Jud
Nga Girigiringa Fa'asia la Jud
La Jude, nga wane ni futanga ala Jisas, ngaia ne'e giria nga girigiringa koko'uso lo'oo. La Jud 'e siria fa'abasulana ta'a na gila tagoto'o fa'asia ta'a ni kwaifa'ananaunga na kotonga. Ngaia 'e iiria gila nga ta'a 'e ria, ma God te'e kwa'iga. Ta'a Kristin lo'oo gila sia lado mola na kwaifa'ananaunga aaga ma gila sia leka mola suria nga falafala aaga.
1
Nau la Jude, nga wane ni taunga'inga ala Jisas Kraes ma nga wane ni futanga ala Jemes. Nau ku giri famooru ta'a na'a God nga Mama'a ngaia 'e firi 'amooru ma ka kwaimaa famooru, ma la Jisas Kraes 'e aga suri 'amooru.
Nau ku fo'asia la God fana ngaia 'ani laeta'afii 'amooru ma ka kwatea nga aloalonga kwala'imori ma nga kwaimaanga ba'ita aana famooru.
Ta'a ni kwaifa'ananaunga kotokoto
Fu'uwane le'a agu, mai na'o, nau ku siria 'e iiki fana giringa kau famooru suria nga kwaifa'amooringa lo'oo God ngaia 'e fa'amooria 'adauru 'ania. Tafe'ua ma nga alata lo'oo 'inau ku siria 'aku giri suria te'e 'ola matari'a la'u famooru. Nau ku siria 'aku fata tegela'a famooru 'amoru ula tegela fana 'amoru dau na nga kwaifa'ananaunga kwala'imori lo'oo, na God 'e kwatea fadauru nga ta'a aana. God 'e kwatea no'o nga kwaifa'ananaunga lo'oo, ma ngaia 'ame siria no'o ta wane 'ani bulosia kwaifa'ananaunga kwala'imori lo'oori. Nau ku iiria nga 'ola lo'oo suria tani ta'a ni kwaifa'ananaunga na kotonga, gila leka mai, ma gila ka ogu fe'eni 'amooru. Ma gila ka iiria gila tagoto'o, tafe'ua ma gila bulosia nga kwaifa'ananaunga kwala'imori suria nga kwaimaanga ala God, ma gila iiria nga agemaninga na gila agea 'e le'a mola. Ma gila 'ame tagoto'o mola ala Jisas Kraes na'a te'i ngaia no'o na Kiingi adauru ma nga Alafa adauru. Aia, nga Girigiringa Abu 'ua no'o mai 'e alafuu suria 'olataa na'a nga kwa'ikwa'inga aaga.
God te'e sufaa ta'a na gila abulo 'ame le'a
Nga 'ola lo'oo nau ku alafuu suria, 'amooru moru su'a te'efou no'o ai. Ma tafe'ua, nau ku iiria la'u mola famooru fana 'imooru moru sia mabolosia la'u. Na nga alata 'ua no'o mai, God ngaia 'e boonia tale'e ta'a ngai aana fana 'agila 'akwa fa'asia fanua 'i Ijip. Ma 'i burina gila leka fa'asia 'i Ijip, God 'e kwa'ia tani gule'e ta'a aaga na'a gila 'ame tagoto'o. Moru manata la'u suria nga enselo 'i Langi na alata 'ua no'o mai. Tani gule'e enselo aaga gila ma'asiri na nga 'ola na'a God 'e kwatea faga, ma gila ka leka fa'asia nga lefu ni to'orunga kwala'imori aaga. Suria gila 'ilo'oo, God 'e aruga 'ubulana lefu logologo'a na lokafu. Ma ngaia 'e firi fafiga 'ania seni ne'e nana'i firi. Ma tagila to'oru 'ilo'oo mamania fe'e Gani na'a te'e nigi mai fana God 'ani kwatea no'o kwa'ikwa'inga faga. 'Amooru moru manata la'u mola suria nga ta'a na gila to'oru 'ubulana ma'e fanua 'i Sodom ma 'i Gomora, ma nga ma'e fanua gagalangiga. Gila leka na kutanga 'ilaka'u la'u mola nga enselo lo'oori. Nga ta'a na fanua no'ona gila to'oru mola 'ania agemaninga ma to'orulaga 'e ria 'e iiki. Suria ni wane na fanua no'ona, gila agemani mola fe'enia wane ngaa'i. Ma tofuna ni 'ola lo'oori, God te'e kwatea nga kwa'ikwa'inga 'ania eele ne'e nana'i firi faga. Ma ni 'ola lo'oori ne'e 'ilaka'u me'e alafuunga ni fa'abasunga na God fana ta'a te'efou, na'a ngaia te'e kwatea no'o nga kwa'ikwa'inga lo'oo.
