3
Fo'a fameeru
Ta'a ni futanga agu, te'e 'ola ngaa'i la'u nau ku iiria famooru, 'amoru fo'a fameeru, fana nga alafuunga na nga Alafa 'ani tagala'i 'aferu, ma nga ta'a 'e aula lo'oo 'agila iiri ba'ita ai, 'ilaka'u la'u mola na'a moru agea no'ona. Moru fo'a la'u mola fana God 'ani dilafi 'ameeru fa'asia nga ta'a ne'e ria 'e iiki lo'oo. Du'ana nga ta'a 'e aula lo'oo gila sia tagoto'o mola na Kwairiinga Le'a lo'oo na Alafa. Tafe'ua ma nga Alafa, ngaia 'e fa'ato'oa mola na nga fatalana, ma ngaia te'e fa'ategela 'amooru ma ka dilafi 'amooru fa'asia la Saetan. Ma nga Alafa 'e kwate 'ameru meru su'a le'a ai na'a moru leka suria nga 'ola lo'oo meru alafuu suria famooru, ma 'imeeru meru su'aai mooru tamoru agea 'ino'ona la'u mola furifuri. Meeru meru fo'a la'u mola fana nga Alafa 'ani booni 'amooru fana amoru su'a le'a na nga kwaimaanga na God, ma 'amoru tegela'a na tagoto'onga amooru, 'ani 'ilaka'u la Jisas Kraes na alata ngaia 'e daria 'ato'atolanga lo'oo.
Ngaia 'e to'omia fana 'agoru taunga'i
Ta'a ni futanga agu, na latana nga Alafa adauru la Jisas Kraes, 'imeeru meru alafuu tegela'a famooru 'ilo'oo: Moru to'oru fa'asia nga ta'a na gila tagoto'o na'a gila lalakwa fana taunga'inga, ma gila ka 'ame lo'o suria nga 'ola lo'oo meru fa'ananau amooru 'ania. Mooru moru su'aai te'efou na'a 'e to'omia 'amoru agea suria nga 'ola lo'oo 'imeeru meru agea. Na nga alata meru nana'i mai fe'eni 'amooru, 'imeeru meru 'ame lalakwa fana taunga'inga. Ma 'imeeru meru 'ame ngari tago na te'efuta fangalaa na te'efuta wane, tafe'ua ma ni 'ola lo'oo te'efou meeru meru fori'i. Suria gani ma logo, 'imeeru meru taunga'i tegela fana 'imooru moru sia daria mola nga 'ato'atolanga na aganga suri 'ameeru. 'Ameeru meru taunga'i 'ilo'oo, gwa'a 'imeeru meru to'o mola na tegelangaa fana ngari tagonga na fangalaa fa'asi 'amooru. Meeru meru agea 'ilo'oo, fana 'amoru leka suria nga falafala ameeru fana taunga'inga. 10 Ma alata laka'u meru to'oru fe'eni 'amooru, nga kwaifa'ananaunga ameeru famooru ne'e 'ilo'oo: ni dai amooru ne'e lalakwa fana taunga'inga, moru sia kwatea mola te'efuta fangalaa fana.
11 Meeru meru giri 'ilo'oo suria 'imeeru meru longoa tani ta'a amooru, gila lalakwa fana taunga'inga. Ma gila ka riu tago mola fana feekwalanga na taunga'inga na tani ta'a ngaa'i. 12 Na nga latana nga Alafa la Jisas Kraes, meru alafuu tegela kau faga, ma meru ka falatetega kau fana 'agila to'oru 'ani odo ma gila ka agea taunga'inga fana 'agila ngaria 'ola lo'oo na'a gila bo'obo'o fai. 13 Ma famooru la'u mola ta'a goru futa, mooru moru sia kweo mola fana agelana 'ola le'a lo'oo.
14 Ma ni dai amooru ne'e 'ame lo'o suria 'olataa lo'oo meru iiria kau 'ubulana girigiringa lo'oo, moru aga su'a le'a ana, ma moru sia agea mola te'efuta 'ola fe'enia, fana ngaia 'ani maila na nga falafala aana. 15 Tafe'ua ma, moru sia madafia ngaia nga marimae amooru. Mooru alafuu kwaibooni mola ana, tofuna ngaia wane ni futanga amoru la'u mola.
Nga alafuunga 'ita'i lo'oo
16 Meeru meru fo'a fana nga Alafa, wane ne'e kwatea aloalonga fadauru, 'ani kwatea aloalonga famooru na alata te'efou, ma ka nana'i fe'eni 'amooru.
17 Ma 'inau la Pol lo'oo, 'inau talagu ku giria no'o 'ola 'ita'i lo'oo. Nau ku fa'asuia no'o girigiringa agu lo'oo te'efou 'ania nga 'ola lo'oo.*
18 Nau ku fo'a fana nga kwailaeta'afiinga na nga Alafa adauru la Jisas Kraes 'ani nana'i fe'enia mooru te'efou.
* 3:17 La Pol 'e to'oru fe'enia ta wane ngaa'i fana 'ani kwairii 'ania alafuunga aana, ma wane ngaa'i 'e giria. Tafe'ua, la Pol 'e giria me'e alafuunga sisika 'i talana na girigiringa aana te'efou.