2
To'orunga 'ania mooringa fooru fe'enia la Kraes
Mai na'o, mooru 'ilaka'u nga ta'a gila mae, tofuna moru 'ame lo'o suria God ma moru to'oru 'ua 'ubulana nga rianga. Na alata no'ona 'i na'o, moru leka suria nga falafala 'e ria na fanua lo'oo 'i wado, ma moru ka lo'o suria la Saetan na ngaia 'e ba'ita fafia nga adalo te'efou, ma ngaia ka talaia nga ta'a na gila 'ame lo'oo suria God. Mai dauru goru 'ino'ona la'u mola mai na'o, nga abulo ladauru ngaia 'e ria, tofuna goru lo'o suria nga kwaisiriinga 'e ria na labe'e wane ma nga funi'oonga na rianga adauru. Goru 'ilaka'u no'o ta'a te'efou, suria nga abulongaa adauru 'e ria, ma goru ka to'omia no'o ngarilana nga kwa'ikwa'inga fa'asia God.
Ma gwa'a 'ani 'ino'ona, nga kwailaeta'afiinga na God fadauru 'e ba'ita 'e iiki, ma nga kwaimaanga aana fadauru ka ba'ita la'u mola. Ngaia 'e kwatea mooringa fooru fadauru maka lado 'adauru fe'enia Kraes alata goru ria 'ua ma goru ka 'ilaka'u ta'a gila mae no'o. God 'e fa'amoori 'adauru suria nga kwailaeta'afiinga aana! Ma suria goru lado fe'enia la Jisas Kraes, God 'e tata'e 'adauru la'u fe'enia la Kraes, fana 'agoru to'oru ma goru ba'ita fe'enia 'i langi. God 'e agea 'ilo'oo fana 'ani faate'enia no'o kwailaeta'afiinga ba'ita na ngaia 'e kwatea fadauru tofuna la Jisas Kraes, fana ta'a te'efou na alata te'efou, 'agila su'a na nga kwailaeta'afiinga aana.
God 'e fa'amoori 'adauru 'ania nga kwailaeta'afiinga aana suria nga tagoto'onga adauru. Ngaia 'ame fa'amoori 'adauru mola tofuna taunga'inga adauru taladauru. Tafe'ua, ma God 'e kwate tago mola na nga mooringa fooru lo'oo fadauru. Ngaia na, 'e 'ato no'o fana te'efuta wane 'ani fata naunau suria nga mooringa fooru aana, suria God 'ame kwatea suria te'efuta taunga'inga na'a goru agea. 10 God 'e launge'eni fooru adauru 'ania la Jisas Kraes, fana 'agoru agea ni taunga'inga le'a na ngaia 'e sasaria 'ua mai 'i na'o fadauru fana agelai.
Dauru te'e oguogunga momola tofuna la Kraes
11 Mai mooru nga ta'a na moru 'ame Jiu, moru manata madi suria nga to'orunga amooru 'i na'o. Nga ta'a 'i Jiu gila madafia iiria gila ta'a na God suria gila kwaria lofona wela wane aga, ma gila iiria mooru ta'a na God 'amoe suria moru 'ame kwaria lofona wela wane amooru. (Tafe'ua kwarilana lofona wela wane 'ame kwatea mooringa fana mango'e wane.) 12 Mooru moru su'aai na'a mai 'ina'o, 'imooru moru to'oru fa'asia la Kraes, ma moru 'ame lado fe'enia nga ta'a na God 'e firia 'i Israel, ma moru 'ame lado fe'enia ta'a na God 'e agea fataarunga'inga faga. Ma moru to'oru mola 'i fofona fanua lo'oo 'i wado, tafe'ua ma mooru 'ame su'ana God, ma moru 'ame mamamania mola te'efuta 'ola 'e le'a fa'asia God. 13 Gwa'a moru ka to'oru lalau fa'asia God na alata 'i na'o, ma alata lo'oo tofuna moru lado no'o fe'enia la Jisas Kraes, mooru moru to'oru galangia no'o God, tofuna nga maenga ma tabonga ala Kraes.
14 La Kraes 'e agea nga aloalonga 'ani nana'i laloameeru ta'a 'i Jiu fe'enia mooru ta'a na moru 'ame Jiu. Tofuna ngaia 'e kwatea mooringa aana, ngaia 'e lafua no'o nga baba ni fononga laloana nga ta'a 'i Jiu ma nga ta'a na gila 'ame Jiu. 15 Alata la Kraes 'e mae, ngaia 'e lafua no'o Tagi ala Moses fana 'idauru nga rua fufu'iwane lo'oo 'aguru arua no'o te'e oguogunga momola, tofuna goru lado no'o fe'enia la Kraes. Ngai lo'oo la Kraes 'e kwatea aloalonga 'ani nana'i laloadauru kwairiu. 16 Lo'oo, tofuna maenga ala Kraes na 'ai folo, ngaia 'e lafua no'o marimaenga 'i laloana ta'a 'i Jiu fana ta'a 'ame Jiu. Ma tofuna nga maenga aana la'u mola, ngaia ka ogua nga rua fufu'iwane fana 'agoru arua no'o te'e fufu'iwane momola, ma ngaia ka orite'eni 'adauru no'o te'ana God. 17 Ngaia na'a, la Kraes 'e sifo mai na fanua lo'oo 'i wado, ma ka foule'enia nga Kwairiinga Le'a lo'oo suria nga aloalonga famooru ta'a 'ame Jiu na'a moru to'oru lalau fa'asia God na alata 'i na'o, mai 'amooru la'u mola ta'a 'i Jiu na'a moru to'oru galangia God. 18 Tofuna la Kraes, ameeru ta'a 'i Jiu ma mooru ta'a na moru 'ame Jiu, goru su'asuria 'agoru leka mai te'ana God nga Mama'a suria te'e Anoe 'ola Abu momola.
19 Tofuna na, amooru ta'a na moru 'ame Jiu, moru 'ame matari fa'asi 'ameeru ta'a 'i Jiu. Ma 'amooru nga ta'a na God no'o fe'eni 'ameeru, ma God no'o na Mama'a adauru te'efou. 20 Adauru ta'a na tagoto'onga, goru 'ilaka'u nga 'ifi na gila launge'enia 'i fofona nga fou. La Jisas Kraes no'o na fou lo'oori. Ma nga Ta'a ni Kwairiinga aana fe'enia nga profet no'o na boutalagou fana nga 'ifi lo'oori. Ma dauru no'o na ni 'ola fana launge'enilana nga 'ifi lo'oori. 21 Ma la Kraes no'o ne'e launge'enia nga 'ifi lo'oori 'ani ngasi maka agea 'ani ba'ita la'u fana ngaia 'ani 'ilaka'u 'Ifi Abu na God. 22 Tofuna mooru, ta'a na moru 'ame Jiu, moru lado fe'enia la Kraes, la Kraes 'e lado 'amooru la'u fe'enia nga ta'a na God fana 'amooru 'ilaka'u 'ifi na'a God 'e to'oru 'ubulai 'ania tegelangaa na nga Anoe 'ola Abu.