Maka 'ilo'oo la'u mola fana ta'a ni kwaifa'ananaunga na kotonga 'i laloamooru. Gila agea no'o ni 'ola ne'e ria 'ania noniga, ma gila iiria gila lo'o mola suria 'olataa na'a gila agasia 'ania malebolenga. Ma gila ka ma'asini te'enia nga ba'itangaa na God faga, ma gila ka fata ngadaa nga enselo 'i langi. Ma gwa'a la Maekol, nga 'inate'e enselo na God, ma ngaia 'ame agea no'o ni 'ola 'ilo'oo. Ma nga alata la Moses ngaia 'e mae, la Maekol ma la Saetan gala orikwaisu'usu'ui fafia fana ni dai na'a te'e ngaria nonina la Moses. Ma la Maekol ngaia 'ame 'aferu fana 'ani fata ngadaa mola la Saetan. Tafe'ua ma ngaia 'e alafuu 'ilo'oo mola, “God te'e iila famu.”
10 Tafe'ua ma fana ta'a laka'u gila kwaifa'ananau 'ania kotonga, gila fata ni taanga ba'ita suria ni 'ola na'a gila 'ame su'aai. Gila 'ilaka'u nga lego ne'e 'ato 'ani manata'a. Suria ta'a lo'oori gila agea mola nga 'olataa lo'oo noniga 'e siria faga 'i talaga, ma ni 'ola lo'oori na'a 'e ngadaga. 11 Ngaia te'e ria 'e iiki faga, suria God te'e kwatea no'o kwa'ikwa'inga ba'ita faga! Suria gila agea rianga 'ilaka'u la Kein. Ma gila 'ilaka'u la Balaam ne'e agea mola te'efuta 'ola na'a ngaia 'e su'asuri 'ani dari bata 'ania. Ma gila ka 'ilaka'u la'u mola la Kora na'a ngaia 'e tata'e maka funuria God. God te'e malangadaga la'u mola 'ilaka'u la Kora. 12 Ma nga ta'a ni kwaifa'ananaunga na kotonga lo'oori, gila ogu fe'enia mooru na alata na'a moru ogu fana keto kwaimaaninga. Ma gila 'ame maila mola 'ania su'unge'enilaga 'i talaga fana fangalaa. Gila 'ola 'uri'uri mola, 'ilaka'u nga me'e kofa ne'e 'ame kwatea mola nga uta, ma nga iru ka furu tabale'enia mola. Ma gila 'ilaka'u la'u mola nga 'ai ne'e 'ame fungu na alata fana 'ani fungu, ma wane ni taunga'inga 'e lafua ma ngaia ka gu'a no'o. 13 Ma nga ta'a lo'oori, gila agea 'ola 'e ria fana mailanga fafia, maka 'ilaka'u nga bio ba'ita ne'e ogua nga kalatafu 'e aula 'i fofona oone. Ma tofuna nga kwaifa'ananaunga aaga ne'e 'ame to'o, gila ka 'ilaka'u la'u mola nga buruburu na gila 'idu fa'asia talafuriga. Ma God 'e sasaria no'o nga lefu logologo'a faga ne'e nana'i firi.
