5
Nga fito'onga adauru ala Jisas 'e talariufia no'o fanua lo'oo 'i wado
Ta'a te'efou lo'oo gila tagoto'o na'a la Jisas 'i ngaia na Kraes, nga wane na'a God 'e eefasia, gila no'o na'a ru'uru'ua ala God. Ma ta'a te'efou na'a gila kwaimaa fana nga Mama'a aga, gila kwaimaa la'u fana nga ru'uru'ua aga. Aia, goru su'aai adauru goru kwaimaa fana ru'uru'ua ana God suria goru kwaimaa fana God, ma goru ka lo'o suria ni tagi aana. Ma lauta goru kwaimaa fana God, ngaia 'e fa'aladamia adauru goru lo'o suria tagi aana. Ma nga tagi aana 'e 'ame 'ato mola fadauru, suria ru'uru'ua na God te'efou, gila talariufia nga rianga fofona nga fanua lo'oo 'i wado. Ma dauru goru ka talariufia no'o rianga suria nga tagoto'onga adauru ala Jisas. Te'e ta'a na'a gila tagoto'o na'a la Jisas nga Wela na God, gila na gila talariufia nga rianga fofona fanua lo'oo 'i wado.
Nga alafuunga suria la Jisas
La Jisas Kraes no'o nga wane na'a ngaia 'e leka mai fe'enia nga ka'o na naruabunga ma nga 'abu na maenga aana.* Ngaia 'ame leka mai fe'enia nga ka'o mola 'i talana, ma ngaia 'e leka mai fe'enia nga rua 'ola lo'oori te'efou, nga ka'o ma nga 'abu. Ma nga Anoe 'ola Abu 'e iiria 'ola lo'oo 'e to'o, tofuna nga Anoe 'ola Abu 'e alafuu 'ania nga to'onga. Nga oru 'ola lo'oo gila faata'i wataga ala Jisas na'a nga Wela na God fadauru: Nga Anoe 'ola Abu, ma nga ka'o, ma nga 'abu. Ma nga oru 'ola lo'oori, gila faate'enia mola te'e 'ola momola.
Goru tagoto'o na fatalana wane. Tafe'ua nga fatalana God ne'e tegela 'e iiki riufia, ma ngaia ka fata na to'onga no'o suria nga Wela aana. 10 Ni dai ne'e tagoto'o na nga Wela na God, ngaia 'e tagoto'o na 'olataa na'a God ngaia alafuu 'ania suria nga Wela aana. Tafe'ua ni dai ne'e 'ame tagoto'o na 'olataa lo'oo God 'e fata 'ania suria nga Wela aana, ngaia 'e iiria God ngaia wane ni kotonga, suria ngaia 'ame tagoto'o na 'olataa na'a God 'e iiria suria nga Wela aana. 11 Ma alafuunga lo'oo na God 'e fata suria nga Wela aana 'e 'ilo'oo: God 'e kwatea no'o nga mooringa firi fadauru, ma nga mooringa lo'oo 'e 'ita mai fa'asia nga Wela aana. 12 Ma ni dai ne'e lado fe'enia nga Wela na God, ngaia 'e to'o na mooringa firi. Ma ni dai ne'e 'ame lado fe'enia nga Wela na God, ngaia 'ame to'o mola na nga mooringa firi.
Mooringa firi
13 Nau ku giria ni 'ola lo'oo famooru ta'a moru tagoto'o na nga Wela na God, fana 'amoru su'asuria na'a mooru moru to'o no'o na mooringa firi. 14 Ma goru su'a le'a ai na'a God 'e longoa nga fo'anga adauru alata goru kwaisoe fana te'efuta 'ola ne'e leka suria nga kwaisiriinga aana. 15 Tofuna ngaia 'e longo 'adauru mola na alata na'a goru kwaisoe te'ana, goru ka su'a la'u mola na'a ngaia 'e kwatea fadauru nga 'ola na'a goru soea fai.
16 Ma lauta 'i'oo agasia ta wane ni futanga amu 'e agea ta 'ola 'e ria ne'e 'ame agea 'ani ngaria kwa'ikwa'inga, ngaia to'omia 'i'oo 'ani fo'asia God, ma God te'e kwatea mooringa fana. Nau ku fata suria nga ta'a na rianga aaga 'ame talaiga fana kwa'ikwa'inga. Tafe'ua tani rianga ngaa'i 'e talaia no'o ta'a fana nga kwa'ikwa'inga. Ma nau ku sia iiria la'u fana 'i'oo 'ani fo'asia God suria 'ola lo'oori. 17 Ni 'ola 'e ria lo'oo te'efou na'a goru agea ngai 'e kuta te'efou mola. Tafe'ua tani rianga ngaa'i 'ame talaia nga ta'a fana nga kwa'ikwa'inga.
18 Goru su'a no'o ai nga ru'uru'ua na God 'e 'ato 'agila to'oru 'ania rianga, tofuna la Jisas nga Wela na God ngaia 'e aga suriga, ma la Saetan ne'e ria ngaia 'e 'ato no'o 'ani agea te'efuta 'ola 'ani malangadaga.
19 Aia, goru su'a no'o ai na 'i dauru nga ru'uru'u na God ma la Saetan 'e ba'ita fafia nga ta'a matari na fanua lo'oo 'i wado. 20 Ma goru ka su'a no'o ai na Wela na God ngaia 'e leka no'o mai, ma ka kwatea no'o nga su'a'olanga fadauru, fana 'aguru su'asuria na God 'e kwala'imori. Ma 'agoru lado fe'enia nga God kwala'imori suria nga ladonga fe'enia la Jisas Kraes nga Wela aana. Ngaia no'o na'a God kwala'imori, ma ngaia no'o na'a mooringa firi.
21 Ru'uru'ua agu, moru 'abelo 'ania 'amooru talamooru fa'asia ni 'ola na'a tani wane gila iiria 'ania god, tafe'ua ma ngaia nga god kwala'imori 'amoe.
* 5:6 Tani ta'a ni kwaifa'ananaunga kotokoto gila iiria la Jisas Kraes 'ame mae kwala'imori. Ngaia 'ilo'oo la Jon giria verse lo'oo fana 'ani iiria la Jisas 'e mae kwala'imori na nga 'ai folo. 5:16 Rianga ne'e agea wane 'ani ngaria kwa'ikwa'inga firi ne'e 'ilo'oo: rianga ne'e agea manatalana wane 'ani ma'asini ala Jisas. Ma lauta ta'a gila ma'asini ala Jisas, 'e 'ato no'o 'agila ngaria mooringa firi.