3
Nga taunga'inga ala Pol fana ta'a na gila 'ame Jiu
Nau la Pol, nau ku to'oru 'i 'ubulana 'ifi na lokafu suria 'inau ku foulange'enia nga Kwairiinga Le'a lo'oo suria la Jisas Kraes famooru nga ta'a na moru 'ame Jiu. Nau ku su'aai moru longoa no'o te'efou na God 'e firi nau no'o suria nga kwailaeta'afiinga aana, fana 'aku taunga'i fana booni lamooru 'ilo'oo. 'Ilaka'u nau ku giria 'e sui no'o, God 'e faate'enia no'o fadafadanga aana fagu. Nga fadafadanga lo'oo ngaia 'ame faata'i folaa ai fana nga ta'a mai na'o. 4-5 Ma lauta mooru idu le'a na nga girigiringa lo'oo, tamoru su'aai na nau ku su'ana fadafadanga na God suria la Kraes na God 'e 'ame faate'eni folaa ai fana ta'a 'ua no'o mai. Tafe'ua, na alata lo'oo, nga Anoe 'ola Abu 'e faate'enia no'o fana Ta'a ni Kwairiinga fe'enia nga profet abu aana. Ma nga fadafadanga lo'oori ngaia 'e 'ilo'oo: Ni 'ola 'e le'a na God 'e fataarunga'i 'ania fana ta'a 'i Jiu, ngaia te'e kwatea la'u mola fana ta'a na gila 'ame Jiu. Ma gila ka lado 'ania te'e oguogunga fe'enia ta'a 'i Jiu. Gila ngari tago na ni 'ola 'e le'a lo'oo suria gila lado fe'enia la Kraes, ma gila tagoto'o na Kwairiinga Le'a lo'oo.
Tofuna kwailaeta'afiinga na God, ngaia ka aru nau nga wane ni taunga'inga aana, fana 'aku kwairii 'ania nga Kwairiinga Le'a lo'oo 'ania tegelangaa ba'ita aana. Ma ta'a te'efou na gila tagoto'o na God, gila taringa'i 'e riufi nau. Gwa'a 'ani 'ino'ona, God 'e faate'enia kwailaeta'afiinga fagu 'ania kwatelana taunga'inga lo'oo fagu fana 'aku alafuu fana ta'a na gila 'ame Jiu suria ni 'ola 'e le'a 'e iiki na'a la Kraes 'e kwatea. Ni 'ola le'a lo'oori 'e ba'ita 'e riufia su'a'olanga na ta'a. God ne'e launge'enia to'oto'oni 'ola te'efou, ngaia 'ame faata'i folaa na ni 'ola lo'oori 'ua mai 'i na'o. Ma ngaia ka soe nau fana 'aku faate'enia ni 'ola lo'oo fana ta'a te'efou. 10 Na ni 'ola te'efou, God 'e su'a'ola kwala'imori. Na alata lo'oo, ngaia 'e ogua nga ta'a 'i Jiu ma nga ta'a na gila 'ame Jiu 'ubulana siosi fana ngaia 'ani faate'enia su'a'olanga ba'ita aana fana enselo ma adalo ma anoe 'ola te'efou 11 God 'e agea 'ola lo'oori suria nga fadafadanga ne'e 'ita 'ua mai na'o. God ngaia 'e agea nga 'ola lo'oori suria nga 'ola na la Jisas Kraes nga Alafa adauru 'e agea. 12 Ma tofuna dauru goru lado fe'enia nga Kraes, ma goru fito'o ana, goru 'ame ma'u fana niginga te'ana God. 13 Tofuna na, 'inau ku soe 'amooru fana moru sia kwaimanadai mola tofuna nga nonifiinga agu famooru. Suria nau ku nonifii fana booni lamooru.
Nga kwaimaanga ala Kraes fadauru
14 Ma tofuna ni 'ola lo'oori, nau ku bobouruuru fana 'aku fo'asia God nga Mama'a. 15 Ngaia nga Mama'a kwala'imori na enselo 'i langi ma ta'a te'efou na gila 'i fofona fanua lo'oo 'i wado. 16 God 'e to'o na ni 'ola 'e le'a 'e aula fana ta'a aana. Ngaia lo'oo nau ku laeta'a fana ngaia 'ani kwatea tegelangaa famooru 'ania nga Anoe 'ola Abu, fana nga mango mooru 'ani tegela te'efou. 17 Ma 'inau ku fo'a la'u fala Kraes 'ani to'oru 'ubulana moori lamooru suria nga fito'onga amooru ana. Ma 'inau ku fo'a la'u famooru 'amoru kwaimaa fana God ma ta'a, fana 'amoru 'ilaka'u nga 'ai na 'umi'umina 'e susu to'o maka ngasi. 18 Nau ku fo'a 'ilo'oo famooru fe'enia ta'a na God te'efou, 'amoru su'a le'a na kwaimaanga ala Kraes fadauru 'e ba'ita 'e iiki maka tekwa 'e iiki, maka afola 'e iiki. 19 Lo'oo, nau ku fo'a fana 'amooru su'a na nga kwaimaanga ala Kraes, gwa'a ka 'ato fana ta'a 'agila su'a le'a ai te'efou. Ma lauta moru su'a suria nga kwaimaanga ala Kraes, ma nga falafala amooru te'e 'ilaka'u nga falafala na God.
20 Suria nga tegelangaa ba'ita aana ne'e taunga'i 'i 'ubulana mango dauru, God 'e su'asuria 'ani agea ni 'ola 'e aula fadauru, riufia la'u 'olataa na'a goru madafia 'amoe ma 'agoru soea. 21 Goru baatafea God suria ni 'ola ba'ita na ngaia 'e agea 'ubulana siosi ma ni 'ola ba'ita ngaia 'e agea la'u mola fala Jisas Kraes! Goru baatafea la God alata lo'oo ma ka nana'i firi no'o! Kiu.