6
Taupaihowao yadi babadao hive'ahihiyedi yo hi'awa abi aidiyai. Ebe nigele mata tupwadi tomowa yada ve'itaone hiya'awa yaliyedi, na hiwalo, ‘Yaubada ana tauyemidiwo hiya, na nigele hiyapaihowa dumwalu’.
Hinage hevahevaliwone ebeha yadi babadaone baidadiyao hi'awa tahigu Besinana ana yemidi ainai, ta ebe havena yadi babadao adi yemidi hilaulaumwau. Na hesi himwahaliuhi vehabadi, yo yadi paihowa namwanamwadi himwala'i, wuwuna yadi babadaone hiya Besinana ana tauyemidiwo, eeta velauwena aidiyai hipaihowa.
Tauve'ita oya'oyama vehabadi
Ve'ita teina uguguyaedi tomowa aidiyai. Na ebe yaiya yana ve'ita vagana, nuwana yada Bada Yeisu Besinana yana walo dumwadumwaludi nigele iyamulitaedi, na ve'itaowa mumuga namwanamwana vehabana ita'wata'awataedi, iya yana nuwapwanopwano inuwahaehaeyei, ta miya tulutuluha ivevetuwunine. Teina mumugaone aidiyena alomagigili yo modi'ini yo walo yabayababa yo manini na veta'eta'e himahamahalava. Ainaena adi geluwo baidadiyao hive'awa pa'ipa'i'i, na yadi nuwatuwu yababanaena vehabana ve'ita moiha havena hihanahanapui, na hesi hinuwatuwui ebeha Yaubada ana ve'ahihi ainaena wasawasa bale'u mwala'ina hilobai.
Na ita yada wasawasa vagana, Yaubada ana ve'ahihi ainaena howahowana iloinaegita, na hesi wasawasa bale'u ana loba havena vehabana tanuwanuwatuwu. Wuwuna ita mwalona nimanima a'avada bale'uwai tamahalavama, na howola abo nimanima a'avada bale'u teina talaugabaei. Ainaena ada yo ada ale'o vehabadi tayaliyaya, na vali ginauli vehabadi havena tanuwanuwatuwu alili.
Hiya wasawasa ana taunuwalelewo howola abo Tomodulele yana hipwahipwa ainaena ilauhipwaidi, na yadi nuwatuwu pwano aidiyena hi'abiye yababadi, yo howola abo hiya silahe moiha hilobai. 10 Wuwuna wasawasa ana nuwalele yababana maudoina wuwudi, na hinage wasawasa ana beha wahiyala ainaena, tupwadi adi geluwo tapwalolo moiha hilaugabaei, ta aba nuwayababa bagibagilidi hilobalobaidi.
Amwaha namwanamwana vehabana
11 Timoti, owa Yaubada yana taupaihowa, eeta teina mumugane ainaena u'ita avivinigo, na mumuga dumwadumwaluna umulitaei, teina ginauliwone amwaha namwanamwana, neta yemidi yo velau yo alama'i'ita yo nuwahegoya. 12 Hinage tapwalolo ana paihowa namwanamwadi aidiyai utowolo wahiyala, na yawahim vateyai hinage u'abi avivini, wuwuna mwalona Yaubada ivesinuwaigo hauganane yam yemidi Yaubada ainai uwalo mahalavaei tomowa bagibagilidi mehediyai. 13 Timoti, yaloinaego Yaubada mehenai, iya ginauli bagibagilidi yawahidi ana taumohe, na hinage Yeisu Besinana mehenai, iya mwalona Ponitiyo Pailato mehenai walomoihaena iwawalone. 14 Na yagu loinane ebeha venuwamwau teina umulitaei ili'ilimanidi, na havena ehebo ainai utapitapiya ana higa yada Bada Yeisu Besinana iwuyouyoma.
15 Wuwuna howola abo haugawa vesivesinuwanawa ainai Yaubada Yeisu i'abiye mahalava. Yaubada Tauloina ibom na namwanamwana, iya tauwasawasa maudoidi yadi Tauwasawasa, na hinage babadao maudoidi yadi Bada.
16 Yaubada ibom miyamiyavateyaina, eeta nigele teya yaiya dova, na yana dalava nigele howahowana ta'ita, wuwuna imasele alili, yo hinage nigele howahowana Yaubadanane ta'ita, na yana wasawasa yo yana wahiyala mata nigele iya'ovi. Moiha.
17 Bale'u ana tauwasawasao uvenuwamwauwedi ta havena hinuwanuwahaehae yadi wasawasa vehabadi, na hinage havena hiyemiyemidi ebeha howola abo aba hagu mwala'ina yadi wasawasa aidiyena hilobaidi, wuwuna wasawasadine sawasawalidi. Na hesi Yaubada ibom ainai hiyemidi, wuwuna Yaubada iya tau'aiyauya namwanamwana, na yada abayaliyaya maudoina iya ainaena himahamahalavama.
18 Hinage tauvewasawasaone uvenuwamwauwedi ta paihowa namwanamwadi yo vehaguhagu yo aiyauya aidiyena hivewasawasa moiha. 19 Teina ainaena adi maiha namwanamwana hauga ilalaoma ainai mata hilobai neta yawahi vateyai.
20 Timoti, yemidina Yaubada imomohegone u'ita'ita ili'ilimani, na hanapu oya'oyama yo awapa'ipa'i'i awa'awawa havena umulimulitaedi. 21 Wuwuna hiya mumugaone teina adi taumulitao yadi yemidi Yeisu ainai itapiya'o. Yaubada yana ve'i'ila imiya vahaligo.