5
Yada paihowa ada geluwo aidiyai
Havena babadao uwalowalowedi, na hesi nuwam hegohegoyanaena u'aubabada aidiyai, bada dova ta'i tamam u'awa'awanoiyei, na hevahevali u'awa'awa tahiguwedi; na ai'aihalewo aidiyai umumuga dova hinamwao na vahavahala aidiyai yam nuwatuwu masemaselenaena u'awa nuhuguwedi.
Hiwahiwapewone nigele yadi huhu amhaguidi. Na ebe natudiyao nuwana tubudiyao himiyamiya, hiya teina ilowoinanedi na hi'ita avivinidi, ta dova mwalona habuludiyai yadi ita'aviviniwa hiyemaiha, vehaguhagu teina dova Yaubada yana abayaliyaya.
Ainaena hiwahiwapewone hiya nigele yadi huhuwo, ebeha yadi yemidi Yaubada ainai himwauwi, na awanoiyena ahubena yo boniyai aidiyai amhaguidi. Na yaiya waihiu yaliyaya awa'awawa vehabana inuwayababa, neta iya tauna mayawahina na hesi alu'aluwana bada imwalowoi'o. Ainaena hiwahiwapewo guguya teina umohedi na himumuga ili'ilimani, ta ebe havena tomowa hiwahiwapewone hi'awa'awa yababaedi. Na ebe taunuwabui teya nigele yana huhuwo bo natunao iya'ita avivinidi, iya bada Yaubada yana ve'ita ita'wata'wataena'o, eeta iya ganamuliwone iyababa gabaedi.
Hiwahiwapewone uvahili eheboidi na uve'ahadi: ebe adi bolimai 60 bo ihae, na mwanediyao mwalona ehebo ta'i, 10 na tomowa mehediyai yadi mumuga dumwaluna, wuwuna natudiyao adi ita'avivini ainai hipaihowa ili'ilimani, yo taumanao na hinage tauyemidiwo adi italau ainai, yo taumiya vitai hihaguidi neta hiya uvahili eheboidi. 11 Na waiwaihiu vauvaudi hihiwahiwapedi havena hiluwu hiwalowalo yemidi Besinana ainai ta ebeha havena hitawatawaholauyo, wuwuna hiya mata yadi waloyemidine hiho'e na hitawaholauyo, 12 ta teina ainaena Yaubada mehenai bada hiyababa'o. 13 Eeta waiwaihiu vauvaudi havena uvetovetowolodi, wuwuna mata hi'abituluha yaiyai na vada ehebo ehebo aidiyai hivelavelabina na hivetalapili yo tomowa yadi vada alodi ulumiyaidi himodemodeyedi na hiwalowalo awa'awawauhi. 14 Ainaena yagu nuwatuwu ebeha waiwaihiu vauvaudi ilowoinaedi na hitawaholauyo, ta hilabalaba, yo hibom natudiyao hi'ita avivinidi, eeta ainaena adi alehao nigele howahowana na hi'awa yababaedi, yadi mumuga vehabana. 15 Wuwuna tupwadi hiwahiwapewone bada hitapiya'o, ta Tomodulele yana amwaha ainai hilaulau.
16 Ebe tauyemidi waihiuna, na yana huhu ainai teya ihiwape, ilowoinanei yo i'ita avivinidi. Na Besinana yana boda ita havena iyemoyemodegita. Na hesi hiwahiwape nigele adi gelu, ita yada boda mata hi'ita avivinidi.
17 Ami taumugaiwo hipaipaihowa ili'ilimani omiu hinage amve'ahihiyedi moiha yo am'ita avivinidi, neta yadi guguya yo yadi ve'ita ana mutulai. 18 Teina vehabana Buki Ve'ahihi ainai Yaubada iloina, iwalo:
‘Ebe bulumakau ipaipaihowa witi patuna ainai, howahowana yo tupwana witi i'ai’.
Na hinage iwalo:
‘Taupaihowa adi maiha ilowoinanedi na hi'ai’.
19 Timoti, ebe yaiya tomowa taumugai teya ive'ewai na iwalo, ‘Teina taumugaine yababana ipaihowaiya'o’, na nigele tauwalo haguina, neta walone havena ubenabenalei. Na ebe tomowa bwau bo tonuga yadi walo ana benali ehebo, taumugaine ulauvetalaei. 20 Ebe taumugai yana yababa am'ita lobai, amwalowei tomowa bagibagilidi mehediyai, ta ebe tupwadi tomowa pwanolinane havena hipaipaihowai.
21 Teina amvenuwamwau aliguwena Yaubada yo Yeisu Besinana mehediyai, yo hinage tausagenawasao masemaseledi mehediyai, ebeha loina teina umulitaedi moiha. Tomowa maudoidi uloinaedi loina ehebo ta'i ainaena, na havena tupwadi a'ava aidiyai uloiloina yaiyai, na tupwadi aidiyai nigele.
22 Taumugai ana vesinuwa ainai havena utotototoya, mata dova ta mayana yababa dawadawanina vesinuwa ilobai, ta neta ana ita dova yana yababao aidiyai uhaguhagui. Mata maumaudoina ulauvehulu.
23 Havena bwahi a'avana unumanuma, wuwuna hauga bagibagilina ulovalovala na diyam imuyamuya, ainaena ilowoinanego na tupwana waini unumanuma.
24 Tupwadi tomowa yadi yababao miyamiya mahalavadi vehabadi adi loina hilobai. Na tupwadi yadi yababao miyamiya dawanidi, na mulitai abo himiya mahalava. 25 Dova hinage paihowa namwanamwadi tupwadi miyamiya mahalavadi, na tupwadi mulitai abo himiya mahalava, wuwuna nigele howahowana na himiya mahalava.