7
Isileli manidiyai Yaubada ana ve'ive'ilala hi'oiye patu
Ginauli teina tuluhanai tausagenawasa vehopali ya'i'itadine hitowotowolo bale'u tupwanao vehopali aidiyai. Tausagenawasawone yaumai mehena adi bagibagili vehopali hi'abi'abi avivinidi ta ebeha havena bale'u yo ni'u yo aiwa aidiyai hitowatowa. Yaubada italam na ebeha tausagenawasaone bale'u yo ni'u hi'abiye yababadi. Na ehebo hinage tausagenawasa ya'ita mahana yana abapoetaohaniyena ilaolaoma na nimanai Yaubada miyamiya vateyaina ana ve'ive'ilala. Tausaganawasanane iyoga tausagenawasaone vehopaline aidiyai, iwalo, ‘Havena bale'u yo ni'u yo aiwao am'abi'abiye yababadi ana higa yada Yaubada yana taupaihowao adi ve'ive'ilala tamwauwi manidiyai’.
Eeta ve'ive'ilalane himwauwi tupwana Isileli manidiyai, na mulitai Isileliwone adi bagibagili yabenaledi, neta 144,000 maudoina, neta Isileli huhu aidiyena.
Huhu Yuda aidiyena tomowa adi bagibagili neta 12,000 manidiyai himwauwidi, na Lubeni 12,000, na Gada 12,000, hinage Ase 12,000, na Napitalai 12,000, na Manasa 12,000, hinage Simiyoni 12,000, na Livai 12,000, na Aisake 12,000, hinage Sebuloni 12,000, na Yosepa 12,000, na hinage Beniyamina 12,000.
Boda mwala'i ali'alilina
Mulitai, yavinuvinunu na boda imwala'i alilina ya'i'itadine, nigele aivahili. Tomowaone abaloina ehebo ehebo aidiyena, na huhu ehebo ehebo aidiyena, na boda ehebo ehebo aidiyena, na alinao ehebo ehebo aidiyena, maudoidi abamiya wasawasa mehenai na hinage Lami mehenai hitowotowolo na adi ale'o hewahewadi, na labulabu luguna hi'abi avivinidi, 10 na alinadi mwala'inaena hiyogayoga, hiwalo, ‘Ada livahi yada Yaubada ainai, iya abamiya wasawasa ainai imiyamiya, na hinage Laminane ainai’.
11 Na tausagenawasaone abamiya wasawasanane yo hinage babadaone yo meimeituwaone vehopali hitowolo gwaigwaipileyedi, na maudoidi hibe'utalu na Yaubada ainai hipwagopwagogo ta mehenai hiwalowalo vetuvehae, 12 hiwalo, ‘Moiha, yada Yaubada ainai tano'o, yo ta'awa wasawasaei yo hanapu yo awayauwedo yo ve'ahihi yo wahiyala himiya vateyai ainai. Moiha!’
13 Na babadaone aidiyena ehebo ipanivila aliguwai, iwalo, ‘Yaiyadiwo teina ma'adi ale'o hewahewadi? Na havaena hilalaomane?’
14 Na ainai yawalo, ‘Taubada owa uhanahanapuidi, yau nigele’. Na iwalo aliguwai, iwalo, ‘Teina tomowaone bale'u muyana mwala'ina hive'alo, na adi ale'owone Lamine 'wahinanaena hiuwadi ta hihehewane. 15 Neta wuwuna Yaubada yana abamiya wasawasa mehenai himiyamiya, na ahubena yo boniyai aidiyai yana paihowao hipaipaihowaidi yana vada ve'ahihi holanai. Na hinage Yaubada yana abamiya wasawasa ainai imimiya, iya i'ita'ita avivinidi. 16 Nigele mata hiyavahaliuyo yo gadodi hiyamaguniuyo, na nigele mata mahana yo hava ala'alawowolina ainaena hiyamuyauyo. 17 Wuwuna Lamine, iya abamiya wasawasa holanai imiyamiya, iya adi tau'ita aviviniyede, eeta iya imugaiyedi bidala aidiyai, yawahidi vehabana, na Yaubada mata mehelinodi iba'ilivehuludi.’