavane yo ana awa'edao yo ana abwalune iliveidi. 16 Dalava mwala'ina ana daodao yo ana tabataba tupwa vehopali ehe'ehebodi. Eena tausagenawasane yana abalive ainaena dalavanane ilivei, na ana daodao yo ana tabataba yo ana hae maudoina ehe'ehebodi, neta 2400 kilomita. 17 Na abwalune ana bado nimanaena ilivei ta ilobai 36 ana bado neta 144 kiubita. Tausagenawasanane nimana dova towaho nimana ana daodao.
18 Dalava mwala'ina ana abwalune gaima wasawasa na namanamalidi aidiyena hi'a'abine, na dalava holana goula ainaena hi'a'abine, na hinamanamali dova vihilo. 19 Dalavanane ana wahuwahu gaimanaone, gaima wasawasa na namanamalidi aidiyena hiyepasane, wahuwahu mugai ana pasa ehebo gaima wasawasa hewahewana, gaima bwauna ana ita dova giniuba, tonugana yebweyebwelina, na vehopalinane dova mwadaya tayana, 20 paibina dova siyae, sikisina hawahawawalina, na sebenina yogeyogena, na eitina dova tavali ala'alawana, na naenina magomagolona, na tenina hulehulelena, na lebenina dova ni'u gibagibana, na tuwelona gibagibana dova nabu'a. 21 Na dalavane ana awa'edao tuwelowone giniuba mwala'idi tuwelo aidiyena hipapaihowaidine, na awa'eda ehebo giniuba ehebo ainaena hipaihowai. Na dalavanane ana amwaha maudoina goula a'ava, inamanamali dova vihilo.
22 Dalavanane ainai nigele vada ve'ahihi yaya'ita, wuwuna Taubada iya Yaubada Tauwahiyala alili yo Lami, hiya vada ve'ahihinaede.
23 Mahana yo wai'ena nigele adi lowoinana ta hihinali dalavanane ainai, wuwuna Yaubada yana wasawasaena ihinahinali maudoina, na hinage Lami iyemala masele dalavanane ainai. 24 Na maselenane ainaena taumiya bale'u hilowolowouhi, na bale'u ana tauwasawasao yadi wasawasa hivaiyama dalavanane ainai. 25 Na dalavanane ana awa'edao nigele howahowana ahubenaena higuduidi, na tenem ainai nigele teya boniyai.
26 Na abaloinao maudoidi yadi ve'ahihi yo yadi walo vetuvehae hivaidima dalavanane holanai. 27 Na nigele howahowana ginauli bi'ibi'idi dalavanane ainai hiluwu, dova mumuga vedeba hinihinimayadi yo tau'oyamao. Na hesi hiya yehadi hileledi'o Lamine yana yawahi bukina ainai mata hiluwu.