Refelesin
Nga Faata'inga Fala Jon
La Jon, nga Wane ni Kwairiinga laka'u ala Jisas, ngaia 'e giria nga buka lo'oo. Na alata no'ona, nga kiingi ba'ita 'i Rom, ma tani ta'a ba'ita ngaa'i la'u, gila malate'ote'o na Kristin tofuna gila tagoto'o na'a la Jisas Kraes ngaia nga wane ba'ita kwala'imori aga. La Jisas ngaia 'e siria 'ani kwaibooni na nga Kristin, fana fito'onga aaga 'ani tegela'a la'u. La Jisas 'e eta 'ani faate'enia 'ola lo'oo fala Jon fana fa'ategelalana ta'a Kristin lo'oo.
La Jisas 'e faate'enia 'ola 'e aula lo'oo fala Jon ne'e fata suria 'ato'atolanga na Kristin na nga alata no'ona, ma ka fata la'u mola suria 'olataa na te'e lau na alata la Jisas 'ani ori la'u mai. 'Ola ba'ita 'ubulana buka lo'oo 'e 'ilo'oo, God no'o ne'e to'o na tegelangaa lo'oo te'efou, ma ka dau fafia 'ola lo'oo te'efou, ma ngaia 'e to'omia 'ani 'abelo 'ania ta'a lo'oo aana. Ma te'efuta alata 'i buri, ngaia te'e talariufia marimae lo'oo aana te'efou, tafe'ua ma la Saetan, God te'e ngadaa te'efou. Na alata no'ona, God te'e nanamate'enia ta'a aana, ma tagila nana'i fe'enia. Tofuna ngaia te'e 'ilo'oo, ta'a Kristin sia manata gelo mola na alata gila daria 'ato'atolanga lo'oo.
Ni 'ola taringa'i 'ubulana buka lo'oo:
Girigiringa fana fiu siosi (1:1—3:22)
Nga furi'i to'orunga na 'inato'onga 'i langi (4:1—5:14)
Nga fiu maetooto'o ne'e fono ngasi 'usia nga ebeeba (6:1—8:5)
Fiu fe'e bungu na enselo (8:6—11:19)
La Saetan 'e funuria siosi na God (12:1—14:20)
Nga fiu enselo fe'enia nga fiu kwa'ikwa'inga 'i'isi (15:1—16:21)
God 'e ngadaa 'i Babilon te'efou (17:1—19:21)
God 'e 'inato'o fafia 'i langi ma 'i wado la'u mola (20:1—22:21)
1
'Ubulana buka lo'oo, la Jon ngaia 'e giria nga kwairiinga suria nga 'ola na la Jisas Kraes ngaia 'e faate'enia. God ne'e faate'enia fala Kraes fana 'ani faate'enia fana wane ni taunga'inga na God suria 'olataa ne'e galangi 'ani lau mai. La Jisas Kraes 'e faate'enia nga 'ola lo'oo fana nga wane ni taunga'inga aana la Jon 'ania alelana mai nga enselo aana te'ana. Ma la Jon 'e giria ni 'ola lo'oo te'efou na ngaia 'e agasia. Aia, nga kwairiinga lo'oori na God 'e iiria ma nga 'ola lo'oo la Jisas Kraes 'e faate'enia. Nanamanga fana ni dai na gila idumia nga ebeeba lo'oo, ma nanamangaa la'u mola fana ni dai na gila longoa alafuunga lo'oo fa'asia God, ma gila ka dau suria nga 'olataa lo'oo na la Jon 'e giria 'ubulana buka lo'oo! Suria alata ngaia 'e galangi fana nga 'ola lo'oo 'ani nigi mai.
Nga alafuunga fana fiu ma'e siosi
4-5 Nau la Jon, nau ku giri kau famooru nga fiu siosi na moru nana'i na fiu ma'e fanua lo'oo 'ubulana gule'e lefu 'i Eisia. Nau ku fo'a fana God, fe'enia nga fiu anoe 'ola na gila nana'i 'i na'ona furi'i to'orunga na God, ma la Jisas Kraes 'agila kwatea kwailaeta'afiinga famooru, ma 'agila kwatea la'u mola nga aloalonga famooru. Na alata 'amoe 'ua te'efuta 'ola, God ngaia 'e nana'i no'o. Ma God ka nana'i la'u mola na alata lo'oo. Ma ngaia 'e nana'i firi la'u mola. La Jisas nga wane ne'e kwaifoula'i suria alafuunga ala God, ma ngaia na wane eteeta na God ngaia 'e tata'ea fa'asia nga maenga, ma ngaia la'u mola nga wane ne'e ba'ita fafia ta'a ba'ita na fanua lo'oo 'i wado.
La Jisas 'e kwaimaa fadauru, ma suria maenga aana ngaia 'e rube 'adauru fa'asia rianga lo'oo adauru. La Jisas lo'oo na wane ba'ita adauru, ma ngaia ka aru 'adauru nga fu'uwane fataabu, fana 'agoru taunga'i fana God nga Mama'a aana. Nau ku fo'a fala Jisas Kraes 'ani to'o na nga 'inato'onga ma nga tegelangaa 'e nana'i firi! Kiu!
