2
Nga ta'a na'ona'o 'i Jerusalem gila alafafia nga kwaifa'ananaunga ala Pol
'I buri na nga akwale'e farisi ma fai ai, nau ku bi'i ori la'u fani Jerusalem fe'enia la Banabas, mai nau ku ngaria la Taetas fe'enia mee'e. Nau ku leka no'ona suria God 'e iiria fagu. Mai nau ku alafuu oguogu fe'enia nga ta'a na'ona'o lo'oo 'i Jerusalem 'i talaga, mai nau ku alafuu le'a na nga Kwairiinga Le'a lo'oo 'inau ku kwaifa'ananau 'ania fana nga ta'a gila 'ame Jiu. Nau ku kwairii fana ta'a na'ona'o no'ona suria nga taunga'inga agu te'efou, fa'asia taunga'inga na 'inau ku agea, ma kua leleka fana agelai ta bi'i 'ola 'uri'uri mola. La Taetas, nga wane ne'e to'oru fe'eni nau, ngaia Jiu 'amoe, tafe'ua ma ngaia wane 'i Grik, ma nga ta'a na'ona'o lo'oo gila 'ame usunge'enia mola fana ngaia 'ani kwaria lofona. 'Ameeru meru fata suria nga 'ola lo'oo, tofuna tani ta'a lo'oo gila kotofia ma gila iiria gila tagoto'o, gila siria ngaia 'ani kwaria lofona la'u mola. Nga ta'a lo'oori gila leka nagwa nagwa mai, ma gila lado fe'enia oguogunga adauru fana ngadalana nga arubengaa na'a 'imeeru meru to'o ai tofuna ladonga ameeru fe'enia la Jisas Kraes. Gila siria 'agila ula 'i buri meeru fana 'ameru slev olofana nga Tagi. Ma 'imeeru meru 'ame ala fafia nga ta'a lo'oori, gwa'a te'e alata sisika, suria ameeru meru siria 'amoru tagoto'o na nga kwala'imoringa suria nga Kwairiinga Le'a lo'oo.
Ma nga ta'a no'ona na'a ta'a ngaa'i gila iiria gila ta'a na'ona'o 'i Jerusalem, gila 'ame iiria mola 'aku lamadu'aa te'efuta 'ola na nga kwaifa'ananaunga agu. (Tafe'ua ma nau ku 'ame abelo mola suria ta'a no'ona, na'a tani ta'a ngaa'i gila madafia gila ta'a ba'ita lo'oo. Du'ana God ngaia 'ame 'efaa wane tofuna ngaia 'e aga 'e le'a 'amoe ma ngaia 'e to'o na lata.) Nga ta'a na'ona'o no'ona, gila agasia na'a God 'e kwatea no'o taunga'inga lo'oo fagu fana kwairiinga 'ania fana ta'a gila 'ame Jiu, 'ilaka'u la'u na'a ngaia 'e kwatea fana la Pita nga taunga'inga fana nga kwairiinga fana nga ta'a 'i Jiu. Ma gila su'aai na God ne'e firia la Pita fana Wane ni Kwairiinga fana ta'a 'i Jiu. Ngaia la'u mola na ngaia 'e firi nau fana Wane ni Kwairiinga fana ta'a na gila 'ame Jiu. La Jemes, ma la Pita, fe'enia la Jon (na'a ta'a gila iiria gila ni wane na'ona'o taringa'i) gila su'aai na'a God 'e kwatea nga taunga'inga taringa'i lo'oo fagu. Gila ka galo 'ania ninima gula le'a famee'e la Banabas, fana 'ani faate'enia na lo'oo gila alafafia mee'e fana taunga'inga 'i laloamooru ta'a moru 'ame Jiu, ma gila ka taunga'i 'i laloaga ta'a 'i Jiu. 10 Ma gila siria amele manata to'ona nga kwaibooningaa fana ta'a galafa'a na siosi 'i Jerusalem. Ma 'ola lo'oori na'a nau ku siria iiki fana agelai.