14 Kiu, ma la Enok na'a fiuna wane ne'e futa oriorirtana la Adam ne'e alafuu suria nga ta'a lo'oori 'ua no'o mai maka alafuu 'ilo'oo, “Nga Alafa te'e ori mai fe'enia mole'e enselo abu aana, 15 fana kwaisufaanga na ta'a te'efou. Ma ngaia te'e kwatea no'o kwa'ikwa'inga fana nga ta'a te'efou na'a gila 'ame tagoto'o ana, suria ni 'ola 'e ria na'a gila agea ma suria nga fata maninga aaga fana.”
16 Nga ta'a lo'oori, gila ngu'ungu'ufia ta'a ma gila ka aole'ekwala fafia ta'a. Ma gila ka lo'o suria nga kwaisiriinga aaga ne'e ria. Ma gila ka tafega 'i talaga, ma gila ka kotofia nga ta'a fana 'agila ngaria tani 'ola fa'asiga.
17 Tafe'ua ma ta'a kwaimaanga agu, tamoru manata to'ona nga alafuunga laka'u nga Ta'a ni Kwairiinga na Alafa adauru la Jisas Kraes gila iiria famooru 'ina'o. 18 Gila alafuu 'ilo'oo famooru, “Nga alata te'e nigi mai na gani 'ita'i lo'oo, tani ta'a ngaa'i tagila doo 'ania falafala na God. Ma tagila lo'o mola suria nga kwaisiriinga aaga 'i talaga.” 19 Nga ta'a lo'oo gila agea nga kwaitatari'anga na nga ta'a na gila tagoto'o. Ma gila 'ame to'o na nga Anoe 'ola Abu, ma nga kwaisiriinga aaga 'i talaga ne'e ria ne'e talaiga.
20 Mai 'amooru nga ta'a ni kwaimaanga agu, 'amoru kwaibooni amooru kwairiu fana 'amoru tegela'a 'ubulana tagoto'onga amooru ne'e abu. Ma tamoru fo'a 'ania nga tegelangaa na Anoe 'ola Abu. 21 Mooru moru nana'i na to'orunga ne'e to'omia fana ta'a na'a God ngaia 'e kwaimaa famooru. Ma moru ka mamania nga Alafa adauru la Jisas Kraes ne'e kwatea mooringa firi famooru suria kwailaeta'afiinga aana.
22 Ma fana ta'a na'a tagoto'onga aaga 'ame lalato'o, tamoru laeta'afiiga. 23 Ma moru kwaibooni na tani ta'a ngaa'i la'u 'ania lafulaga fa'asia eele na kwa'ikwa'inga. Ma tani ta'a ngaa'i la'u, 'amoru laeta'afiiga, ma tamoru ma'u la'u mola fa'asia moru ta agea ta 'ola 'e ria la'u mola 'ilaka'u 'i gila. Ma moru ma'asini te'enia nga agemaninga aaga.
Fo'a 'ania baatafengaa
24 'Agoru baatafea God tofuna ngaia ne'e kwaibooni amooru fa'asia 'esi lamooru na nga abulongaa 'ame le'a fana amooru to'oru na nga odonga fe'enia aile'anga na nga alata ngaia te'e ngari 'amooru fana nana'inga fe'enia 'ubulana kwangakwanganga na tegelangaa lo'oo aana. 25 Ma te'e la God na'a te'e fa'amoori gia 'ania nga Alafa adauru la Jisas Kraes. Eta 'ua mai na'o, ma gwa'a nga alata lo'oo, ma nga alata na'a ngaia te'e nigi mai ngaia 'e 'ato 'ani sui, God ngaia 'e to'oru 'ania kwangakwanganga, ma nga ba'itangaa aana, ma nga kwala'imoringa, ma nga tegelangaa! Kiu.
1:11 Nambas 22:18; 24:13; 25:1-3; 31:16 1:11 Nambas 16:1-35; 26:9,10