Aga madi, ngaia 'e galangi nigi mai 'i 'ubulana nga me'e kofa! Ma nga ta'a lo'oo te'efou tagila agasia. Ma nga ta'a laka'u gila labua kalaona, tagila agasia la'u mola. Ma nga ta'a lo'oo te'efou 'ubulana fanua lo'oo 'i wado tagila o'omae ma tagila aani tofuna 'i ngaia. Kiu, ngaia 'e kwala'imori.
Ma God ne'e tegela'a maka iiki, ngaia 'e nana'i no'o 'i na'ona nga 'ola lo'oo te'efou, ma ngaia 'e nana'i na alata lo'oo, ma te'e nana'i firi la'u mola. Ngaia ka iiria la'u mola, “Nau na eteetanga ma fa'asuilana ni 'ola lo'oo te'efou.”
Nga faata'inga suria la Jisas Kraes
Nau la Jon nga wane ni futanga amooru suria nau ku tagoto'o ala Jisas Kraes 'ilaka'u la'u mola 'i 'amooru. Ma gila malate'ote'o agu 'ilaka'u la'u mola na gila agea famooru tofuna la Jisas Kraes ngaia nga Kiingi adauru ma ngaia ka ba'ita fafi 'adauru. Ma goru ula ngasi na malate'ote'onga tofuna dauru nga ta'a aana. Gila ka gemasi nau, ma gila ka aru nau 'ubulana mamalau lo'oo gila fa'alataa 'ania 'i Patmos, suria nau ku kwairii 'ania fatalana God ma nga alafuunga suria la Jisas. 10 Na nga gani fana fo'osilana nga Alafa, nga tegelangaa na Anoe 'Ola Abu 'e nigi fafi nau, ma nau ku longoa nga kwale'e 'ola ba'ita, 'ilaka'u nga ringena bungu ne'e fata mai 'i burigu 11 maka 'ilo'oo, “'Oi giria nga 'olataa na 'i'oo agasia, sui moko kwatea nga buka lo'oo fana fiu ma'e siosi 'i Efesas, Simana, Pegamum, Taeataera, Sadis, Filadelfia, ma 'i Laodesia.”
12 Ma alata nau ku bulota'i fana agasilana ni dai ne'e alafuu fagu, nau ku agasia fiu fe'e 'ai fana arulana uunu na gila launge'enia 'ania gol. 13 Aia, ma laloana 'ai fana nga arulana uunu no'ona, nau ku agasia nga 'ola ne'e aga 'e 'ilaka'u Wela na Wane, ngaia 'e ru'ufia ruu tekwa ne'e leka maka nigi fofona 'a'aena. Ma nga fo'osae na gol ne'e leka folo 'i fu'ufu'una. 14 Ma nga ifuna 'e kwakwao'a 'e iiki, ma nga maana 'e lala 'ilaka'u nga eele. 15 Ma 'a'aena ka aga 'ilaka'u nga barasi na gila do'ofia 'ubulana eele ba'ita sui ma ngaia ka iloilo'a. Ma longolana ringena 'e 'ilaka'u rurulana nga ka'o ba'ita. 16 Ma ngaia ka dau fafia fiu fe'e buruburu 'ania gule'e nima le'a ana. Ma nga naifi na fununga ne'e ngau rua gula ne'e ru'u mai fa'asia ngiduna. Kiu, ma nga maana dalana 'e iloilo'a maka ba'ita 'ilaka'u nga sisina.
17 Ma alata nau ku agasia, nau ku 'esi nau 'i na'ona 'a'aena, 'ilaka'u nga wane laka'u ngaia 'e mae no'o. Ma ngaia ka arua nga nima le'a ana fafi nau, maka fata 'ilo'oo, “'I'oo sia ma'u. Nau na tala'aelana ma nga fa'asuilana nga 'ola lo'oo te'efou. 18 Nau nga wane na nau ku momoori. Tofuna nau ku mae, tafe'ua ma alata lo'oo, nau ku moori ma kua nana'i firi. Ma nau na nau ku ba'ita fafia nga maenga ma nga lefu na ta'a lo'oo gila leka fai alata gila mae. 19 'Oi giria ni 'ola lo'oo 'i'oo agasia, ma ni 'ola lo'oo 'e nigi mai na alata lo'oo, ma ni 'ola lo'oo te'e nigi mai. 20 Aia, nga fa'aladanga suria nga fiu fe'e buruburu lo'oo 'i'oo agasia nau ku dau fafia 'ania gula nima le'a agu, ma nga fiu fe'e uunu laka'u gila launge'enia 'ania gol ngaia 'e 'ilo'oo: Nga fiu fe'e buruburu lo'oo na nga enselo na gila aga suria nga fiu siosi no'ona. Ma nga fiu fe'e uunu laka'u na gila launge'enia 'ania gol ngaia na fiu siosi na nga fiu ma'e fanua lo'oo.”