3
Nga lo'onga suria nga tagi 'amoe ma nga tagoto'onga ala Jisas
'Amooru nga ta'a 'i Galesia, mooru moru kakakula! 'Ina'o, nau ku alafuu wataga no'o famooru suria nga maenga ala Jisas Kraes na 'ai folo. Tafe'ua ma tani wane ngaa'i gila bulosi 'amooru mola fana nga kwaifa'ananaunga 'e kuta! Nau ku siria amoru su'ana te'e 'ola 'ilo'oo: 'Amooru moru 'ame ngaria nga Anoe 'ola Abu na God tofuna na'a 'amooru moru lo'o suria nga Tagi ala Moses, tafe'ua ma tofuna na'a moru tagoto'o na nga Kwairiinga Le'a suria la Jisas na moru longoa. 'Amooru moru kakakula 'e iiki no'o. Nga Anoe 'ola Abu ne'e kwate 'amooru moru moori na nga mooringa fooru lo'oo, tafe'ua ma tala'ina lo'oo mooru moru irito'ona la'u agelana nga taunga'inga na Anoe 'ola Abu 'ania tegelangaa 'amooru talamooru. 'Amooru moru nonifii ba'ita no'o tofuna nga fito'onga 'amooru ala Jisas. 'Ilo'oo ma mooru madafia ni 'ola lo'oo ngaia 'ola 'uri'uri mola? Nau ku siria amoru su'aai na'a God ngaia 'e kwatea nga Anoe 'ola Abu aana famooru, ma ngaia agea ni 'ola ni 'alefosilai 'i laloamooru, 'amoe la'u tofuna na 'amooru moru lo'o suria nga Tagi, tafe'ua ma tofuna nga fito'onga 'amooru ala Jisas.
Ma moru manata madi suria la Ebraham. Nga Girigiringa Abu laka'u 'e fata 'ilo'oo, “Ngaia 'e tagoto'o ala God, ma God ka iiria ngaia wane 'e odo suria nga tagoto'onga aana.” Mooru su'aai ni dai ne'e tagoto'o 'ilaka'u la Ebraham, ngaia no'o na nga wela ala Ebraham.* Nga Girigiringa Abu 'e fata mai 'i na'o, na God te'e kwatea ta'a na gila 'ame Jiu 'agila odo 'i na'ona tofuna tagoto'onga aaga. Ma God ka fata 'ilo'oo fala Ebraham, “Nau taku nanamate'enia nga ta'a te'efou tofuna 'i'oo.” Ma la Ebraham ka tagoto'o, ma God 'e nanamate'eniga. Maka 'ilo'oo la'u mola, ni dai na'a gila tagoto'o, God te'e nanamate'enia 'ilaka'u la Ebraham.
10 Ni dai na'a gila manata iiria gila odo 'i na'ona God tofuna gila lo'o suria nga Tagi, God te'e kwatea kwa'ikwa'inga faga. Du'ana na'a Girigiringa Abu laka'u 'e fata 'ilo'oo, “Ni dai ne'e 'ame lo'o suria nga Tagi ala Moses te'efou, tagila ngaria kwa'ikwa'inga fa'asia God.” 11 Ma ngaia 'e wataga mola na'a te'efuta wane 'ame odo 'i na'ona God tofuna nga Tagi, suria nga Girigiringa Abu 'e fata la'u 'ilo'oo, “Ni dai na gila odo 'i na'ona God tofuna nga tagoto'onga, tagila to'o na mooringa firi.” 12 Nga falafala na lo'onga suria nga Tagi ala Moses 'e matari no'o fa'asia tagoto'onga. Tofuna Girigiringa Abu ne'e fata 'ilo'oo, “Lauta 'i'oo siria 'ani daria mooringa tofuna lo'onga suria nga Tagi, 'i'oo to'o lo'o suria nga tagi te'efou na God.”
13 Nga kwa'ikwa'inga lo'oo 'e 'ita mai fa'asia nga Tagi, la Kraes ngaia 'e lafua no'o fa'asia dauru, ma ka ngaria no'o 'i talana. Suria nga Girigiringa Abu laka'u 'e fata 'ilo'oo, “Nga wane na'a gila mudu'ia na 'ai folo, ngaia 'e ngaria nga kwa'ikwa'inga na God.” 14 Alata la Kraes ngaia 'e foria 'adauru, God 'e nanamate'enia la'u mola nga ta'a na gila 'ame Jiu 'ania nga nanamanga lo'oo na ngaia 'e fataarunga'i no'o ai fala Ebraham. Mai dauru te'efou na'a goru tagoto'o, 'agoru to'o la'u mola na nga Anoe 'ola Abu na God 'e fataarunga'i suria nga tagoto'onga lo'oo.
