4
Tuve'ita oya'oyama vehabadi
Alu'aluwa Ve'ahihi bada iwalo mahalava'o neta howola abo hauga yana aba'ovi ainai tomowa tapwalolo hita'wata'wataei, na alu'aluwa yababadi yo Tomodulele yadi ve'ita oya'oyama hibenaledi. Mumuga yababadi aidiyena, tauve'ita oya'oyamao tomowa mata hive'ahihiyedi, na yadi yababao nigele vehabadi hiyanuwanuwatuwu. Yadi oyamaone tupwana teina, ebeha tawahola ginauli yababana, na hinage tupwadi ai'ai adi ai hi'auhidi. Na omiu Besinana ana tauyemidiwo ve'ita moiha amhanahanapui ebeha Yaubada ai'ai maudoina ipaihowaidi ai vehabana, yo ebeha mayada awayauwedo ta'aidi.
Ginauli maudoina Yaubada ipaihowaidi namwanamwadi ainaena vehabadi ta'awa yauwedo Yaubada ainai, na tavaidi, wuwuna Yaubada yana walowena yo yada awanoiyena bada i'abiye maseledi'o.
Yaubada yana taupaihowa mumugadi
Venuwamwau teina ebe ada geluwo aidiyai uve'itaei neta owa Besinana yana taupaihowa namwanamwana, wuwuna ve'ita dumwaludi Yeisu ana yemidi vehabana umulimulitaedi, na aidiyena alu'aluwam iwahiwahiyala. Na aubabada awa'awawa bagibagilidi nigele Yaubada ainaena. Eeta havena ubenabenaledi, na hesi utowolo wahiyala hauga maudoina na umumuga namwanamwa Yaubada mehenai. Ebeha ulautowotowoi taum yana wahiyala vehabana, neta hauga ahu'ahubalina ainai, na alu'aluwam vehabana neta iya inamanamwa alili wuwuna iya mata ihaguigita yawahida bale'uwai vehabana, na hinage hauga ilalaoma ainai.
Walo teina walo moiha, ainaena tatalamwegita ainai, 10 eeta hauga teina ainai mayada paihowa yo mayada tuluhahegoya, wuwuna Yaubada miyamiyavateyaina tomowa maudoida ada Taulivahi ebe tayemidiyei, Ta yada nuwatuwu hae ainai bada tamwauwiya'o.
11 Ginauliwone teina uguguyaedi, na uve'itaedi tomowa aidiyai.
12 Tomowa havena hihinahinaligo wuwuna ebeha owa hevahevali na hesi yam walo namwanamwana yo yam paihowa namwanamwana, yo yam velau yo yam yemidi, yo yam mumuga masemaselena aidiyena neta aba'ita hiya aidiyai.
13 Na hinage tapwalolo holanai Buki Ve'ahihi uvahili, yo uguguya, na uve'ita, ana higa yamahalavawa.
14 Mwalona tapwalolo ana babadao hi'abivahuigo, ainaena paihowanane vehabana Yaubada i'abiye wahiyalago. Na unuwatuwu avivini 15 ta paihowadine aidiyai havena u'abi'abitau'wata, eeta ebe tomowa yam paihowa vehabana hiwalo, ‘Moiha ta'i, Timoti taudagelahegoya’.
16 Timoti, u'ita avivinigo, na uve'ita ili'ilimani, na ainaena owa na yam taubenaliwo Yaubada ihaguigomiu.