La Pol 'e iila fana la Pita
11-13 Te'e alata ngaa'i, la Pita 'e nigi 'i Antiok, mai nau ku iila fana la Pita 'i na'ona ta'a tofuna ngaia 'e agea 'ola 'e kuta. Alata ngaia 'e nigi, ngaia 'e keto mola fe'enia ta'a na'a gila 'ame Jiu. Sui ma tani ta'a 'i Jiu na'a la Jemes 'e alega mai gila ka nigi 'i no'ona. Nga ta'a no'ona gila manata lauta wane ngaia 'ame kwaria lofona, ngaia nga Kristin kwala'imori 'amoe. Ngai lo'oo la Pita ngaia 'ame keto la'u fe'enia ta'a na gila 'ame Jiu. Ngaia agea 'ilo'oo tofuna na'a ngaia ma'unge'enia nga ta'a 'i Jiu na'a gila leka mai fa'asia 'i Jerusalem. Ma tani Jiu ngaa'i na'a gila tagoto'o la'u mola ala Kraes, alata gila agasia la Pita 'e agea 'ilo'oo, gila ka ma'u la'u mola, ma gila ka 'ame keto la'u mola fe'enia ta'a na gila 'ame Jiu. Gwa'a la Banabas ma ngaia agea la'u mola suriga. Ngaia na'a nau ku iila fana la Pita. 14 Tafe'ua alata nau ku agasia gila kuta tofuna gila 'ame lo'o suria nga kwala'imoringa na Kwairiinga Le'a lo'oo, nau ku iila fala Pita 'i na'ona ta'a te'efou. Mai nau ku fata 'ilo'oo fana, “'I'oo nga wane 'i Jiu, ma 'i'oo nana'i no'o 'ilaka'u nga wane ne'e 'ame Jiu. Fe'ua na'a 'i'oo su'unge'enia ta'a na gila 'ame Jiu fana lo'onga suria nga falafala 'i Jiu?”
God 'e fa'amooria ta'a te'efou na gila tagoto'o ala Jisas
15 Ngaia 'e kwala'imori no'o 'imeeru meru futa mai 'i Jiu, ma meru 'ame 'ilaka'u nga ta'a na gila 'ame Jiu na gila fa'alata 'ania ‘ta'a abulonga aga 'ame le'a.’ 16 Ma 'imeeru meru su'aai na God 'ame iiria ta'a gila odo suria gila lo'oo suria nga Tagi. Tafe'ua ma nga ta'a na gila tagoto'o ala Jisas Kraes na'a God 'e iiria gila odo 'i na'ona 'i talana. Ma meeru Jiu la'u mola, meru tagoto'o ala Jisas Kraes, ma God 'e iiria meru odo 'i na'ona tofuna tagoto'onga ameeru ma 'amoe la'u suria meeru lo'oo suria Tagi. Tofuna te'efuta wane 'e 'ame odo 'i na'ona God suria ngaia 'e lo'o suria nga Tagi. 17 Na alata lo'oo, 'ameeru Jiu, meru bi'i tagoto'o, na God 'e fa'aodo 'ameru 'i na'ona 'i talana suria ladonga ameeru fe'enia, ma tani Jiu ngaa'i gila ka iiria 'ameeru nga ta'a abulonga meeru 'ame le'a. 'Ilo'oo ma ngaia faate'enia la Kraes ne'e kwatea ameeru meru abulo 'ame le'a, suria ameeru meru 'ame lo'oo suria nga Tagi? 'Amoe! Ngaia 'ame 'ino'ona. 18 Tafe'ua ma lauta nau ku ori, ma ku leka la'u suria nga tagi na'a 'inau ku rugasia no'o, nau ku 'esi nau no'o 'ubulana nga rianga.
19 Ma suria nga Tagi, ngaia 'ilaka'u nau ku mae 'e sui no'o, fana 'aku sia nana'i la'u olofana Tagi, tafe'ua ma fana 'aku moori no'o fana God. 20 Ngaia 'e 'ilaka'u nau ku mae fe'enia la Kraes ne'e mae na 'ai folo. Ma alata lo'oo la Kraes ne'e moori 'ubulana moorilagu. Ma nga mooringa lo'oo 'inau ku to'o ai na alata lo'oo, nau ku moori 'ania nga tagoto'onga agu ana nga Wela na God. Ngaia 'e kwaimaa fagu ma ka mae fana 'ani fa'amoori nau. 21 God ngaia 'e alafafi 'adauru tofuna nga kwailaeta'afiinga aana. Nau ku sia rugasia mola alafuunga lo'oo. Ma lauta ta wane su'asuria 'ani odo 'i na'ona God tofuna nga Tagi, ngaia 'e faate'enia nga maenga ala Kraes ngaia 'ola 'uri'uri mola.