6
Lauhipwaone maudoidi 6 hilivahi gabaedi
Na Lamine ya'ita lauhipwa ehebo ililivahine lauhipwaowa aidiyena, na meimeituwaone vehopali aidiyena ehebo alinana dova tutu yabenalei, iwalo, ‘Ulaoma!’. Eeta yavinuvinunu na ehebo hosi hewahewana ilaoma, na ana taugelune nimanai gita, na Yaubada pwaopwaomi wasawasana imomoheine. Na ilau i'aleha ta ebe iwahiyala.
Na Lamine lauhipwa bwauna ilivahi, na hinage meimeituwa bwauna alinana yabenalei iwalo, ‘Ulaoma’. Eeta hinage teya hosi hawahawawalina ilaoma, na ana taugelune Yaubada wahiyala himohei ta aleha ivaiyama bale'uwai, na ebe tomowa maudoidi hibom hi'alehauyoidi ta hiwunuwunuyoidi. Ta elepa ale'aleha mwala'ina imohei.
Na Lamine hinage lauhipwa tonugana ilivahi na hinage meimeituwa tonugana alinana yabenalei iwalo, ‘Ulaoma’. Eeta yavinuvinunu na ehebo hosi gibagibana ilaoma, ana taugelune nimanai yana sikele ai'ai vehabana. Na ehebo alina meimeituwaone vehopali ahi'ahipudiyena yabenalei, iwalo, ‘Aee, kapole vahali mwala'ina: pegapega ana vitai ehebo neta ahubena ehebo ana maiha na pwalawa ana vitai tonuga neta ahubena ehebo ana maiha. Na hesi olibe aiwadi yo guleipi oyadi havena amveyaveyababadi.’
Na Lamine hinage lauhipwa vehopalina ilivahi, na hinage meimeituwa vehopalina alinana yabenalei, iwalo, ‘Ulaoma’. Eeta yavinuvinunu na ehebo hosi ana ita tupwana hewahewana ilaoma. Na ana taugelune yehana Mwalowoi na hinage Bwebweso vahalinai imulimulitaei, na hitau bwauwone loina hivai Yaubada ainaena ebeha tomowa maudoidi himutudi alehaena yo vahaliyena yo asiyebwaena yo hinage lagulagu manimaninidi aidiyena, na nigele ebeha tomowa maudoidi himutudi, na hesi bale'u maudoina ainaena boda tawahei adi bagibagili vehopali, na aidiyena mata ehebo boda maudoidi himutudi, na boda tonuga hitupwa.
Na hinage Laminane lauhipwa 5 ilivahi, na Yaubada yana abapwaoli elauhanai yana tamowao alu'aluwadi ya'itadi, hiya mwalona bale'uwai Yaubada yana walo ana tauwalo moiha namwanamwadi, na teina vehabana tomowa hive'alehaedi na hi'oiye mwalowoidine. 10 Na alu'aluwaone alinadi mwala'inaena hiyogayoga, hiwalo, ‘Bada Tauwahiyala moiha na ve'ave'ahihim, aiteya hauga ainai mata ama tau'oiye mwalowoiwone bale'uwai ulauvetalaedi na uyemahaidine’.
11 Eeta adi ale'o hewahewadi imohedi, na iwalo ta hauga ubwa'ubwana hi'aiyawasi, ana higa tupwadi hinage yadi taliya taupaihowao yo tahidiyao taumiya bale'u hi'oiye mwalowoidi, ta dova mwalona hiya himwamwalowoiwa Yaubada yana paihowa vehabana ta adi vahivahili howahowadi na abo Yaubada taumiya bale'u iyemaihadi.
12 Na Lamine hinage ya'ita lauhipwa 6 ilivahi na mwani'ini'i mwala'ina isagena, na mahana iguguyou, ana ita dova walata dubina, na hinage wai'ena ana ita maudoina hawahawawalina 'wahina dova. 13 Na utuiwone galewaena hibe'uma, dova ebe aiwa ainona yaumai wahiwahiyalana itowa ta ainonaone hiholuholu.
14 Na galewa ya'ita dova peipa iyou ta isawali, na oya ehebo ehebo yo bwanabwanao himiya geyo'awa vali tupwa aidiyai.
15 Na bale'u adi tauwasawasao yo tauloinao yo aleha adi babadao yo wasawasao yo tauwahiyalao, yo hinage tomowa mohili yo taupaihowao, maudoidi hidena oyai, na duluva yo gaima aidiyai hi'aidawani. 16 Eena hiyoga gaima yo oya aidiyai, hiwalo, ‘Ambe'uma ewamaiyai, ta ebe havena iya abamiya wasawasa ainai imiyamiyane i'ita'itagai, na hinage Lamine yana modi'ini ainaena.
17 ‘Wuwuna Yaubada na Lamine yadi modi'ini ana ahubena mwala'ina bada imahalavama'o, na nigele teya yaiya howahowana na iwahiyala gabaedi.’