3
Mumuga namwanamwana
Nuwadiyai hinage umwauwi neta dalava adi tauloinao yadi loina aidiyai hitalam, yo hi'awa abi, yadi paihowa namwanamwa ainaena. Na havena hiwalo yabayababa yo himanimanini tomowa aidiyai na hesi himumuga hegoya mayadi ve'ahihi.
Moiha ta'i, ita mwalona yauyauleda yo abitau'wata wuwuna, yo nuwadawani yo yaliyaya awa'awawa adi nuwatuwu aidiyena amwaha namwanamwana talaugabaena'o. Na hinage ita mwalona ve'aleha yo alomagigili wuwuna, na vali tomowa aidiyai tamumuga yababa, na alidai hinuwayababa na hinage ita aidiyai tanuwayababa. Na mulitai Yaubada iya ada Taulivahi yana velau yo yana atemuyamuya i'abiye mahalavaei alidai, na ilivahigita, nigele ebeha taudumwalu vehabadi, na hesi ibom yana atemuyamuyaena yana Alu'aluwa Ve'ahihi ainaena yada yababao inuwahamuidi, na i'abiye maselegita, ta yawahida vauvauna imomohegitane. Na ada Taulivahi Yeisu Besinana ainaena Yaubada Alu'aluwa Ve'ahihi ihiwai atedai. Ibom yana ve'i'ilaena i'awa namwanamwaegita na yawahi vateyai ana nuwatuwu avivini imomohegitane. Walo moiha maudoina ainaena uvaivai adi guguya vehabana, yo ainaena hiya Yaubada ana tauyemidiwo walowone himulitaedi na paihowa namwanamwadi hipaihowaidi. Teina ginauli namwanamwana tomowa adi abahagu.
Ta'ai'aipate awawa loina aidiyai, yo hinage yaso mugamugaidi yehadi vehabadi, teina nigele hihaguhaguigita, ainaena ulaugabaidi.
10 Eeta ebe yaiya manini nuwanuwana mai ehebo nuwana mai bwau na ilaumwauwi, na ebe nigele iyalaumwau, ulaugabaei, 11 wuwuna yana nuwatuwu nigele dumwaludi, neta ibom ihanapuiya'o ta ginaulidine ipaipaihowaidine yababadi.
Walo yana aba'ovi
12 Howola abo Atemasi na Tikiko yavetamalediwa alimwai, na ebe hilaowa, ulau mwayamwayauma wuwuna gwaugwau ana hauga ta nuwanuwagu dalava Nikopolisi ainai yamiyamiya.
13 Loina ana tauhanapu hiya Senasi yo hinage Apolosa uhaguidi, ta manima'abidi uvetamaledi yadi adau ainai eeta mayadi yaliyaya.
14 Ainaena yadi bodao maudoidi uve'itadi na hi'awa abi, ta howahowana taumiya vitai hihaguidi, na havena himiyamiya awawauhi.
15 Teinai mayagu bodao yama awayauwedo alimiyai, na ada geluwo, yada Bada ana taumulitao baidamwao ammiyamiya, hiya hinage yama awayauwedo aidiyai.
Yaubada yana ve'i'ila maudoimiu alimiyai.