10
La Jisas na nga wane fana aganga le'a suria nga sifisifi
La Jisas 'e alafuu fana nga fufu'iwane aana maka 'ilo'oo, “'Ola kwala'imori nau ku iiria famooru, nga wane na ngaia 'ame ru'u na nga sinamaa na nga feo na nga sifisifi, ma ka ru'u mola mai 'i burina nga feo na sifisifi, ngaia nga wane beriberi. Ma nga wane na ngaia 'e ru'u mai na sinamaa, ngaia no'o na nga wane kwala'imori ne'e aga suria nga sifisifi. Nga wane ni folonga na sinamaa 'e 'ulasia nga sinamaa na feo lo'o fana, ma nga sifisifi gila ka longo su'a na nga kwalana, ma gila ka leka mai te'ana. Ngaia 'e su'a na latana nga sifisifi aana, ma ka talaiga 'i maa. Ma alata ngaia 'e talaia nga sifisifi aana te'efou 'i maa, ngaia 'e leka 'i na'oga, ma gila ka leka 'i burina, suria gila longo su'a na kwalana. Ma ngaia 'e 'ato 'agila leka 'i burina te'efuta wane matari. Gila tagila 'akwa fa'asia, tofuna gila 'ame longo su'a na nga kwalana.”
Na alata la Jisas 'e alafuu 'ania nga fa'aladanga lo'oo faga, ma gila 'ame su'a mola na nga fa'awatagalai. Ngaia lo'oo, la Jisas 'e alafuu la'u 'ilo'oo, “'Ola kwala'imori nau ku iiria famooru, 'inau na nga sinamaa fana nga sifisifi 'ani ru'u ai. Nga wane laka'u gila nigi mai na'ogu, gila nga ta'a beriberi, ma nga sifisifi lo'oo gila 'ame lo'o mola suriga.
Nau na nga sinamaa fana ru'unga. Ni dai na gila ru'u mai talagu, nau taku fa'amooria. Ngaia 'e 'ilaka'u sifisifi na gila 'ame ma'u fana ru'unga mai ma ru'unga kau ma gila ka daria nga ketonga aaga. 10 Nga wane beriberi ngaia 'e nigi mola mai fana beringa ma kwa'inga ma ngada 'olanga. Tafe'ua mai nau ku nigi mai fana 'amoru to'o na nga mooringa na ngaia 'e le'a maka ba'ita.
11 “Nau nga wane na ngaia 'e aga le'a suria sifisifi. Ma 'inau ku 'uri fana maenga 'usia nga sifisifi agu. 12 Ma nga wane na ngaia 'e taunga'i mola fana nga foforinga, nga sifisifi lo'oo ngaia nga 'ola aana 'amoe. Alata ngaia 'e agasia nga ku'ito kwasi 'e leka mai, ngaia te'e 'akwasia mola sifisifi no'ona, ma ka 'akwa mola fa'asiga. Ma nga ku'ito kwasi te'e leka mai maka kwa'ia nga sifisifi lo'oo 'ani mae, ma ka tagale'eniga mola. 13 Nga wane no'ona 'e 'akwa no'o suria ngaia 'e taunga'i mola fana foforinga, ma ngaia 'ame kwaimaange'enia mola nga sifisifi lo'oo.
14-15 Nau ku aga le'a suria nga sifisifi lo'oo, mai nau ku 'uri fana maenga 'usia nga sifisifi agu. Ma gila ka su'a agu, mai nau ku su'a la'u mola aga, 'ilaka'u la'u mola na Mama'a ngaia 'e su'a agu, mai nau ku su'a la'u mola ana. 16 Ma tani sifisifi agu la'u mola na gila 'ame nana'i 'ua 'ubulana feo. Ma nau taku ngariga la'u mola mai. Ma tagila longo su'a na kwalagu, ma tagila to'oru oguogu fe'enia nga sifisifi lo'oo gila nana'i no'o 'i lo'oo. Ma nau taku aga suriga te'efou.
17 Nga Mama'a ngaia 'e kwaimaa fagu, tofuna nau ku 'uri fana 'aku mae, ma nau 'aku moori la'u. 18 Te'efuta wane 'e sia kwa'i nau mola, lauta nau ku 'ame rugasi nau fana. Ma nau ku 'uri mola. Nau ku to'o na tegelangaa fana kwatelagu 'i talagu fana maenga ma fana mooringa la'u mola 'ilaka'u na nga Mama'a agu 'e iiria fagu.”
19 Ma nga alata no'ona, ta'a 'i Jiu lo'oo gila 'ame arua no'o te'e manatangaa suria la Jisas tofuna nga 'ola na ngaia 'e fata suria. 20 Aulalaga gila iiria, “Wane lo'oo ngaia 'e kwekweto, ma ka to'o na anoe 'ola 'e ria. Moru sia longo mola fana.”
21 Tafe'ua ma tani ta'a aaga gila ka fata 'ilo'oo, “Nga wane na ngaia 'e to'o na anoe 'ola 'e ria, ngaia 'e 'ato 'ani fata 'ilo'oo! Ma nga wane to'o na anoe 'ola 'e ria, ngaia 'ato 'ani gulaa wane maaga 'e logo, ma gila ka aga la'u!”
