3
Taumugai yadi paihowa
Walo moiha ebe yaiya nuwanuwana na ivetau mugai, neta paihowa namwanamwana, Tauloina amvevetowolo tomowa namwanamwana, yo yana mumuga dumwadumwaluna na mwanena ehebo ta'i, na yana nuwatuwu wahiwahiyalana yo tuluhana hegohegoyana na yana nuwatuwu hunana na taumana yana vada alonai ivelauwedi yo tauve'ita hinage namwanamwana. Havena bwahi wahiwahiyalana inumanuma yauyaule, yo hinage havena imanimanini, na hesi mumugana hegohegoyana, na nigele iya'awa pa'ipa'i'i yo havena wasawasa ainai yana yemidi imwaumwauwi. Ilowoinanei na iya yana vada ana taumiyao imugaiyedi mumuga namwanamwana ainaena, ta natunao walo hibenalei mayadi ve'ahihi. Na ebe towaho nigele howahowana natunao iloina dumwaluwedi, iya nigele howahowana Yaubada yana boda imugaiyedi na iloina dumwalu aidiyai, awa? Havena tauyemidi vauvauna amvesivesinuwaidi ta ebeha hivetaumugai mata yadi nuwahaehae ainaena na hibe'u dova Tomodulele nuwahaehae ainaena mwalona ibebe'une. Taumugaiwone ilowoinanedi yo ma'adi awanamwanamwa hiya ganamuli mehediyai, wuwuna mata tomowa yadi itayababa vehabana, na hibe'u Tomodulele hipwahipwa himwamwauwiwa ainai.
Vada tapwalolo adi tau'ita avivini hinage ilowoinanedi yo himumuga namwanamwa mayadi nuwatuwu dumwadumwaluna, na havena bwahi wahiwahiyalana hinumanuma aliliyedi yo hinage havena wasawasa ainai yadi yemidi himwaumwauwi, na yadi nuwatuwu dawadawanina hi'abi avivini nuwatuwu namwanamwaena. 10 Ainaena amtowoi mugaiyedi ta hiwahiyala yemidi ainai na abo amvetowolodi ta vada tapwalolo hi'ita avivinidi.
11 Mwanediyaone hinage yadi nuwatuwu dumwadumwaluna, yo havena adi geluwo hi'awa'awa yababaedi, na havena bwahi wahiwahiyalana hinumanuma alili, na hesi hituluhahegoya moiha. 12 Vada tapwalolo ana tau'ita avivini mwanena ehebo ta'i, na natudiyao yo yadi huhuwo himugai ili'ilimaniyedi.
13 Vada tapwalolo adi tau'ita aviviniwo ebe hituluhahegoya, mata tomowa hi'awa namwanamwaedi, na hinage Yeisu ana yemidi vehabana hitowolo wahiyala.
14 Yanuwatuwuiya'o ebeha hauga iu'iuna na yalaowa alimwai, na mugai yam leta teina yaleleyawa. 15 Na ebe yabwedabweda, leta teina ainaena uhanapui aiteya mumuga ita tauyemidi ilowoinanegita iya yada Yaubada Mayawahina yana boda holanai, wuwuna ita tauyemidi yana ve'ita moiha ana tau'ita aviviniwo. 16 Moiha ta'i, yada tapwalolo ana hanapu dawadawanina, na ginauli mwala'ina Besinana vehabana teina:
Bada ivetomowa,
na Alu'aluwana ainaena iwahiyala,
na tausagenawasa hi'itaya'o,
na wasana tupwa bagibagilidi hibenaledi,
ta taumiya bale'u tupwadi hiyemidiyei,
na mulitai ihae tupwa wasawasa ainai.