TAITO
1
Awayauwedo
Yau Paulo, Yaubada yana taupaihowa na Yeisu Besinana ana tauyewasa, yagu paihowa teina imohegau ebeha Yaubada ivesinuwaidi'o ya'abiye wahiyaladi, na hiyemidi moiha, na walomoihana yave'itaei na ainaena yalauvaidima ta hihanapu. Hanapu na yemidi ainodi neta ebeha yawahi vateyai Yaubada imohedi, dova hauga mugai ainai iwawalo yemidiyeiwa ta nigele iya'oyama. Ainaena Yaubada ibom yana walowena hauga vesivesinuwana ainai Yeisu ilaoma na yawahida vateyai i'abiye mahalava, na Yaubada, iya ada Taulivahi iloinaegau na yaguguyaei.
Taito owa ya'awa natuna moiha alimwai yada yemidi ehebo ainaena, tamada Yaubada yo ada Taulivahi Yeisu Besinana yadi ve'i'ila na yadi nuwadaumwali himiya vahaligo.
Taito yana paihowa Kiliti ainai
Yalaugabaigo Kiliti ainai eeta ebe hava tapwalolo holadiyai nigele namwanamwana u'abiye dumwalu, yo taumugaiwo uvesinuwaidi dalava ehebo ehebo aidiyai dova yawawalo auligowa.
Na yagu loina taumugai aidiyai vesinuwa vehabana, ebe towaho mumugana namwanamwana, na mwanena ehebo, ta natudiyao Yaubada ainai hiyemidi eeta ainaena hiya nigele tau'alomagigili, yo nigele tauyababa, yo nigele tau'abitau'wata. Wuwuna taumugaiwo Yaubada vehabana hipaipaihowa, ainaena ilowoinanedi na mumugadi namwanamwana, na havena ve'ewa aidiyai yo havena hi'awa pa'ipa'i'i yo himodimodi'ini, yo havena we'aha wahiwahiyalana ainaena hinumanuma yauyaule, bo tomowa hitalatalaidi, yo tobwatobwa hinuwanuwaleleyedi. Na hesi ilowoinanedi na taumanao hi'ita avivinidi, ta mumugadi dova taumumuga namwanamwana, yadi nuwatuwuwo hunadi. Hinage mumugadi dumwaluna yo masemaseledi na alama'i'ita wuwudi.
Na hinage ve'ita moiha bada hibenalena'o ta hiyemidi'o, eeta hi'abi avivinidi, ta ebe vali tomowa aidiyai hive'ita, na yaiyadiwo tau'awa oya'oyama hi'abiye dumwaludi.
10 Wuwuna tau'abitau'wata bagibagilidi himiyamiya, na Yudeya yadi loina ana taumulitao hibagibagili alili hiwalowalo awawa yo tomowa hi'oya'oyamaedi. 11 Ainaena yadi aubabada oya'oyama vehabana ta'auhidi, wuwuna tomowa natudiyao baidadiyao hibenabenaledi na hilaulau yabayababa, na yadi ve'ita oya'oyama ainaena nuwanuwadi mane hilobai.
12 Teina ainaena tauwalo mahalava ehebo iya Kilitiyena iwalo, “Kiliti hiya tau'oyamao yo tau'abitau'watao, na mumugadi dova lagulagu, neta ai i'iwahi vehabana hinuwanuwatuwu mwala'ina”.
13 Na yana walone teina walo moiha. Eeta uhinahinabodaidi ta hinuwabui yo hiyemidi moiha. 14 Hinage u'auhidi havena Yudeya yadi vedevedede hibenabenaledi, yo hinage tau'abitau'watao havena himulimulitaedi.
15 Tomowa masemaseledi aidiyai ginauli maudoidi masemaseledi, na hiya wasa namwanamwana ana tau'abitau'wata, yadi mumuga yababana, hiya aidiyai nigele teya ginauli masemaselena, wuwuna yadi nuwatuwu maudoina yababana. 16 Na hiya hiwalo ebeha Yaubada hihanapiya'o, na yadi paihowa aidiyena Yaubada hiuvalaei, wuwuna hiya tauyababa na loina ana tauhinali, na paihowa namwanamwadi nigele iyalowoinanedi.