22
Eeta tausagenawasane yawahi bwahina ive'itagau, bwahinane mehena masemaselena moiha dova vihilo, Yaubada yo Lami yadi abamiya wasawasa ainaena isagesagenama. Ta dalavane ana amwaha ahi'ahipunaena isagesagena dobi. Na bwahine papalina ainai yawahida aiwanao hitowotowolo. Aiwadine ainodi wai'ena ehebo ehebo vagadi na vagadi, eeta bolimai ehebo holanai maituwelo hi'ai'aino, na lugunao boda maudoidi bale'uwai yadi mulamula.
Na hesi Yaubada ginauliwowa i'awa yababaediwa mata nigele dalavanane ainai hiyalobaidi Yaubada yo Lamine yadi abamiya wasawasa ainai himiyamiya, na Lamine yana taupaihowao ainai hipaihowa. Yo hinage manina hi'ita, na hiya yehanane manidiyai.
Nigele masigili, na nigele mahana yo lampa, wuwuna Bada yada Yaubada iya ta'i yadi maselene na mata hiloina vateyai.
Yeisu yana laoma
Ainaena tausagenawasane iwalo aliguwai, iwalo, ‘Walo teina moiha na howahowana tayemidiyedi, wuwuna Bada Yaubada ibom Alu'aluwana ana taumohe tauwalo mahalavao aidiyai, na yana tausagenawasa ivetamalei na yana taupaihowao aidiyai ive'ita hava mata muhamuhana imahalavama’.
Na Yeisu iwalo, ‘Am'ita! Teina hauga na yalaowa, na hiya waloyemidi buki teina ainai adi tau'awa abiwo hiyaliyaya’.
Yau Yoni ginauli teina maudoina yabenaledi'o, na ya'itadi'o. Teina ginauliwone yabenaledi na ya'itadi ta tausagenawasanane aenai yatalupwagogo na yatapwalolo iya ginaulidine iveve'itagaune vehabana.
Eeta iwalo aliguwai, iwalo, ‘Havena dova, wuwuna yau taupaihowa bada dova owa na tahidao hiya tauwalo mahalavao, yo hinage hiya buki teina ana tau'awa abiwo. Na Yaubada hesi ainai upwagogo.’
10 Na hinage iwalo auligau, iwalo, ‘Havena waloyemidine buki teina holanai udawadawanidi, wuwuna hauga bada ilauvahavahaliya'o, 11 na ebe hiya tauyababa besiwa mata yababana aidiyai imiyamiya, na ebe hiya yadi mumuga bi'ibi'idi besiwa bi'i ainai himiyamiya, na ebe hiya yadi mumuga namwanamwana besiwa yadi mumuga namwanamwana ainai himiyamiya, na hinage hiya ve'ave'ahihidi besiwa ve'ahihi ainai himiyamiya’.
12 Ainaena Yeisu iwalo, ‘Mata muhamuhana na yalaowa ta ami maiha yavaidiwa ta ya'aiyauya alimiyai, dova yami paihowa ana mwala'i, 13 wuwuna yau Taumugai yo Taumulita, na abavetuwuni yo aba'ovi’. 14 Na amyaliyaya ebe yaiyadiwo omiu ami ale'o am'abiye maseledi, wuwuna omiu mata aiwa ainona yawahida vehabana am'aidi, yo hinage dalavanane ana awa'edao aidiyena amluluwu. 15 Na dalavanane maseleyai ana taumiyao adi ita dova edewa, neta tomowa yadi mumuga bi'ibi'idi, yo balabalaudi, yo taumehe'ayowo, yo tau'oiye mwalowoiwo, yo alawai adi tauyemidiwo, yo hinage oyamao adi taunuwalelewo. 16 ‘Yau Yeisu, na yagu tausagenawasa bada yavetamalenawa'o alimiyai, ta ginauli teina iwalowedi tauyemidiwo alimiyai. Yau Deivida wuwuna yo yana huhu ainaena yalaoma, na yau hinage sailohana maselena.’
17 Eeta Alu'aluwa Ve'ahihi na Lami mwanena hiwalo, ‘Yeisu ulaoma’. Yo yaiyadiwo omiu walo teina ambenalena'o, omiu hinage amwalo, ‘Yeisu ulaoma’. Na hiya gadodi himaguni hilaoma, yo yaiyadiwo hiya nuwanuwadi yawahi bwahina hivai awawai na hinuma. Nigele ana maiha.
Aba'ovi
18 Omiu walomahalavao buki teina ana taubenaliwo teina ami venuwamwau, ebeha havena yami walowena amyemuyemutulai, mata dova muyamuya buki teina holanai iwalo mahalavaedi'o Yaubada iyemutulaidi alimiyai. 19 Na hinage havena ehebo walomahalavao buki teina ainaena amvaivai vehulu, mata dova ta Yaubada hinage ami ai'aiyauya yawahi aiwana ainaena ivai vehulu, na hinage yami abamiya dalavane masemaselena holanai, yo ginauli bagibagilidi namwanamwadi buki teina ainai iwalowedi'o, alimiyena ivai vehuludi.
20 Walo teina ana tau'abiye mahalava iwalo, ‘Moiha. Teina na yalaowa.’
‘Dova Bada, ulaoma, owa Yeisu’.
21 Yada Bada Yeisu yana ve'i'ila yo yana velau maudoimiu ana tauyemidiwo alimiyai. Moiha.