Nga ta'a gila ma'asini te'enia la Jisas
22 Na alata na gwaringa, nga ta'a 'i Jiu lo'oo gila ogu 'i Jerusalem fana fafangalaa na Fa'a Abulana 'Ifi Abu na God. 23 Ma la Jisas 'e nana'i la'u mola 'ubulana 'Ifi Abu no'ona, ma ka leka mola 'ubulana fofoda ala Solomon. 24 Aia, ma na alata ta'a gila agasia, gila ka ogu mai te'ana, ma gila ka orisia ma gila 'ilo'oo, “Meeru meru mamani'o 'e aburu no'o. 'Oi kwairii wataga no'o fameeru! 'Ilo'oo ma 'i'oo na nga Kraes, 'ino'ona ma 'i'oo 'amoe?”
25 La Jisas 'e lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Nau ku iiria famooru 'e sui no'o, tafe'ua ma moru 'ame siria mola tagoto'onga agu. Nga taunga'inga lo'oo nau ku agea na nga tegelangaa na nga Mama'a agu, ma gila ka faate'enia no'o nau wane 'utaa. 26 Tafe'ua ma moru 'ame siria mola tagoto'onga agu, tofuna mooru nga sifisifi agu 'amoe. 27 Nga sifisifi agu gila longo su'a na nga kwalagu, mai nau ku su'aga, ma gila ka leka 'i burigu. 28 Ma nau ku kwatea nga mooringa firi faga, ma gila sia mae la'u. Ma 'e 'ato fana te'efuta wane 'ani lafuga fa'asi nau. 29 Nga Mama'a agu ne'e kwatea nga sifisifi lo'oo fagu, ngaia 'e tegela maka riufia no'o 'ola te'efou. Ma ka 'ato no'o fana te'efuta wane 'ani lafua nga sifisifi lo'oo fa'asia. 30 Nau fe'enia nga Mama'a, mee'e te'e 'ola momola.”
31 Ma nga alata no'ona, nga ta'a gila ka so'ofia fou la'u mola, fana 'agila 'uia la Jisas 'ani mae. 32 Ma la Jisas ka orisiga maka 'ilo'oo, “Mooru moru agasia 'e sui no'o nga taunga'inga le'a lo'oo te'efou na nau ku agea fa'asia nga Mama'a agu. 'Ilo'oo ma nga taunga'inga 'utaa na ni taunga'inga lo'oo na moru siria daulagu fafia?”
33 Ma gila lamadu'aa ma gila ka 'ilo'oo, “Meeru meru 'ame 'ui'o la'u fafia nga taunga'inga le'a lo'oo na 'i'oo agea. Meeru meru siria 'ameru 'ui'o mola fafia na 'i'oo fata ngadaa God. Du'ana 'i'oo nga wane lo'oo mola, ma 'i'oo iiria 'i'oo God!”
34 La Jisas 'e lamadu'aga la'u maka 'ilo'oo, “'Ubulana Girigiringa Abu 'amooru, gila giria nga 'ola na God ngaia 'e iiria 'e 'ilo'oo, ‘Mooru nga god lo'oo.’ 35 Ma goru su'a na nga 'ola te'efou 'ubulana Girigiringa Abu, ngaia 'e kwala'imori no'o, ma God ka iiria aga no'o 'ania god. 36 Ma 'inau nga wane na God ngaia 'e firi nau ma ka alenau no'o mai fofona nga fanua lo'oo 'i wado. Ma 'e 'uta'i na moru iiria nau ku fata ngadaa God, alata nau ku iiria nau nga Wela aana? 37 Lauta nau ku 'ame agea nga taunga'inga lo'oo 'ilaka'u na Mama'a agu 'e agea, moru sia tagoto'o mola agu. 38 Tafe'ua ma tofuna nau ku agea nga taunga'inga 'ilaka'u na nga Mama'a agu 'e agea, moru tagoto'o mola na taunga'inga lo'oori, gwa'a moru 'ame tagoto'o na 'ola na nau ku fata suria famooru. Lauta moru agea nga 'ola lo'oo, tamoru su'a le'a ai, na nga Mama'a ngaia 'e nana'i fe'eni nau, mai nau ku nana'i la'u mola fe'enia nga Mama'a.”
39 Ma nga alata no'ona la'u mola, gila siria 'agila gemasia la Jisas, tafe'ua ma ngaia ka nagwa mola fa'asiga.
40 Ma la Jisas ka ori fa'aburi la'u mola fana gule'e ka'o 'i Jodan, ma ngaia ka nana'i 'i no'ona na lefu laka'u la Jon ngaia 'e naruabu na ta'a ai 'i na'o. 41 Ma nga ta'a 'e aula iiki gila leka mai te'ala Jisas, ma gila ka alafuu faga kwairiu ma gila ka 'ilo'oo, “La Jon ngaia 'ame agea mola 'ola ni 'alefosilai, tafe'ua ma nga 'ola lo'oo ngaia 'e fata suria la Jisas, ngaia 'e kwala'imori te'efou no'o.” 42 Ma nga ta'a 'e aula na lefu no'ona gila ka tagoto'o no'o ala Jisas.
10:34 Sam 82:6