2 Jon
Nga Ruana Girigiringa Fa'asia la Jon
Nga Wane ni Kwairiinga la Jon 'e giria me'e girigiringa lo'oo. Tani ta'a ngaa'i gila tagoto'o na'a la Jon na ngaia 'e giria ebeeba lo'oo fana te'e noni ma ni wela aana. Tani ta'a ngaa'i gila tagoto'o na'a la Jon ngaia 'e giria ebeeba lo'oo fana te'e siosi. Alata ngaia 'e iiria ‘noni’ ngaia fa'aladamia fana sios. Alata ngaia 'e iiria ‘ru'uru'ua’, ngaia 'e fa'aladamia ta'a na gila lado na siosi lo'oo.
La Jon 'e iiria fana ta'a 'agila kwaimaa fana ta'a ma gila agaaga fana ta'a na gila 'ame kwaifa'ananau suria to'onga.
1
Nau nga wane ni kwaitalainga na siosi, nau ku giri famu noni lo'oo fe'enia ru'uru'ua amu na God 'e firia no'o. Nau ku kwaimaa kwala'imori famooru. Te'i nau 'amoe, ma nga ta'a lo'oo te'efou na'a gila su'a na nga to'onga na God, gila kwaimaa la'u mola famooru. 'I 'imeeru meru kwaimaa famooru suria nga kwairiinga kwala'imori ngaia 'e nana'i firi fe'eni 'adauru.
Nau ku fo'a fana God nga Mama'a, ma la Jisas Kraes nga wela aana fana 'ani kwatea kwailaeta'afiinga ma kwaimanadainga fadauru, ma ka kwatea aloalonga fadauru ta'a na'a goru tagoto'o na to'onga, ma goru ka kwaimaa fadauru kwairiu.
Nga to'onga ma nga kwaimaanga
Nau ku aile'a ba'ita suria nau ku nigi no'o to'ona tani ai na ni wela amu lo'oo, gila nana'i suria nga to'onga 'ilaka'u na Mama'a ngaia 'e fata totonga'i mai ai fadauru. Noni lo'oo 'i'oo le'a, nau ku orisi'o fana 'agoru kwaimaa fadauru kwairiu. Ni 'ola lo'oori nga tagi fooru 'amoe lo'oo nau ku giria kau famooru, tafe'ua ma nga tagi 'ua laka'u moru su'a no'o mai ai na alata moru bi'i tagoto'o. Na fa'aladamilana nga kwaimaanga lo'oo nau ku fata suria lo'oo 'e 'ilo'oo: Goru lo'o suria nga tagi lo'oo ala God. Nga tagi laka'u moru longoa 'ua no'o mai na alata moru bi'i tagoto'o na 'amoru kwaimaa famooru kwairiu.
Nga ta'a ni kotonga 'e aula lo'oo gila leka no'o 'i fofona nga fanua lo'oo 'i wado. Ma ta'a lo'oo gila iiria la Jisas Kraes 'ame to'o na labe'e wane kwala'imori. Ma nga ta'a 'ilo'oo na ta'a ni kotonga ma nga Marimae ala Jisas Kraes. Moru 'abelo le'a fa'asia gila ka kotofi amooru ma nga foforinga na moru taunga'i fai ka fusi. Tafe'ua ma moru dau ngasi mola fana 'amoru ngaria nga foforinga amooru ne'e ari'afu.
Ma nga wane na'a ngaia 'e rugasia nga kwaifa'ananaunga ala Jisas Kraes, ma ka arua kwaifa'ananaunga ngaa'i, ngaia 'ame lado fe'enia God. Ma ni dai ne'e dau tegela na kwaifa'ananaunga kwala'imori lo'oo, ngaia 'e lado fe'enia la God na Mama'a ma nga Wela aana la'u mola. 10 Ngaia na'a, lauta ta wane 'e nigi te'amooru fana 'ani kwaifa'ananau, ma ngaia ka ngaria mai ta kwaifa'ananaunga matari, mooru sia kwaloa mola fana nga 'ifi amooru, ma moru sia fata le'a mola fe'enia. 11 Ma lauta te'efuta wane 'e kwaloa, ngaia 'e lado no'o fe'enia na ni 'ola 'e ria na ngaia 'e agea.
Nga alafuunga 'ita'i lo'oo
12 Nau ku to'o na ni 'ola 'e aula lo'oo fana kwairiinga ai te'amooru, tafe'ua ma nau ku 'ame siria mola girilani. Nau ku manata fana 'aku nigi te'amooru, 'aguru alafuu oguogu te'efou fana 'aguru aile'a ba'ita.
13 Ni wela na ni noni ni futanga amu lo'oo na God 'e firiga, gila kwatea la'u mola kau nga baole'anga aaga famooru.