3
Sadisi yadi leta
‘Tausagenawasane tautapwalolowone Sadisi ainai i'ita'ita avivinidine yana leta ulele Sadisiwone vehabadi, na uwalo,
‘Wasa teina ilaoma towahone ainaena, iya towahone Yaubada Alu'aluwana 7 yo hinage utui 7 ainai himiyamiya. Iya teina yana walomahalava alimiyai, iwalo:
‘Yami paihowa bada yahanapuidi'o, na wasamiu yabenalei ebeha mayawahimiu ammiyamiya, na hesi nigele, wuwuna alu'aluwamiu bada himwalowoi'o. Ainaena eno'enowena amtowolo na hava habuluna alimiyai imiyamiya am'abiye mwala'i, na havena maudoina imwalomwalowoi. Yahanapui yami paihowa yagu Yaubada mehenai tupwana nigele hiyadumwalu. Na mwalona ve'itanane hive'itagomiu'o yo ambenalena'o, howahowana amnuwatuwu avivini na amnuwabui, ta ammulita ili'ilimani. Na ebe nigele eno'enowena amyatowolo, howola abo alimiyai yalaowa na aluwamiu yavegavai dova tau'aivavali, na nigele amyahanapui aiteya ahubena ainai yalaowa.
‘Na tupwamiu Sadisi ainai ami ale'o masemaseledi, howola abo omiu baidaguwao talau ovi'ovi ma'ada ale'o hewahewadi, wuwuna omiu ilowoinanegomiu. Na ebe yaiyadiwo alimiyena Tomodulele amwahiyala gabaei omiu hinage ami ale'o hewahewana amli'wadi, na havena yehamiu yawahi bukina ainaena yaho'eho'e vehulu, na hesi ebeha yehamiu mata yawalo mahalavaedi Tamagu mayana tausagenawasao mehediyai, ebeha omiu yagu boda.
‘Eeta ebe alimiyena yaiya matalinana Alu'aluwa Ve'ahihi yana walo tauyemidiwo aidiyai ibenalei.
Piladelipiya yadi leta
‘Tausagenawasane tautapwalolowone Piladelipiya ainai i'ita'ita avivinidine yana leta ulele Piladelipiyaone vehabadi na uwalo,
‘Wasa teina ilaoma iya masemaselena na moihana ainaena, na hinage iya Deivida yana abaho'e nimanai i'abi'abi avivini, na ebe awa'eda iho'e nigele teya howahowana na igudui, na hinage ebe igudui nigele teya howahowana iho'e. Iya teina yana walomahalava alimiyai iwalo:
‘Yami paihowao bada yahanapuidi'o, na hinage yahanahanapui yami wahiyala tupwana imiyamiya, wuwuna yagu ve'itao ammulimulitaedi, na hinage yehagu nigele amyauvalaei. Eeta amwaha yaho'eya'o mehemiyai na nigele teya howahowana na igudui. Na moiha, hiya Tomodulele yana bodao hi'oyama hiwalo ebeha hiya Yudeya, na hesi nigele. Eeta howola abo yaloinaedi na hilaoma mehemiyai na hipwagogo na maudoidi hihanapui ebeha omiu yavelauwegomiu. 10 Na howola abo hauga vitai imahalava bale'uwai, na tomowa maudoidi itowoidi na omiu hesi mata vitaine ainai ya'ita avivinigomiu wuwuna yagu walo ammulimulitaedi na vehabagu am'alama'i'itaegomiu.
11 ‘Muhamuhana abo yalaowa na hava dova alimiyai imiyamiya am'abi avivinidi na mata nigele yaiya maihane alimiyena iyavaivehulu. 12 Na ebe alimiyena teya Tomodulele iwahiyala gabaei, yaloina na ivelogidi Yaubada yana vada ve'ahihi vehabana, na mata nigele hinage iyalaugabaei, na alimiyai Yaubada yehana yalele, na hinage Yaubada yana dalava yehana yalele, neta Yelusalem vauvauna, howola abo galewaena i'aituluma yagu Yaubada ainaena. Na hinage alimiyai yehagu vauvauna yalele.
13 ‘Eeta ebe alimiyena yaiya matalinana, Alu'aluwa Ve'ahihi yana walo tauyemidiwo aidiyai ibenalei.
Laodisiya yadi leta
14 ‘Tausagenawasane tautapwalolowone Laodisiya ainai i'ita'ita avivinidine yana leta ulele Laodisiyaone vehabadi, na uwalo,
‘Wasa teina ilaoma Moiha ainaena iya tauwalo moiha, na hinage iya Yaubada yana paihowao wuwuna, iwalo mahalava alimiyai iwalo:
15 Yami paihowao bada yahanapuidi'o ebeha nigele ala'ala wowoli yo gwagwama. Nuwanuwagu ehebo tupwa ainai ammiyamiya. 16 Na hesi omiu bada ahi'ahipuwai, nigele ala'ala wowoli yo gwagwama yadi tupwai amyamiyamiya. Ainaena awaguwena mata yahowa vehulugomiu. 17 Na omiu amwalo, “Yau wasawasa, na ginauli maudoina howahowagu”, na nigele amyahanapui ebeha omiu bada wewelohe, na atemuyamuyamiu, na hinage mehegibugibumiu na bugebugewamiu. 18 Ta ainaena yavenuwamwauwegomiu na aliguwena goula moiha amgimwala na ainaena amwasawasa, na hinage ale'o hewahewadi amgimwala na amli'wadi na havena mabugebugewamiu amlaulau, na hinage mulamula amgimwala na mehemiyai amhiwaidi na mehemiu himaseleuyo.
19 ‘Na amnuwatuwu avivini ebeha yaiyadiwo omiu yavelauwegomiu, ta yahinahinabodaigomiu neta ya'abiye dumwalugomiu ta amwahiyala na amnuwabui. 20 Na am'ita, yau yami awa'edai yatowotowolo na ya'aigohagoha. Na ebe yaiya owa alinagu ubenalei awa'eda uho'e, mata yaluwuwa na owa na yau tave'au'augelu, na owa baidagu ta'ai yaugogo. 21 Na ebe yaiyadiwo alimiyena Tomodulele amwahiyala gabaei, yatalam alimiyai na baidaguwao tamiya yagu abamiya wasawasa ainai, dova yau Tomodulele yawahiyala gabaeine, ta Tamagu yana abamiya wasawasa ainai baidagu amiyamiyane.
22 ‘Eeta ebe alimiyena yaiya matalinana Alu'aluwa Ve'ahihi yana walo tauyemidiwo aidiyai ibenalei.’