Nga Tagi fe'enia nga fataarunga'inga na God
15 Ta'a ni futanga agu, nau taku alafuu la'u suria nga fataarunga'inga lo'oo 'ania nga 'ola na mooru su'a le'a no'o ai. Lauta rua wane gala agea nga fataarunga'inga, 'e 'ato no'o 'agala lamadu'aa 'amoe ma gala arua te'efuta 'ola la'u na fataarunga'inga lo'oori. Nga fataarunga'inga lo'oo 'e 'ilaka'u la'u mola nga fataarunga'inga ne'e leka mai fa'asia God fala Ebraham fe'enia ni wela gila futa 'i orioritana. 16 Kiu, God ngaia 'e fataarunga'i fe'enia la Ebraham ma nga wela orioritana aana. Nga Girigiringa Abu ngaia 'ame iiria “'i orioritamu,” ne'e fa'aladamia no'o nga ta'a 'e aula. Tafe'ua ma ngaia 'e alafuu mola 'ilo'oo, “nga orioritamu,” ne'e fa'aladamia te'e wane momola, ma ngaia no'o na'a la Kraes. 17 Nga fa'afolaasilana fatalagu ne'e 'ilo'oo: God ngaia etaa fataarunga'i fe'enia la Ebraham. Ngaia na'a nga tagi lo'oo na God ngaia 'e kwatea fai tangalau ma oru akwale'e farisi 'i burina fataarunga'inga lo'oo, ngaia 'e 'ato no'o 'ani mousia nga fataarunga'inga lo'oo ngaia 'e agea fala Ebraham. 18 Ma lauta God 'e kwatea ni 'ola 'e le'a fadauru tofuna goru lo'o suria nga tagi, 'ino'ona ma nga kwakwatenga tago lo'oo aana ngaia 'e 'ame leka mola 'i suria fataarunga'inga aana.
19 'Utaa na'a God 'e kwatea nga tagi? God 'e kwatea nga tagi 'i burina fataarunga'inga aana, fana 'ani faata'i wataga na abulonga 'ame le'a, leleka maka nigi na gani na'a wela orioritana la Ebraham na'a la God 'e fataarunga'i 'ania te'e nigi mai ai. God ne'e kwatea enselo fana 'agila kwatea nga Tagi fala Moses. Ma la Moses ka ngaria mai nga Tagi, ma ka kwatea fana nga ta'a. 20 Tafe'ua ma alata God 'e fataarunga'i fala Ebraham, ngaia 'ame siria te'efuta wane ngaa'i 'ani ngari alafuunga, tofuna ngaia 'e agea no'o ni 'ola lo'oori 'i talana.
Nga 'ola na'a Tagi 'e leka mai fai
21 'Ilo'oo ma nga Tagi ala Moses ngaia 'e to'ofonosia no'o nga fataarunga'inga na God? 'Amoe no'o! Ma lauta God 'e kwatea nga tagi lo'oo 'ani fa'amooria nga ta'a, 'ino'ona nga ta'a na gila lo'o suria, gila odo no'o 'i na'ona God. 22 Tafe'ua ma, nga Girigiringa Abu 'e iiria no'o nga ta'a te'efou gila nana'i mola olofana rianga, ma gila 'ame to'omia no'o fana daunga suria nga Tagi. Ngai lo'oo God 'e kwatea nga fataarunga'inga na mooringa firi fana nga ta'a lo'oo gila tagoto'o ala Jisas Kraes.
23 'I na'ona la Jisas Kraes 'e nigi, Tagi ngaia 'e dau fafi 'adauru 'ilaka'u dauru 'ubulana 'ifi na lokafu, leleka maka nigi na alata God ngaia 'e faate'enia nga tala fooru suria nga tagoto'onga ala Kraes. 24 Nga Tagi ngaia 'e aga suri 'adauru leleka maka nigi na alata la Kraes ngaia 'e nigi. Burina la Kraes ngaia 'e nigi, tagoru odo 'i maana God tofuna tagoto'onga adauru. 25 Kiu, ma nga Tagi ngaia 'ame aga no'o suri 'adauru alata lo'oo, tofuna alata fana tagoto'onga ala Kraes ngaia 'e nigi no'o.
Nga ta'a na gila tagoto'o ala Jisas gila na wela na God
26 Amooru te'efou lo'oo na ru'uru'ua na God no'o, tofuna nga tagoto'onga 'amooru ala Jisas Kraes. 27 Moru naruabu te'efou fana 'amoru faate'enia na'a 'amooru moru lado no'o fe'enia la Kraes, ma moru ru'ufia falafala ala Kraes 'ilaka'u na'a moru ru'ufia nga ruu fooru. 28 Ngaia lo'oo, kwaitatari'anga 'e 'amoe no'o 'i laloamooru nga ta'a 'i Jiu ma nga ta'a na gila 'ame Jiu, ma nga fu'uwane fe'enia nga fu'igeni, ma nga ta'a slev fe'enia ta'a na'a gila arube. Amooru te'efou, 'amooru moru toto'o mola 'i maana God, tofuna moru lado fe'enia la Jisas Kraes. 29 Du'ana amooru nga ta'a ala Kraes no'o. Ngai lo'oo amooru la'u mola na'a orioritana la Ebraham, ma tamoru ngaria nanamanga na'a God ngaia 'e fataarunga'i ai fala Ebraham.
3:6 Jenesis 15:6; Rom 4:3 * 3:7 Ta'a 'i Jiu gila madafia ru'uru'ua ala Ebraham gila ru'uru'ua ala God la'u mola tofuna God 'e firia la Ebraham. 3:8 Jenesis 12:3 3:10 Diuteronomi 27:14 3:11 Habakuk 2:4 3:12 Levitikas 18:5 3:13 Diuteronomi 21:23