2
Nga Wane ne'e Mousia Tagi
Aia, ta'a ni futanga agu, 'imeeru meru giri suria nga orilana mai nga Alafa adauru la Jisas Kraes fe'enia nga oguogunga adauru te'ana. Meeru meru 'unesi 'amooru, fana moru sia manata ba'ita mola suria alafuunga fa'asia ta'a na gila iiria famooru na nga fe'e Gani na Alafa, ngaia 'e nigi 'e sui no'o. Mooru moru sia tagoto'o mola na alafuunga 'ino'ona, gwa'a ta'a ngai gila iiria nga alafuunga 'ilo'oori 'e 'ita mai fa'asi 'ameeru na alata meru alafuu 'ania fatalana God, 'amoe ma gila ka iiria 'i 'imeeru meru giri mai suria. Ma moru sia alamia ta'a 'agila kotofi 'amooru 'ino'ona. Rua 'ola lo'oo na'a te'e lau sui ma fe'e gani lo'oo la Jisas 'ani ori mai te'e bi'i nigi. Etana 'ola na ngaia te'e lau, nga ta'a 'e aula tagila to'ofonosia God. Ma ruana 'ola na'a, nga wane na gila fa'alata 'ania ‘Wane ne'e Mousia Tagi’ te'e faata'i mai. Nga wane lo'oo God te'e arua 'ubulana lefu ni kwa'ikwa'inga. Wane ne'e Mousia Tagi te'e tata'e 'ani funuria ni 'ola lo'oo te'efou na'a ta'a gila fo'asia, mai ngaia te'e iiria ngaia 'e ba'ita 'e riufia ni 'ola lo'oo te'efou na'a ta'a gila fo'osiga. Mai ngaia te'e to'oru 'ubulana 'Ifi Abu na God, ma ka iiria ngaia no'o na God.
Nau ku alafuu no'o suria ni 'ola lo'oo na alata laka'u 'inau ku nana'i 'ua mai fe'eni 'amooru. Ma bala mooru moru mabolosia mola ta'ua? Ma te'e 'ola ne'e to'ofonosia nga Wane ne'e Mousia Tagi fa'asia niginga mai. Mooru moru su'aai 'e sui no'o 'ola lo'oori. Wane ne'e Mousia Tagi ngaia to'omia 'ani nigi mai na alata na God 'e arua mola fana. Nga tegelangaa na rianga lo'oori 'e taunga'i nagwa mola na alata lo'oo, ma ngaia 'e to'oru nagwa mola 'ua, leleka ngaia te'e nigi na alata na'a God te'e lafua mola nga wane ne'e to'ofonosia na alata lo'oo. Na alata no'ona mola, nga Wane ne'e Mousia Tagi te'e bi'i faata'i folaa mai. Tafe'ua ma nga alata na Alafa la Jisas 'ani nigi, ngaia te'e furu'ia 'ania mangona Wane ne'e Mousia Tagi lo'oori fana kwa'ilana, ma te'e ngadaa 'ania tegelangaa na kwangakwanganga aana. Aia, alata nga Wane ne'e Mousia Tagi lo'oori te'e faata'i folaa, ngaia 'e to'o na nga tegelangaa ala Saetan, ma ngaia te'e agea ni 'ola ni 'alefosilai na'a ngaia 'e kotofia ta'a 'ania. 10 Ma 'i ngaia te'e koto 'ania falafala ne'e ria fana ta'a no'ona 'agila leka no'o fana lefu na maenga firi. Tagila mae suria gila ma'asini te'enia kwaimaanga ma lekanga suria nga kwairiinga kwala'imori suria Alafa. Ma lauta gila tagoto'o na nga kwairiinga kwala'imori lo'oo, God su'asuria 'ani fa'amooriga mola. 11 Tofuna 'ola lo'oo, God te'e kwatea nga 'ola fana fa'akutalana manatalaga fana 'agila tagoto'o na kotonga ba'ita na Wane ne'e Mousia Tagi. 12 Ma tofuna gila 'ame tagoto'o na kwairiinga kwala'imori lo'oo, ma gila ka aile'a mola fana agelana ni 'ola 'e ria, God te'e sufaga te'efou.
God 'e firi 'amooru fana mooringa
13 Ta'a ni futanga le'a agu, ngaia 'e to'omia fana 'ameeru baole'a fana nga God na alata lo'oo te'efou famooru, mooru nga ta'a na'a Alafa 'e kwaimaa famooru. Suria 'e aburu no'o mai na alata ngaia 'e launge'enia fanua lo'oo 'i wado, God 'e firi 'amooru no'o fana 'ani fa'amoori 'amooru. Ngaia 'e fa'amoori 'amooru 'ania nga taunga'inga na Anoe 'ola Abu ne'e fa'akwari 'amooru. Ma God 'e fa'amoori 'amooru 'ania nga tagoto'onga 'amooru na nga Kwairiinga kwala'imori lo'oo. 14 God ngaia 'e soe 'amooru na alata laka'u 'imeeru meru foulange'enia Kwairiinga Le'a lo'oo famooru. Ngaia 'e soe 'amooru fana 'amoru nana'i fe'enia nga Alafa adauru la Jisas Kraes na nga tegelangaa ba'ita. 15 Ma suria ni 'ola lo'oo, ta'a ni futanga agu, moru fa'ategelaa no'o na tagoto'onga 'amooru, ma moru ka dau tegela fafia nga kwaifa'ananaunga kwala'imori laka'u 'imeeru meru kwairii ai famooru ma meru giri suria famooru la'u mola.
16-17 Meeru meru fo'a fana nga Alafa adauru la Jisas Kraes ma God nga Mama'a adauru 'ani fa'ategela 'amooru fana 'amoru agea ni 'ola le'a, ma moru ka alafuu le'a na alata lo'oo te'efou. God 'e kwaimaa fadauru, ma ka fa'ategela manata ladauru ma ka kwatea manatangaa ne'e ari'afu fadauru 'ania kwailaeta'afiinga aana.